Fond solidarity EU

Fond solidarity Evropské unie (EUSF) byl zřízen, aby bylo možné v případě přírodních katastrof pomoci postiženým regionům. Jde o jednu z forem solidarity mezi evropskými zeměmi a regiony. Zřízení fondu bylo odezvou na rozsáhlé povodně v zemích střední Evropy, k nimž došlo v létě roku 2002. Od té doby byl fond využit při 100 katastrofách, k nim patřily záplavy, lesní požáry, zemětřesení, bouře i období katastrofálního sucha. Doposud fond podpořil 28 různých evropských zemí částkou přesahující 7 miliardy eur. Seznam zásahů v případě přírodních katastrof PDF en – Seznam zásahů v případě mimořádných zdravotních událostí PDF en

V reakci na šíření nákazy COVID-19 se od 1. dubna 2020 rozšířila působnost Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) tak, aby se vztahoval i na situace závažného ohrožení veřejného zdraví. Více informací najdete na těchto stránkách.

Žádost musí Komise obdržet během 12 týdnů ode dne, kdy jste v důsledku dané krizové situace utrpěli první škody. V případě pomalu postupujících pohrom, jako jsou sucha nebo mimořádné situace ohrožující veřejné zdraví, je lhůta pro podání žádosti stanovena na 12 týdnů od přijetí prvního oficiálního opatření řešícího danou mimořádnou událost. V případě důsledků koronavirové pandemie platí zvláštní podmínky (najdete je na stránkách věnovaných této otázce).

Orgán odpovědný za vypracování žádosti by se měl rozhodně spojit s příslušným útvarem GŘ pro regionální politiku, kde může získat různé informace a rady, díky nimž se zpracování žádosti co nejvíce urychlí.

Tato stránka se pravidelně aktualizuje - stáhněte si nejnovější verzi žádosti.

 • Formulář žádosti (16-11-2017) Word en
 • Pokyny k vyplnění žádosti (16-11-2017)Word en
 • Limity pro katastrofy velkého rozsahu PDF en
 • Limity pro regionální katastrofy PDF en
 • Jak určit práh u katastrof, které zasáhly několik regionů (na základě váženého průměru HDP) xls en
 • Jak vysokou finanční pomoc lze očekávat? PDF en
 • Guidance on implementation, closure and auditing processes PDF en

Komise žádost posoudí a v případě jejího přijetí navrhne Evropskému parlamentu a Radě výši podpory, kterou tyto orgány musí před vyplacením schválit. Jakmile budou příslušné prostředky k dispozici v rozpočtu EU, přijme Komise rozhodnutí o udělení pomoci danému státu. Poté je pomoc ihned jednorázově vyplacena. Po vyplacení pomoci příslušný stát zodpovídá za implementaci včetně výběru operací a jejich auditu a kontroly. Nouzová opatření lze financovat zpětně od prvního dne pohromy.

Zde je nutné poznamenat, že EUSF je nástrojem rychlé reakce na krizi vzniklou v důsledku přírodní katastrofy. Finanční pomoc může být danému státu poskytnuta až po předložení žádosti a poté, co proběhlo jednání o rozpočtu, což může trvat i několik měsíců.

Evropská komise
Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku
Unit E1/EUSF
B-1049 Brussels
Belgium
Inguna Kramina
Inguna.KRAMINA@ec.europa.eu
Tel.: +32 229-66062
Nyla Cruz
Nyla.Cruz@ec.europa.eu
Tel.: +32 2 295 36 09

V květnu 2019 zveřejnila Komise hlavní hodnocení činnosti fondu od jeho vytvoření v roce 2002, které obsahuje i doporučení do budoucna. V hodnocení je zdůrazněna vysoká přidaná hodnota fondu při podpoře řešení mimořádných situací a následné obnovy a zmírňování finanční zátěže pro celostátní a regionální orgány. Z fondu bylo doposud poskytnuto 5,2 miliardy EUR, včetně rekordních 1,2 miliardy EUR na důsledky zemětřesení ve střední Itálii v letech 2016 a 2017.

Ve zprávě se rovněž uvádí oblasti, kde je prostor ke zlepšení co do rychlosti, důslednosti a účinnosti intervencí, jakož i v otázkách informování veřejnosti o daných zásazích.

Další informace o hodnocení

V jakých případech může fond pomoci?

