Piata správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti - Investovanie do budúcnosti Európy

Ďalšie nástroje

 

Piata správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti sa prijíma v atmosfére dôsledkov najhoršej finančnej a hospodárskej krízy v novodobých dejinách. EÚ a jej členské štáty reagovali na túto krízu prijímaním opatrení na zachovanie prevádzkyschopnosti podnikov a udržanie zamestnanosti, prijímaním opatrení na podporu dopytu a zvyšovanie verejných investícií.

Niektoré vlády následne čelili ťažkostiam s refinancovaním svojich dlhov v dôsledku kombinácie poklesu príjmov a nárastu výdavkov na sociálne platby a stimulačné opatrenia. Väčšina vlád "EÚ pod vplyvom" veľkých deficitov a tlakov zo strany finančných trhov zavádza fiškálne konsolidačné opatrenia.

Uprostred toho všetkého EÚ prijala ambicióznu novú stratégiu dlhodobej obnovy, Európa 2020. Jej hlavným cieľom je dosiahnuť inteligentný, inkluzívny a udržateľný rast. Aby bolo možné splniť tento cieľ, v stratégii Európa 2020 sa ešte vo väčšej miere ako v prípade jej predchodcu, Lisabonskej stratégie, zdôrazňuje potreba inovácií, zamestnanosti a sociálneho začlenenia a ráznej reakcie na environmentálne výzvy a zmenu klímy.

Publications