Závažné a chronické ochorenia

Rakovina

Rakovina je jednou z hlavných priorít Európskej komisie v oblasti zdravia. V politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej sa avizuje „európsky plán na boj proti rakovine s cieľom podporiť členské štáty pri zlepšovaní boja proti rakovine a starostlivosti o pacientov s rakovinou“, znížiť utrpenie, ktoré táto choroba spôsobuje, a umožniť Európe prevziať vedenie v boji proti rakovine.

Politika EÚ v oblasti rakoviny

V poverovacom liste pre komisárku pre zdravie Stellu Kyriakidesovú sa vymedzuje potreba podporovať krajiny EÚ v ich práci v oblasti prevencie a liečby rakoviny.

Európsky plán na boj proti rakovine, ktorý bol predstavený vo februári 2020, je reakciou EÚ na rastúce výzvy a vývoj v oblasti boja proti rakovine, pričom predstavuje politický záväzok urobiť všetko, čo sa dá, proti tomuto ochoreniu. Plán vychádza z desiatich hlavných iniciatív a niekoľkých podporných opatrení a tvorí súčasť návrhov Komisie na vybudovanie silnej európskej zdravotnej únie s cieľom zabezpečiť lepšie pripravenú, bezpečnejšiu a odolnejšiu EÚ.

Európsky plán na boj proti rakovine podporuje činnosť členských štátov zameranú na prevenciu, ako aj na zabezpečenie vysokej kvality života pacientov, ľudí, ktorí rakovinu prekonali, ich rodín a opatrovateľov, pričom je rozdelený do viacerých kľúčových oblastí, v rámci ktorých môže EÚ priniesť najväčšiu pridanú hodnotu:

  • prevencia
  • včasné odhaľovanie
  • stanovenie diagnózy a liečba
  • kvalita života pacientov s rakovinou aj ľudí, ktorí túto chorobu prekonali

Plán boja proti rakovine je spojený s ďalšími priorít Komisie, najmä s farmaceutickou stratégiou pre Európu a stratégiou EÚ „z farmy na stôl“, ako aj s plánovaným európskym priestorom pre údaje týkajúce sa zdravia (očakáva sa do roku 2025). Boj proti rakovine je jednou z navrhovaných európskych výskumných a inovačných misií a patrí do rámca programu Horizont Európa, ktorý sa začína v roku 2021.

Program EU4Health (2021 – 2027) poskytne finančnú a technickú podporu členskými štátom, čím prispeje k úsiliu o posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti.

Rakovina je jednou z najzávažnejších chorôb v zmysle článku 168 ZFEÚ, čo EÚ dáva právomoc podporovať, koordinovať alebo dopĺňať činnosť členských štátov v záujme ochrany a zlepšovania ľudského zdravia.

Európska komisia už od roku 1985 spolupracuje s členskými štátmi EÚ a občianskou spoločnosťou, pokiaľ ide o problematiku rakoviny, pričom úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou, Spoločným výskumným centrom a s Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny.

Rakovina: spoločný prístup

Rakovina je po srdcovo-cievnych ochoreniach druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti v krajinách EÚ. Každý rok je rakovina diagnostikovaná u 2,6 milióna ľudí, pričom na túto chorobu zahynie ďalších 1,2 milióna osôb.

Vzhľadom na to, že na Európu, v ktorej žije menej ako 10 % svetovej populácie, pripadá štvrtina všetkých prípadov rakoviny, predstavuje rakovina obrovskú hrozbu pre našu spoločnosť. Celkový hospodársky vplyv rakoviny v Európe predstavuje 100 miliárd EUR ročne.

Z dôkazov vyplýva, že ak uplatníme všetko, čo už vieme, môžeme predísť 40 % prípadom rakoviny. V súčasnosti sa však len 3 % rozpočtov na zdravotníctvo vynakladajú na podporu zdravia a prevenciu chorôb. Priestor pre pôsobenie je preto obrovský.

Opatrenia v oblasti prevencie rakoviny a zdravého životného štýlu slúžia aj na boj proti obezite a iným neprenosným ochoreniam so spoločnými rizikovými faktormi, ako sú kardiovaskulárne ochorenia a cukrovka.

Podľa správ o stave zdravia v EÚ je rakovina jednou z najvýznamnejších príčin predčasných úmrtí v EÚ. Nemá vplyv len na zdravie jednotlivcov, ale aj značný sociálny a hospodársky dosah.

Toto ochorenie vytvára tlak na vnútroštátne systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti, štátne rozpočty a produktivitu a rast hospodárstva. Potrebujeme preto odolnejšie systémy zdravotnej starostlivosti. Najmä je dôležité podporiť členské štáty, ktoré najviac potrebujú tvorbu politík založenú na faktoch zameranú na zabezpečenie toho, aby všetci občania EÚ mali rovnaký prístup ku kvalitnej prevencii, diagnostike, liečbe a následnej starostlivosti, pokiaľ ide o rakovinu.

K spoločnému prístupu v boji proti rakovine v EÚ vydláždilo cestu niekoľko úspechov. Ďalej uvádzame odkazy na dokumenty, o ktoré sa opiera činnosť EÚ, a podporné opatrenia Únie určené na pomoc krajinám EÚ a zainteresovaným stranám pri boji proti rakovine.

Politický rámec

Iniciatívy v oblasti prevencie rakoviny a boja proti nej

Medzi iniciatívy koordinované Spoločným výskumným centrom Komisie v oblasti prevencie rakoviny a boja proti nej patria:

Z programu v oblasti zdravia sa poskytujú finančné prostriedky na európske referenčné siete v oblasti rakoviny, ako aj na spoločné opatrenia v týchto oblastiach:

Súvisiace informácie