Európska komisia buduje silnú Európsku zdravotnícku úniu, v ktorej sa všetky krajiny EÚ pripravujú na riešenie zdravotných kríz, v ktorej sú zdravotnícke potreby prístupné, cenovo dostupné a inovatívne a krajiny spolupracujú na zlepšení prevencie a liečby chorôb, ako je rakovina, ako aj následnej starostlivosti o ľudí s takýmito chorobami. Vďaka Európskej zdravotnej únii

 • bude zdravie občanov viac chránené,
 • budú EÚ a jej členské štáty môcť lepšie predchádzať budúcim pandémiám a lepšie ich zvládať,
 • zlepší sa odolnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti. 

Poučenie z pandémie koronavírusu

Pandémia poukazuje na význam koordinácie medzi európskymi krajinami s cieľom chrániť zdravie ľudí, a to tak počas krízy, ako aj v bežných časoch, keď môžeme riešiť primárne ochorenia, investovať do odolných systémov zdravotnej starostlivosti a školiť zdravotníckych pracovníkov. Európska únia zdravia zlepší ochranu, prevenciu, pripravenosť a reakciu na riziká pre ľudské zdravie na úrovni EÚ.

Kľúčové iniciatívy

Pripravenosť na krízy

Komisia sa vo svojom prvom návrhu týkajúcom sa európskej zdravotnej únie zamerala na opatrenia v oblasti pripravenosti a reakcie na krízy, ako sú napríklad:

EU Health workers
 • posilnenie koordinácie na úrovni EÚ pri riešení cezhraničných ohrození zdravia,
 • revízia mandátov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európskej agentúry pre lieky s cieľom zabezpečiť prísnejší dohľad, vedeckú analýzu a usmernenia pred krízou aj počas nej.

Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) 

Komisia zriadila nový Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA), ktorého úlohou je pre prípad núdzových zdravotných situácií pripravovať, zavádzať a presadzovať zdravotnícke protiopatrenia pred zdravotnými krízami a počas nich. Cieľom úradu HERA je:

HERA
 • lepšia koordinácia zdravotnej bezpečnosti v EÚ pred krízami a počas nich,
 • prepájanie členských štátov EÚ, priemyslu a príslušných zainteresovaných subjektov,
 • príprava, výroba, obstarávanie, uskladnenie a rovnomerná distribúcia zdravotníckych protiopatrení,
 • posilnenie globálnej štruktúry v prípade reakcie na núdzové situácie v oblasti zdravia.

Európsky priestor pre zdravotné údaje 

Cieľom novovytvoreného európskeho priestoru pre zdravotné údaje, ktorý je jedným z ústredných stavebných prvkov európskej zdravotnej únie a míľnikom v digitálnej transformácii EÚ, je:

image representing the human body
 • zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v celej EÚ tým, že sa ľuďom umožní vykonávať kontrolu nad vlastnými zdravotnými údajmi vo svojej domovskej krajine alebo v iných krajinách EÚ,
 • ponúkať konzistentný, bezpečný, dôveryhodný a efektívny rámec pre využívanie údajov týkajúcich sa zdravia. Za prísnych podmienok budú mať výskumní pracovníci, inovátori, verejné inštitúcie alebo príslušný priemyselný sektor prístup k veľkému množstvu vysokokvalitných údajov týkajúcich sa zdravia, ktoré sú kľúčové pre vývoj život zachraňujúcich liečebných postupov, vakcín alebo zdravotníckych pomôcok;
 • podporiť skutočný jednotný trh so službami a s produktmi elektronického zdravotníctva.

Európsky priestor pre zdravotné údaje vychádza z prísnych požiadaviek na ochranu údajov, interoperabilitu a bezpečnosť vrátane kybernetickej bezpečnosti. Ide o aspekty, ktoré sú kľúčové pre dôveru občanov a stabilitu projektu.

Otázky a odpovede týkajúce sa európskeho priestoru pre zdravotné údaje

Farmaceutická stratégia

Farmaceutická stratégia sa zameriava na modernizáciu regulačného rámca a podporu výskumu a technológií, z ktorých budú mať prospech pacienti. Spočíva na štyroch pilieroch:

EU Health workers
 • riešenie nenaplnených potrieb v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • podpora konkurencieschopného a inovačného európskeho farmaceutického priemyslu,
 • zvyšovanie odolnosti prostredníctvom diverzifikovaných dodávateľských reťazcov, environmentálnej udržateľnosti a pripravenosti na krízy,
 • podpora prísnych noriem pre zdravotnícke výrobky na celom svete.

Európsky plán na boj proti rakovine

Európsky plán na boj proti rakovine je zameraný na prevenciu rakoviny a zabezpečenie vysokej kvality života pacientov s rakovinou, ľudí, ktorí rakovinu prekonali, ich rodín a opatrovateľov. Plán na boj proti rakovine sa opiera o širokú škálu politík EÚ, najmä zameraných na digitalizáciu, výskum a inovácie, a pomáha tak krajinám EÚ zmeniť tendencie v boji proti rakovine. Zahŕňa opatrenia a hlavné iniciatívy, ktoré sa týkajú všetkých súvislostí tohto ochorenia:

woman mri scan
 • prevencie,
 • včasného odhaľovania,
 • stanovenia diagnózy a liečby,
 • kvality života pacientov s rakovinou, ako aj ľudí, ktorí rakovinu prekonali.

Komisia 20. septembra 2022 predstavila nový prístup k podpore členských štátov pri zvyšovaní miery využívania skríningu rakoviny, ktorý sa zameriava na odhaľovanie rakoviny v počiatočnom štádiu.

Dokumenty