Závažné a chronické ochorenia

Rakovina

Rakovina je jednou z hlavných priorít Európskej komisie v oblasti zdravia. V politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej sa avizuje „európsky plán na boj proti rakovine s cieľom podporiť členské štáty pri zlepšovaní boja proti rakovine a starostlivosti o pacientov s rakovinou“, znížiť utrpenie, ktoré táto choroba spôsobuje, a umožniť Európe prevziať vedenie v boji proti rakovine.

Politika EÚ v oblasti rakoviny

V poverovacom liste pre komisárku pre zdravie Stellu Kyriakidesovú sa vymedzujú štyri piliere Európskeho plánu boja proti rakovine, ktorými sú:

  • prevencia
  • včasná diagnóza
  • liečba a
  • následná starostlivosť

Európsky plán boja proti rakovine bude prepojený s inými prioritami novej Komisie a podporia ho poslanci Európskeho parlamentu, členské štáty a zainteresované strany, ktoré spolupracujú s Komisiou s cieľom zlepšiť prevenciu rakoviny a starostlivosť o pacientov.

Európska komisia začala 4. februára 2020 verejnú konzultáciu týkajúcu sa tohoto plánu. Stalo sa tak na podujatí s názvom „Európsky plán boja proti rakovine: môžeme dosiahnuť viac“, ktoré sa uskutočnila v Európskom parlamente v Bruseli.

Rakovina je jednou z európskych výskumných a inovačných misií a patrí do rámca programu Horizont Európa, ktorý sa začína v roku 2021.

Je jednou z najzávažnejších chorôb v zmysle článku 168 ZFEÚ, čo EÚ dáva právomoc podporovať, koordinovať alebo dopĺňať činnosť členských štátov v záujme ochrany a zlepšovania ľudského zdravia.

Európska komisia už niekoľko desaťročí spolupracuje s členskými štátmi EÚ a občianskou spoločnosťou, pokiaľ ide o problematiku rakoviny, pričom úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou, Spoločným výskumným centrom a s Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny.

Rakovina: spoločný prístup

Rakovina je po srdcovo-cievnych chorobách druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti v krajinách EÚ (26 % všetkých úmrtí v roku 2013). V roku 2013 zomrelo na rakovinu viac ako 1,3 milióna ľudí vo všetkých členských štátoch EÚ.

Ak však uplatníme všetko, čo už vieme, môžeme predísť 40 % prípadom rakoviny. Rakovina okrem toho patrí k neprenosným ochoreniam, ktoré majú spoločné rizikové faktory a v prípade ktorých by prevencia a boj proti nim mohli byť prínosom pre väčšinu občanov.

Podľa správ o stave zdravia v EÚ sa rakovina považuje za jednu z najvýznamnejších príčin predčasných úmrtí v EÚ. Nemá vplyv len na zdravie jednotlivcov, ale aj na systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti jednotlivých krajín, štátne rozpočty a produktivitu a rast hospodárstva vrátane zdravej pracovnej sily.

Z dôkazov vyplýva, že naliehavo potrebujeme účinnejšie, prístupnejšie a odolnejšie systémy zdravotnej starostlivosti. Tie by najmä podporili členské štáty, ktoré najviac potrebujú tvorbu politík založenú na faktoch, a zabezpečili by, aby všetci občania EÚ mali prístup k účinnej prevencii a starostlivosti, pokiaľ ide o rakovinu.

K spoločnému prístupu v boji proti rakovine v EÚ vydláždilo cestu niekoľko úspechov. Ďalej uvádzame odkazy na základné dokumenty, o ktoré sa opiera činnosť EÚ, a informácie o prebiehajúcich a minulých iniciatívach EÚ v oblasti prevencie rakoviny a boja proti nej.

Politický rámec

Iniciatívy v oblasti prevencie rakoviny a boja proti nej

Medzi iniciatívy koordinované Spoločným výskumným centrom Komisie v oblasti prevencie rakoviny a boja proti nej patria:

Z programu v oblasti zdravia sa poskytujú finančné prostriedky na európske referenčné siete v oblasti rakoviny, ako aj na spoločné opatrenia v týchto oblastiach:

Súvisiace informácie