Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Στείλτε τα σχόλιά σας! - Η φωνή σας στην Ευρώπη - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σχόλια για τους χάρτες πορείας και τις αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων

Οι «χάρτες πορείας» και οι «αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων» πληροφορούν για τις νέες πρωτοβουλίες, αξιολογήσεις και ελέγχους καταλληλότητας που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να εκφράσετε τις απόψεις σας ήδη από την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών.

Η έγκαιρη αποστολή σχολίων σχετικά με όλους τους χάρτες πορείας και τις αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων είναι ευπρόσδεκτη, ιδίως όσον αφορά αξιολογήσεις και ελέγχους καταλληλότητας που αποτελούν αντικείμενο εξωτερικών μελετών, οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν εντός 4 εβδομάδων από τη δημοσίευση του χάρτη πορείας.

 

Σχολιασμός των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Όταν μια νομοθετική πρόταση εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύεται στο Μητρώο Εγγράφων της Επιτροπής. Μπορείτε να εκφράσετε τις απόψεις σας για τις προτάσεις της Επιτροπής μέσα σε χρονικό διάστημα 8 εβδομάδων από την έγκρισή τους. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις απόψεις σας και τις υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.


 

Σχολιασμός των σχεδίων των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων

Σ' ένα μεταγενέστερο στάδιο θα μπορείτε επίσης να στέλνετε σχόλια για τα σχέδια των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων. Οι πράξεις αυτές περιλαμβάνουν τεχνικά ή ειδικά στοιχεία αναγκαία για την περαιτέρω διαμόρφωση ή εφαρμογή της νομοθεσίας που εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η δυνατότητα σχολιασμού των σχεδίων των πράξεων αυτών από τα ενδιαφερόμενα μέρη για μια περίοδο 4 εβδομάδων θα ισχύει μετά τη σύναψη της Διοργανικής Συμφωνίας για τη Βελτίωση της Νομοθεσίαςpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης.

 

Μειώστε τον φόρτο - Πείτε τη γνώμη σας!

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να στείλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απόψεις σας για το πώς μπορεί η ενωσιακή νομοθεσία να γίνει πιο αποτελεσματική, μέσω του διαδικτυακού εργαλείου «Μειώστε τον φόρτο - Πείτε τη γνώμη σας»!
Οι προτάσεις σας θα εξεταστούν από την Επιτροπή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάληψη δράσεων με στόχο την απλούστευση και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT.