Ανάκτηση θερμότητας για την παραγωγή θερμικής ενέργειας

Μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα στην Ελληνική πόλη της Φλώρινας θα αυξήσει σημαντικά την τοπική ενεργειακή απόδοση και θα ωφελήσει το περιβάλλον.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάκτηση της πλεονάζουσας θερμότητας από τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον ατμοηλεκτρικό σταθμό Μελίτης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, καθώς και από λέβητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου, για οικιακή χρήση τόσο για τη θέρμανση κτιρίων όσο και για ζεστό νερό. Η θερμική ενέργεια θα μεταφέρεται μέσω υπερθερμαινόμενου νερού, με την αρχική θερμοκρασία να καθορίζεται σε 120 °C, ενώ η θερμοκρασία επιστροφής θα είναι μεταξύ 50 °C και 70 °C. Το συνολικό διαβαθμισμένο σύστημα ισχύος είναι 104 MWth (θερμικά megawatt).

Συνολικά, 2 534 κτίρια εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Φλώρινας θα εφοδιαστούν με θερμική ενέργεια, παρέχοντάς τους θερμική ενέργεια και επομένως ωφελώντας τους 23 000 κατοίκους της πόλης.

Μια φιλική προς το περιβάλλον πρωτοβουλία που προωθεί την τοπική οικονομία.

Οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν περιλαμβάνουν: έναν χώρο αποθήκευσης θερμικής ενέργειας, μια εγκατάσταση άντλησης με τρία κύρια αντλιοστάσια και σταθμούς διανομής, δύο αναπληρωματικούς λέβητες και έναν θερμικό υποσταθμό με υπόγειο σύστημα μεταφοράς δύο αγωγών και δίκτυο διανομής, το οποίο θα συνδέει έμμεσα τα επιλεγμένα κτίρια της Φλώρινας στο σύστημα.

Αυτή η πρωτοβουλία θα έχει σημαντικά επωφελείς προεκτάσεις στο περιβάλλον, καθώς χάρη στην απεξάρτηση της παραγωγής της θέρμανσης και του ζεστού νερού από την καύση ορυκτελαίων, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αναμένεται ότι θα μειωθούν περισσότερο από 88 %. Θα εξοικονομηθεί ηλεκτρική ενέργεια από την τηλεθέρμανση με τιμή-στόχου τα 70 MW. Επιπροσθέτως, αναμένεται ότι το έργο θα δημιουργήσει 24 θέσεις εργασίας κατά τη φάση της υλοποίησης και περίπου 280 με την ολοκλήρωσή του.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Τηλεθέρμανση Φλώρινας» είναι 70 458 305 EUR, εκ των οποίων η συμβολή του ταμείου συνοχής της ΕΕ ανέρχεται σε 48 175 161 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας».


Ημερομηνία σύνταξης

27/05/2015