Fond solidarity EÚ

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) vznikol, aby bolo možné postihnutým regiónom v rámci Európy pomôcť v prípade veľkých prírodných katastrof a aby im Európa mohla vyjadriť svoju solidaritu. Vytvorenie fondu bolo reakciou na rozsiahle povodne, ktoré v lete roku 2002 zasiahli strednú Európu. Odvtedy sa prostriedky z fondu využili na pomoc pri 101 katastrofách, akými boli napr. povodne, lesné požiare, zemetrasenia, búrky či sucho. Doteraz získalo 24 rôznych európskych krajín finančnú podporu vo výške viac ako 6.9 miliardy eur. Zoznam všetkých zásahov PDF en

V reakcii na pandémiu COVIDI-19 sa rozsah pôsobnosti Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) rozšíril od 1. apríla 2020 tak, aby sa vzťahoval aj na závažné ohrozenie verejného zdravia. Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.

Všetky žiadosti je potrebné doručiť Komisii do 12 týždňov od vzniku prvých škôd spôsobených katastrofou. V prípade katastrof s pomalým vývojom, ako sú napríklad suchá alebo ohrozenie zdravia, je lehota na podanie žiadosti stanovená na 12 týždňov od prijatia prvého oficiálneho opatrenia, ktorým sa daná mimoriadna situácia rieši. V prípade pandémie COVID-19 sa uplatňujú osobitné podmienky (Pozri stránku venovanú tejto problematike).

Odporúčame, aby orgán zodpovedný za prípravu žiadosti v záujme jej čo najrýchlejšieho vybavenia ihneď priamo kontaktoval príslušný útvar GR pre regionálnu politiku, ktorý mu môže poskytnúť rôzne potrebné rady s cieľom urýchliť podanie žiadosti.

Táto stránka sa pravidelne aktualizuje. Stiahnite si najnovšiu verziu formulára žiadosti.

 • Formulár žiadosti (Posledná aktualizácia: 16-11-2017) Word en
 • Usmernenia (Posledná aktualizácia: 16-11-2017)Word en
 • Prahové hodnoty pre veľké katastrofy PDF en
 • Prahové hodnoty pre regionálne katastrofy PDF en
 • Pomôcka na výpočet prahovej hodnoty pre katastrofy, ktoré postihli viaceré regióny (na základe váženého priemeru HDP) xls en
 • Akú sumu pomoci je možné očakávať? PDF en
 • Guidance on implementation, closure and auditing processes PDF en

Komisia potom posúdi žiadosť, a ak ju schváli, navrhne sumu pomoci Európskemu parlamentu a Rade, ktoré ju musia pred vyplatením schváliť. Hneď ako budú v rozpočte EÚ k dispozícii vyčlenené fondy, Komisia rozhodne o poskytnutí pomoci príslušnému štátu a finančná pomoc sa následne okamžite jednorazovo vyplatí. Po vyplatení pomoci je príslušný štát zodpovedný za implementáciu vrátane výberu operácií a ich auditu a kontroly. Núdzové opatrenia sa môžu financovať so spätnou platnosťou od prvého dňa katastrofy.

Je potrebné poznamenať, že FSEÚ nie je nástrojom rýchlej reakcie na riešenie následkov prírodnej katastrofy. Finančnú pomoc je možné žiadajúcemu členskému štátu poskytnúť len na základe žiadosti a keď prebehne celý rozpočtový postup, čo môže trvať niekoľko mesiacov.

V máji 2019 uverejnila Komisia hlavné hodnotenie práce fondu od jeho vytvorenia v roku 2002 a poskytla odporúčania do budúcnosti. V hodnotení sa zdôrazňuje vysoká pridaná hodnota fondu na podporu riešenia mimoriadnych situácií a následnú obnovu a na zmiernenie finančného zaťaženia vnútroštátnych a regionálnych orgánov. Fond poskytol 5,2 mld. EUR vrátane rekordnej sumy 1,2 mld. EUR na odstraňovanie dôsledkov zemetrasenia v strednom Taliansku v rokoch 2016 a 2017.
V správe sa takisto uvádzajú oblasti, v ktorých je priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o rýchlosť, dôslednosť, účinnosť intervencií, ako aj informovanosť verejnosti o prijatých opatreniach.
Viac o hodnotení

Európska komisia
DG Regional Policy (Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku)
Unit E1/EUSF (Oddelenie E1)
B-1049 Brusel
Belgicko
Inguna Kramina
Inguna.KRAMINA@ec.europa.eu
Tel: +32 229-66062
Nyla Cruz
Nyla.Cruz@ec.europa.eu
Tel: +32 2 295 36 09

V akých prípadoch pomáha FSEÚ?

