Pārskats

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ar lauku attīstības pasākumu palīdzību (tā sauktais otrais pīlārs) veicina lauku kopienu dzīvīgumu un ekonomisko dzīvotspēju.

Lauku attīstības pasākumi papildina tirgus pasākumus un KLP ienākumu atbalstu ar stratēģijām un finansējumu, kuru mērķis ir stiprināt ES lauksaimniecības pārtikas un mežsaimniecības ražošanas nozares, vides ilgtspēju un vispār labklājību laukos.

Gadam izvirzītie trīs lauku ilgtermiņa attīstības mērķi ES šādi:

 • veicināt lauksaimniecības konkurētspēju;
 • nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un rīcību klimata politikas jomā;
 • panākt lauku ekonomikas un kopienu līdzsvarotu teritoriālo attīstību, tostarp radot un saglabājot nodarbinātību.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) ir KLP finansēšanas instruments, kas atbalsta lauku attīstības stratēģijas un projektus. Tas ir arī viens no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem).

ELFLA budžets 2014.–2020. gadam ir apmēram 100 miljardi eiro. Šī nauda tiks tērēta visa minētā perioda laikā, īstenojot lauku attīstības programmas, kas turpināsies līdz 2023. gada beigām.

Līdzekļus sadala atbilstīgi šādām sešām prioritātēm:

 • veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos;
 • uzlabot visu veidu lauksaimniecības rentabilitāti un konkurētspēju un sekmēt inovatīvas lauksaimniecības tehnoloģijas un meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
 • veicināt pārtikas aprites organizēšanu, dzīvnieku labturību un riska pārvaldību lauksaimniecībā;
 • veicināt resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pāreju uz klimata pārmaiņām sagatavotu mazoglekļa ekonomiku lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarē;
 • atjaunot, saglabāt un uzlabot ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistītās ekosistēmas;
 • veicināt sociālo iekļautību, nabadzības mazināšanu un ekonomisko attīstību lauku apvidos.

Ikviena no šīm prioritātēm palīdz sasniegt starpnozaru mērķus inovācijas, vides, klimata pārmaiņu seku mazināšanas un pielāgošanās jomā.

Saistīta informācija

Grafiki un skaitļi, kas raksturo lauku attīstību

Iepriekšējie plānošanas periodi

Lauku attīstības programmas

Lai pievērstos šīm prioritātēm, ES valstis īsteno lauku attīstības programmas, kas pielāgotas tieši to īpašajām problēmām un spējām. Programmas finansē ELFLA.

Šīs programmas var izstrādāt valsts vai reģiona līmenī, un tām ir jāatbilst vismaz četrām no sešām ELFLA prioritātēm. Valstīm ir jāizvirza mērķi konkrētās prioritārās jomās, nosakot, kādus pasākumus tās veiks un kāds finansējums būs vajadzīgs šo mērķu sasniegšanai.

Lai arī Eiropas Komisija apstiprina un uzrauga lauku attīstības programmas, lēmumi par projektu atlasi un maksājumu piešķiršanu tiek pieņemti valsts vai reģionālā līmenī.

Daži tādu projektu piemēri, kurus finansējis ELFLA un kas īstenoti atbilstīgi lauku attīstības programmām:

 • investīciju nodrošināšana nelielam ģimenes uzņēmumam, kas Ungārijā audzē piparus, izmantojot tikai enerģiju no ataunojamiem avotiem;
 • māju atrašanās vietas noteikšanas sistēmas izveide Formenterā (Spānijā), kas neatliekamās palīdzības dienestiem palīdzējusi ātrāk nokļūt pie nelaimē nonākušiem cilvēkiem;
 • bojātu mežu atjaunošana Slovākijā, finansējot retināšanu, apmežošanu un jaunu mežaudžu saglabāšanu.

Eiropas Lauku attīstības tīkla (ENRD) projektu datubāzē ir visaptverošs visu projektu saraksts.

Vismaz 30 % no ikvienas lauku attīstības programmas budžeta jāiegulda pasākumos, kas ir saistīti ar vides aizsardzību un klimata pārmaiņām; lielu daļu no šīs naudas piešķir kā dotācijas un ikgadējus maksājumus lauksaimniekiem, kuri pāriet uz videi nekaitīgākām darba metodēm.

