Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
LV FAKTU LAPA - 2009. gada direktīva par rotaļlietu drošumu - Atbilstības prasības un drošuma novērtējums - 2009. gada oktobris Download native rendition (133.814) Download PDF rendition (147.692)
LT INFORMACINIS LANKSTINUKAS - 2009 m. Žaislų saugos direktyvos - atitikties ir saugos vertinimo nuostatos - 2009 m. spalio mėn. Download native rendition (127.549) Download PDF rendition (141.047)
CS INFORMAČNÍ PŘEHLED - Směrnice o bezpečnosti hraček 2009 - Ustanovení o posuzování shody a bezpečnosti - Říjen 2009 Download native rendition (131.479) Download PDF rendition (146.646)
HR INFORMATIVNI LIST - Odredbe o ocjenjivanju sukladnosti i sigurnosti iz Direktive o sigurnosti igračaka iz 2009. - Listopad 2009. Download native rendition (383.974) Download PDF rendition (398.758)
SL PODATKOVNI LIST - Direktiva o varnosti igrač iz leta 2009 - Določbe o ugotavljanju skladnosti in varnosti - Oktober 2009 Download native rendition (123.811) Download PDF rendition (137.252)
SK INFORMAČNÝ LIST - Smernica o bezpečnosti hračiek z roku 2009 - Ustanovenia o posudzovaní zhody a bezpečnosti - Október 2009 Download native rendition (129.676) Download PDF rendition (143.524)
RO FIȘĂ INFORMATIVĂ - Directiva privind siguranța jucăriilor din 2009 - Dispoziții privind evaluarea conformității și a siguranței - Octombrie 2009 Download native rendition (168) Download PDF rendition (183.2)
DA FAKTABLAD - Direktivet fra 2009 om sikkerhedskrav til legetøj - Bestemmelser om overensstemmelses‐ og sikkerhedsvurdering - Oktober 2009 Download native rendition (126.192) Download PDF rendition (140.653)
IT SCHEDA - La direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli - Disposizioni in materia di valutazione di conformità e di sicurezza - Ottobre 2009 Download native rendition (126.845) Download PDF rendition (141.197)
MT SKEDA INFORMATTIVA - Id‐Direttiva tal‐2009 dwar is‐Sikurezza tal‐Ġugarelli - Dispożizzjonijiet dwar il‐Konformità u Valutazzjoni tas‐ Sikurezza - Ottubru 2009 Download native rendition (102.563) Download PDF rendition (113.88)
HU TÁJÉKOZTATÓ - A 2009‐es játékbiztonsági irányelv - A megfelelőségértékelésre és a biztonságértékelésre vonatkozó rendelkezések - 2009. október Download native rendition (129.688) Download PDF rendition (143.615)
PT FICHA DE INFORMAÇÃO - Directiva relativa à segurança dos brinquedos de 2009 - Disposições em matéria de avaliação da conformidade e da segurança - Outubro de 2009 Download native rendition (130.629) Download PDF rendition (145.57)
PL ARKUSZ INFORMACYJNY - yrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek z 2009 r D. - Przepisy dotyczące zgodności i oceny bezpieczeństwa - Październik 2009 r. Download native rendition (124.763) Download PDF rendition (137.854)
FR FICHE D’INFORMATION - La directive de 2009 sur la sécurité des jouets - Dispositions concernant les évaluations de conformité et de sécurité - Octobre 2009 Download native rendition (126.97) Download PDF rendition (141.25)
SV FAKTABLAD - Direktivet om leksakers säkerhet från 2009 - Säkerhetsbedömning och bedömning av överensstämmelse - Oktober 2009 Download native rendition (124.291) Download PDF rendition (138.973)
BG ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ - Директива относно безопасността на детските играчки от 2009 г. - Разпоредби относно оценяване на съответствието и безопасността - Октомври 2009 г. Download native rendition (105.679) Download PDF rendition (116.855)
EN FACTSHEET - The 2009 Toy Safety Directive - Provisions on Conformity and Safety Assessment - October 2009 Download native rendition (120.532) Download PDF rendition (133.071)
ET TEABELEHT - Mänguasjade ohutuse 2009. aasta direktiiv - Vastavus‐ ja ohutushindamist käsitlevad sätted - Oktoober 2009 Download native rendition (122.705) Download PDF rendition (136.703)
ES FICHA TEMÁTICA - La Directiva sobre la seguridad de los juguetes de 2009 - Disposiciones sobre la evaluación de la conformidad y de la seguridad - Octubre de 2009 Download native rendition (129.899) Download PDF rendition (144.67)
NL INFORMATIEBLAD - De richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed van 2009 - Bepalingen inzake overeenstemming en veiligheidsbeoordeling - Oktober 2009 Download native rendition (129.064) Download PDF rendition (143.251)
DE INFORMATIONSBLATT - Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug aus dem Jahr 2009 - Bestimmungen zur Konformitäts‐ und Sicherheitsbewertung - Oktober 2009 Download native rendition (133.104) Download PDF rendition (147.634)
EL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Οδηγία του 2009 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών - Διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της ασφάλειας - Οκτώβριος 2009 Download native rendition (131.065) Download PDF rendition (144.959)
FI TIETOSIVU - Leluturvallisuusdirektiivi 2009 - vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden arviointia koskevat säännökset - Lokakuu 2009 Download native rendition (123.27) Download PDF rendition (138.517)