Európska komisia buduje silnú Európsku zdravotnícku úniu, v ktorej sa všetky krajiny EÚ pripravujú na riešenie zdravotných kríz, v ktorej sú zdravotnícke potreby prístupné, cenovo dostupné a inovatívne a krajiny spolupracujú na zlepšení prevencie a liečby chorôb, ako je rakovina, ako aj následnej starostlivosti o ľudí s takýmito chorobami. Vďaka Európskej zdravotnej únii

 • bude zdravie občanov viac chránené
 • budú EÚ a jej členské štáty môcť lepšie predchádzať budúcim pandémiám a lepšie ich zvládať
 • zlepší sa odolnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti 

Poučenie z pandémie koronavírusu

Pandémia poukazuje na význam koordinácie medzi európskymi krajinami s cieľom chrániť zdravie ľudí, a to tak počas krízy, ako aj v bežných časoch, keď môžeme riešiť primárne ochorenia, investovať do odolných systémov zdravotnej starostlivosti a školiť zdravotníckych pracovníkov. Európska únia zdravia zlepší ochranu, prevenciu, pripravenosť a reakciu na riziká pre ľudské zdravie na úrovni EÚ.

Kľúčové iniciatívy

Komisia sa vo svojom prvom návrhu týkajúcom sa európskej zdravotnej únie zamerala na opatrenia v oblasti pripravenosti a reakcie na krízy, ako napríklad:

EU Health workers
 • posilnenie koordinácie na úrovni EÚ pri riešení cezhraničných ohrození zdravia;
 • revíziu mandátov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európskej agentúry pre lieky s cieľom zabezpečiť prísnejší dohľad, vedeckú analýzu a usmernenia pred krízou aj počas nej;
 • zriadenie novej agentúry EÚ pre biomedicínsku pripravenosť.

Farmaceutická stratégia sa zameriava na modernizáciu regulačného rámca a podporu výskumu a technológií, z ktorých budú mať prospech pacienti. Spočíva na štyroch pilieroch:

EU Health workers
 • riešenie nenaplnených potrieb v oblasti zdravotnej starostlivosti;
 • podpora konkurencieschopného a inovačného európskeho farmaceutického priemyslu;
 • zvyšovanie odolnosti prostredníctvom diverzifikovaných dodávateľských reťazcov, environmentálnej udržateľnosti a pripravenosti na krízy;
 • podpora prísnych noriem pre zdravotnícke výrobky na celom svete.

Európsky plán na boj proti rakovine je zameraný na prevenciu rakoviny a zabezpečenie vysokej kvality života pacientov s rakovinou, ľudí, ktorí rakovinu prekonali, ich rodín a opatrovateľov. Plán na boj proti rakovine sa opiera o širokú škálu politík EÚ, najmä zameraných na digitalizáciu, výskum a inovácie, a pomáha tak krajinám EÚ zmeniť tendencie v boji proti rakovine. Zahŕňa opatrenia a hlavné iniciatívy, ktoré sa týkajú všetkých súvislostí tohto ochorenia:

woman mri scan
 • prevencie;
 • včasného odhaľovania;
 • stanovenia diagnózy a liečby;
 • kvality života pacientov s rakovinou aj ľudí, ktorí rakovinu prekonali.

Dokumenty