Vismaz 5 % no lauku attīstības programmas budžeta jāiegulda pasākumos, kuru pamatā ir LEADER metode. LEADER ir augšupēja pieeja, kas izpaužas tā, ka lauksaimnieki, lauku uzņēmumi, vietējās organizācijas, publiskas iestādes un privātpersonas no dažādām nozarēm izveido vietējo rīcības grupu. Šāda grupa izstrādā savas vietējās attīstības stratēģijas un, pamatojoties uz tām, pārvalda savu budžetu.

Lauku attīstības programmas var atbalstīt arī viedos ciematus. Šīs iniciatīvas mērķis ir nodrošināt daudzveidīgus rīkus, lai veicinātu, darītu iespējamu un izvērstu inovāciju Eiropas laukos, tādējādi risinot laucinieku kopīgās problēmas.

ELFLA ar finansēšanas rīku palīdzību ir avots aizdevumiem, mikrokredītiem, garantijām un pašu kapitālam, kas pieejami tādiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku rajonos strādājošiem saņēmējiem, kuri īsteno finansiāli dzīvotspējīgus un ELFLA prioritātēm atbilstīgus projektus.

Vietnē Fi-Compass atrodama sīkāka informācija par ELFLA finanšu instrumentiem.

Saistīta informācija

Lauku attīstības programmas dažādās valstīs

LEADER

Viedie ciemati

Eiropas Lauku attīstības tīkls

Eiropas Lauku attīstības tīkls (ENRD) ir informācijas mezgls, kur saplūst ziņas par to, kā lauku attīstības politika, programmas, projekti un citas iniciatīvas darbojas praksē un kādi to pilnveidojumi būtu vajadzīgi. Tīkla mērķis ir iesaistīt un sasniegt ikvienu, kurš ieinteresēts Eiropas lauku attīstībā.

ENRD atbalsta ES valstu lauku attīstības programmu sekmīgu īstenošanu, radot zināšanas un ar tām daloties, kā arī atvieglojot informācijas apmaiņu un sadarbību visas Eiropas laukos.

Šīs darbības palīdz veikt šādas struktūras: ENRD kontaktpunkts un Eiropas palīdzības dienests lauku attīstības novērtēšanai.

Eiropas inovācijas partnerība lauksaimniecībā

Arī Eiropas inovācijas partnerība lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai (EIP-Agri) atbalsta lauku attīstības mērķus, inovāciju lauksaimniecībā un lauku kopienās.

EIP-Agri izveidoja, lai mazinātu plaisu starp pētnieku radītajiem inovatīvajiem risinājumiem un to, kādā mērā laucinieki ir gatavi ieviest jaunu tehnoloģiju. Veidojot partnerības starp tiem, kas beigu beigās jauno tehnoloģiju izmantos, un tās radītājiem, EIP-Agri tiecas paātrināt izmaiņas.

Lauku attīstības nākotne

Gatavojoties nākamajam plānošanas periodam (2021.–2027.), Eiropas Komisija 2018. gada jūnijā nāca klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem attiecībā uz KLP pēc 2020. gada.

Šo priekšlikumu mērķis ir padarīt KLP spējīgu elastīgāk reaģēt uz tādiem šodienas un rītdienas izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas un paaudžu maiņa un vienlaikus turpināt palīdzēt Eiropas lauksaimniekiem, lai lauksaimniecības nozare būtu ilgtspējīga un konkurētspējīga.

Papildinformācija

KLP nākotne

Juridiskais pamats

ES Regula 1303/2013 – kopējie noteikumi attiecībā uz Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem)

ES Regula 1305/2013/EK – par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

ES Regula 1306/2013 – par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību

ES Regula 1310/2013/EK – par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

ES Regula 807/2014/EK – par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un pārejas noteikumi

ES Regula 640/2014 – par administrācijas sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

ES Regula 809/2014 – par to, kā jāpiemēro Regula 1306/2013 par administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Jaunumi