Σχολιάστε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ακούει με μεγαλύτερη προσοχή τις απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών. Στόχος είναι η διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων σχετικά με πολιτικές και νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.  Στον χώρο αυτό μπορείτε να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά με πρωτοβουλίες της Επιτροπής που βρίσκονται σε κύρια στάδια του κύκλου πολιτικών και εκπόνησης νομοθεσίας.

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το πώς αυτό λειτουργεί στην πράξη

Αναζήτηση όλων των πρωτοβουλιών

Αρχικές ιδέες - Χάρτες πορείας και αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων

Οι νέες ιδέες για τη χάραξη πολιτικών και την εκπόνηση νομοθετικών πράξεων περιλαμβάνονται σε έγγραφα που καλούνται χάρτες πορείας και αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων. Το ίδιο ισχύει για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους καταλληλότητας των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων. Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας εντός 4 εβδομάδων.

Σχολιάστε χάρτες πορείας και αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων

Συγκέντρωση στοιχείων - Δημόσιες διαβουλεύσεις

Μέσω των δημόσιων διαβουλεύσεων, μπορείτε να διατυπώσετε  τις απόψεις σας σχετικά με το πεδίο, τις προτεραιότητες και την προστιθέμενη αξία των ενεργειών που αναλαμβάνει η ΕΕ για νέες πρωτοβουλίες, ή να αξιολογήσετε υφιστάμενες πολιτικές και νομοθετικές πράξεις. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται μέσω ειδικών για κάθε περίπτωση ερωτηματολογίων. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις είναι ανοικτές για 12 εβδομάδες.  

Λάβετε μέρος σε δημόσιες διαβουλεύσεις

Νομοθετικές προτάσεις - Υποβολή παρατηρήσεων πριν από την τελική έγκριση των νομοθετικών πράξεων

Μόλις η Επιτροπή ολοκληρώσει μια νομοθετική πρόταση και την υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έχετε ακόμη μια ευκαιρία να την σχολιάσετε. Για τον σχολιασμό νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής παρέχεται διάστημα 8 εβδομάδων, με τη λήξη του οποίου οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Σχολιάστε νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τεχνικοί κανόνες ή επικαιροποιήσεις - Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων

Ορισμένες φορές, νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο περιέχουν ειδικές διατάξεις που δίνουν στην Επιτροπή το δικαίωμα: 

  • να τροποποιεί ή να συμπληρώνει μη ουσιώδη στοιχεία στις εν λόγω νομοθετικές πράξεις, μέσω «κατ΄εξουσιοδότηση πράξεων»
  • να καθορίζει τις προϋποθέσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων σε όλη την ΕΕ, μέσω «εκτελεστικών πράξεων»

Τα σχέδια κατ’εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων είναι ανοικτά προς σχολιασμό για 4 εβδομάδες.

Σχολιάστε σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων 

Απλούστευση και βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας - Μείωση του φόρτου

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας πείτε τη γνώμη σας για το πώς θα μπορούσε να απλουστευτεί και να βελτιωθεί η ισχύουσα νομοθεσία ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη και να μειωθεί ο κανονιστικός φόρτος. Οι παρατηρήσεις σας μπορεί να εξεταστούν από την πλατφόρμα REFIT και να ενσωματωθούν στις συστάσεις της.

Διατυπώστε απόψεις για τον τρόπο απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ

Κανόνες σχετικά με την υποβολή παρατηρήσεων

Για να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό «EU Login» χρησιμοποιώντας το κουμπί «Εγγραφή» που βρίσκεται στη σελίδα μιας συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εξαιρουμένων των απαντήσεων σε δημόσιες διαβουλεύσεις, όλες οι παρατηρήσεις που λαμβάνονται θα δημοσιεύονται αμέσως σε αυτόν τον ιστότοπο, έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε και τις απόψεις άλλων. Ως εκ τούτου, όλες οι παρατηρήσεις πρέπει να συμφωνούν με τους κανόνες υποβολής παρατηρήσεων, διαφορετικά, μπορεί να διαγραφούν.

Για λόγους διαφάνειας, ζητείται από όλες τις οργανώσεις και όσους συμμετέχουν σε δραστηριότητες που στοχεύουν στον επηρεασμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ προτού διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. 

Γλωσσική πολιτική

Στην ενότητα αυτή η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες σε όσο το δυνατόν περισσότερες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι βασικές πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες, όπως τίτλοι και περιλήψεις, παρέχονται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται μόνο σε μία ή σε μερικές μόνο γλώσσες. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να υποβάλλετε τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Τα ερωτηματολόγια των δημόσιων διαβουλεύσεων είναι διαθέσιμα τουλάχιστον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά, και συχνά σε περισσότερες γλώσσες της ΕΕ. Τα ερωτηματολόγια δημόσιων διαβουλεύσεων που αφορούν νέες πρωτοβουλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής είναι συνήθως διαθέσιμα σε 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μπορείτε να επιλέγετε τη γλώσσα της προτίμησής σας χρησιμοποιώντας τον επιλογέα γλώσσας που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας κάθε ερωτηματολογίου.

Περισσότερα για τη γλωσσική πολιτική αυτού του ιστότοπου

Αναζήτηση πρωτοβουλιών

Μπορείτε να αναζητήσετε πρωτοβουλίες με διάφορους τρόπους, όπως, ανά θέμα, είδος ή ημερομηνία. Κάντε κλικ σε μία από αυτές για να δείτε αν υπάρχει ακόμη ένα στάδιο ανοικτό προς σχολιασμό.

Αναζήτηση όλων των πρωτοβουλιών

Εγγραφείτε συνδρομητής για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις

Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email κάθε φορά που προστίθενται νέες πρωτοβουλίες για θέματα που σας ενδιαφέρουν ή να παρακολουθείτε τις εξελίξεις για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Δεν θα λαμβάνετε πάνω από ένα email την ημέρα και μπορείτε να αλλάζετε τις προτιμήσεις εγγραφής σας όποτε θέλετε.

Είσοδος / Εγγραφή

Τελευταίες πρωτοβουλίες