Beneficiary States of the EU Solidarity Fund Interventions since 2002 - natural disasters

The EUSF Z FSEÚ možno poskytnúť finančnú pomoc členským štátom a krajinám zúčastňujúcim sa na prístupových rokovaniach:

 • v prípade „závažnej katastrofy“: celková priama škoda presahujúca 3 miliardy EUR v cenách roku 2011 alebo 0,6 % HND dotknutého štátu, podľa toho, ktorá suma je nižšia;
 • v prípade menších, takzvaných „regionálnych katastrof“: celková priama škoda presahujúca 1,5 % regionálneho HDP (na úrovni NUTS2). Pre najvzdialenejšie regióny sa uplatňuje strop 1 % regionálneho HDP.
 • v prípade, že oprávnený štát je postihnutý tou istou závažnou katastrofou ako oprávnený susediaci štát;
 • v prípade „závažného ohrozenia zdravia“: celkové náklady na opatrenia zamerané na reakciu na núdzovú situáciu sa odhadujú na viac ako 1,5 mld. EUR v cenách roku 2011, alebo viac ako 0,3 % HND.

Aký je rozpočet fondu?

Pomoc z Fondu solidarity môže byť mobilizovaná do maximálnej ročnej celkovej sumy 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011) plus nevyužité prostriedky z predchádzajúceho roka, ktoré sa uvoľňujú nad rámec bežného rozpočtu EÚ. Jednotlivé granty musí schváliť Európsky parlament a Rada na základe návrhu, ktorý predkladá Komisia. Jedna štvrtina tejto sumy musí každoročne zostať k dispozícii k 1. októbru, aby bolo možné pokryť prípadné náklady do konca roka. Ak prostriedky do konca roka nepostačujú, vo výnimočných prípadoch je možné čerpať chýbajúce prostriedky z rozpočtu na ďalší rok.

Na aké opatrenia prispieva?

The EUSF Cieľom FSEÚ je doplňovať výdavky z verejných prostriedkov členských štátov na tieto nevyhnutné núdzové operácie:

 • opätovné uvedenie infraštruktúry a závodov v odvetví energetiky, vodného a odpadového hospodárstva, telekomunikácií, dopravy, zdravotníctva a školstva do fungujúceho stavu;
 • poskytnutie dočasného ubytovania a financovanie záchranných prác zabezpečujúcich potreby postihnutého obyvateľstva;
 • zabezpečenie preventívnej infraštruktúry a opatrení na ochranu kultúrneho dedičstva;
 • vyčistenie pohromou postihnutých oblastí, vrátane prírodných oblastí, pokiaľ možno v súlade s ekosystémovými prístupmi, ako aj bezodkladná obnova postihnutých prírodných oblastí s cieľom zamedziť okamžitým účinkom erózie pôdy;
 • rýchle poskytnutie pomoci (vrátane lekárskej pomoci) obyvateľstvu postihnutému závažným ohrozením verejného zdravia;
 • ochrana obyvateľstva pred rizikom nákazy, vrátane prevencie, monitorovania alebo kontroly šírenia chorôb, boj proti závažným rizikám pre verejné zdravie alebo zmierňovanie ich vplyvu na verejné zdravie.

Účelom FSEÚ nie je pokryť všetky výdavky spojené s prírodnými katastrofami. V zásade sa obmedzuje na nepoistiteľné škody a neslúži na úhradu osobných strát. Dlhodobé opatrenia, ako sú obnova hospodárstva a preventívne opatrenia, nie je možné financovať z prostriedkov FSEÚ. V prípade takýchto opatrení však možno požiadať o podporu z iných nástrojov, najmä z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Príklad

Záplavy v Rakúsku v auguste 2005 (regionálna katastrofa)

V auguste 2005 postihli ničivé povodne dve rakúske spolkové krajiny Vorarlbersko a Tirolsko. Povodne spôsobili vážne škody poľnohospodárskemu odvetviu a cestovnému ruchu, škody na obytných a podnikateľských nehnuteľnostiach, dopravnej a inej infraštruktúre. Celková priama škoda sa odhadovala na 591,94 mil. EUR, čo predstavovalo približne 0,27 % rakúskeho HND. Nakoľko toto číslo je nižšie ako uplatniteľná prahová hodnota na aktiváciu Fondu solidarity v prípade veľkej katastrofy (0,6 % HND Rakúska, t. j. 1,3363 mld. EUR), bola žiadosť posúdená na základe mimoriadnych kritérií platných pre tzv. mimoriadne regionálne katastrofy. Komisia dospela k záveru, že žiadosť poskytla dostatočné dôkazy na výnimočné použitie prostriedkov Fondu solidarity na financovanie pomoci vo výške 14,79 mil. EUR. Pomoc bola použitá na:

 • okamžité obnovenie funkčnosti infraštruktúry, najmä na obnovu štátnych ciest. Celkový príspevok z FSEÚ: 9,86 mil. EUR
 • okamžité zabezpečenie preventívnej infraštruktúry, najmä na obnovu poškodených hrádzí vrátane odstraňovania stromov a nánosov, na prehradenie a stabilizáciu a obnovu korýt riek. Celkový príspevok z FSEÚ: 4,93 mil. EUR

Dokumenty

Informačný prehľad

Správy

Panorama (časopis)

Tlačové správy