Beneficiary States of the EU Solidarity Fund Interventions since 2002 - natural disasters

The EUSF Z Fondu solidarity Evropské unie lze poskytnout finanční pomoc členským státům i zemím, které se nacházejí v procesu přístupových jednání:

 • v případě rozsáhlejší katastrofy: celková přímá škoda způsobená danou pohromou přesáhne 3 miliardy EUR (v cenách roku 2011) nebo 0,6 % HND dané země, přičemž se bude přihlížet k nižší částce.
 • v případě menších, tzv. regionálních katastrof: celková přímá škoda způsobená danou pohromou přesáhne 1,5 % regionálního HDP (na úrovni NUTS2) Pro nejvzdálenější regiony je práh stanoven na 1 % HDP daného regionu.
 • v případě, že země, která může podporu čerpat, byla zasažena toutéž rozsáhlejší katastrofou, na niž získal pomoc sousední členský stát,
 • v případě závažného ohrožení veřejného zdraví: celkové náklady na řešení mimořádné události se odhadují na více než 1,5 miliardy EUR (v cenách roku 2011), nebo více než 0,3 HND.

Jaký je jeho rozpočet?

Z Fondu solidarity lze ročně čerpat maximálně 500 milionů EUR (v cenách roku 2011) plus nevydané prostředky z minulého roku, které se uvolňují nad rámec běžného rozpočtu EU. Jednotlivé případy, kdy má být pomoc poskytnuta, schvalují Evropský parlament a Rada na návrh Komise. Každý rok musí být jedna čtvrtina této částky k dispozici k 1. říjnu, aby tak bylo možné pokrýt případné náklady ve zbytku roku. Pokud finanční zdroje do konce roku nestačí, je ve výjimečných případech možné vypůjčit si chybějící prostředky z rozpočtu na příští rok.

Na jaké činnosti se z fondu přispívá?

The EUSF Fond doplňuje prostředky členských států a pokrývá část jejich veřejných výdajů při těchto nezbytných záchranných akcích:

 • obnova funkčního stavu infrastruktury a provozů v odvětví energetiky, vodohospodářství a odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdravotnictví a vzdělávání;
 • poskytnutí dočasného ubytování a financování záchranných prací k zajištění potřeb postiženého obyvatelstva;
 • zajištění ochranných zařízení a opatření na ochranu kulturního dědictví;
 • vyčištění oblastí postižených katastrofou včetně přírodních oblastí, je-li to vhodné, v souladu s přístupy založenými na ekosystému, jakož i okamžitá obnova postižených přírodních oblastí, aby se zabránilo bezprostředním účinkům eroze půdy;
 • rychlé poskytnutí pomoci (včetně lékařské) místnímu obyvatelstvu, které je závažnou mimořádnou událostí postiženo;
 • ochrana obyvatelstva před rizikem nákazy, včetně prevence, sledování či kontroly šíření nemoci, potírání závažných rizik v oblasti veřejného zdraví nebo zmírňování jejich dopadu na zdraví obyvatel.

Cílem Fondu solidarity EU tedy není hradit veškeré náklady související s přírodními katastrofami. Fond se v zásadě omezuje na nepojistitelné škody. Nekompenzuje ztráty nebo škody vzniklé soukromým osobám. Dlouhodobá opatření – obnova hospodářství, preventivní opatření – z fondu financovat nelze. V případě těchto opatření však lze požádat o podporu z jiných fondů, především ze strukturálních fondů a z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Příklad

Rakousko – záplavy ze srpna 2005 (regionální katastrofa)

V roce 2005 došlo ve dvou rakouských spolkových zemích Vorarlbersko a Tyrolsko k rozsáhlým záplavám. Škody utrpěly především zemědělství, cestovních ruch, obytné budovy a podniky, ale také dopravní a další infrastruktura. Celková přímá škoda byla odhadnuta na 591,94 milionu EUR, což odpovídalo přibližně 0,27 % rakouského HND. Protože je tato částka menší než příslušný limit povolující, aby byla z Fondu solidarity uvolněna pomoc v souvislosti s rozsáhlými katastrofami (0,6 % rakouského HND, tj. 1,3363 miliardy EUR), byla žádost zkoumána podle výjimečných kritérií odpovídajících tzv. mimořádným regionálním katastrofám. Komise dospěla k závěru, že v žádosti je dostatečně prokázáno splnění podmínek pro výjimečné použití prostředků z Fondu solidarity a udělila finanční pomoc ve výši 14,79 milionu EUR. Pomoc byla využita k:

 • okamžitému zprovoznění infrastruktury, především hlavních silnic Příspěvek z Fondu solidarity celkem: 9,86 milionu EUR.
 • okamžitému zajištění preventivní infrastruktury, především opravy poškozených břehů vodních toků, včetně odstranění stromů a suti, vybudování hrází a stabilizace a obnova koryt vodních toků. Příspěvek z Fondu solidarity celkem: 4,93 milionu EUR.

Dokumenty

Infopřehled

Zprávy

Panorama (časopis)

Tiskové zprávy