Euroopa Komisjoni logo

NEWSLETTER

Viimati muudetud 119, 21. November 2013

ELi tervishoid

Portaal, kus leiate usaldusväärset teavet rahvatervise kohta

Euroopa antibiootikumipäeva eesmärk on edendada antibiootikumide arukat kasutamist rohkem kui 40 riigis

Marc Sprenger, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktor

Marc Sprenger, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktor

Antibiootikumiresistentsete nakkuste hulk kasvab murettekitava kiirusega, mis kujutab endast suurt ohtu inimeste tervisele. Antibiootikumide suhtes resistentsete bakterite tekkimise ja levimise aeglustamiseks on eelkõige vaja muuta antibiootikumide kasutamise tavasid. Sageli kasutatakse neid (nii inimeste kui ka looomade puhul) vääralt või isegi juhul, kui selleks puudub vajadus.

 

Nõukogu 2001. aasta soovituses antimikroobsete ainete ettevaatliku kasutamise kohta inimmeditsiinis on öeldud, et liikmesriigid peaksid üldsust teavitama antibiootikumide ettevaatliku kasutamise tähtsusest. 2008. aas [...]

Selle uudiskirja teemad

ELi uudised » 
Teateid liikmesriikidest » 
Eelseisvad üritused » 
  Telli
  Eelmised uudiskirjad
  Soovitage uudiseid ja üritusi
  Saada sõbrale

Read the full focus of this edition  »

Vaata ka

Tervishoiuprogrammi projektid »

Antibiootikumiresistentsus ja antibiootikumide määramine lastele Euroopas

ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia – Artiklid »

Elust pakatav keha, Kim Verhaeghe, Belgia 2012. aasta võitja

Kui ravimid ei toimi, Ben Hirschler ja Kate Kelland, Ühendkuningriigi ja 2011. aasta konkursi peaauhinna võitjad

Kaotus sõjas superbakteritega, Gary Finnegan, Iirimaa 2011. aasta võitja

 
 

ELi uudised 

80% südame-veresoonkonna haigustest on suurel määral ennetatavad – ELi tervisevolinik Tonio Borg  »

Euroopa Parlamendi liikmete nn südamerühma (MEP Heart Group) korraldatud südame-veresoonkonna tervise nädala avatseremoonial rõhutas volinik Borg ennetuse tähtsust südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemisel.

Rahvatervise ja tervishoiusüsteemide uuenduslikke lähenemisviise kroonilistele haigustele käsitlev aruteluprotsess  »

Oma 6. juuni 2011. aasta kohtumisel võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu järeldused „Rahvatervise ja tervishoiusüsteemide uuenduslikud lähenemisviisid kroonilistele haigustele”, milles kutsutakse liikmesriike ja komisjoni üles algatama aruteluprotsessi, mille eesmärk on optimeerida krooniliste haigustega seotud väljakutsetele reageerimist.

Teine terviseprogramm: otsus toetuste andmise kohta (2013)  »

29. oktoobril võeti vastu otsus teise terviseprogrammi (2008–2013) raames 2013. aastal antavate toetuste kohta

Jõustus otsus tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta  »

Uus otsus on oluline samm terviseohutuse parandamisel ELis ja kodanike kaitsmisel mitmesuguste terviseohtude eest, nagu võimalikud pandeemiad ning nakkushaigustest, keemilistest ja bioloogilisest mõjuritest või keskkondlikest sündmustest põhjustatud piiriülesed ohud.

Hambaamalgaamis sisalduv elavhõbe – tervise ja keskkonnariskide teaduskomitee arvamuse põhjal koostatud teabeleht  »

Teabelehel antakse ülevaade hambaamalgaamis sisalduva elavhõbeda keskkonnariskidest ja kaudsest tervisemõjust.

Komisjoni aruandes rõhutatakse individuaalsetele vajadustele kohandatud meditsiini potentsiaali  »

Euroopa Komisjon avaldas aruande, milles tõstetakse esile edusamme individuaalsetele vajadustele kohandatud meditsiini valdkonnas, mis võib pakkuda patsientidele uusi ravivõimalusi.

Teateid liikmesriikidest 

Esimene hooajalist grippi käsitlev aruanne  [Itaalia]  »

Avaldati esimene hooajalist grippi (2013) käsitlev aruanne ning asjakohased suunised ja teabematerjal. Hooajaline gripp on peamine töölt või koolist puudumise põhjus ning Itaalias tänapäevalgi sageduselt kolmas nakkushaigustest tingitud surma põhjus.

Viieaastane antimikroobse resistentsuse strateegia 2013–2018  [Ühendkuningriik]  »

Strateegias kirjeldatakse meetmeid antimikroobse resistentsusega seotud põhiprobleemide käsitlemiseks, keskendudes antibiootikumidele. Strateegia põhieesmärk on aeglustada antimikroobse resistentsuse väljakujunemist ja levikut.

Alkohol Sloveenias  [Sloveenia]  »

Uues aruandes käsitletakse alkoholi kuritarvitamisega seotud suundumusi ja selle tagajärgi Sloveenias ning soovitatakse tõhusaid meetmeid alkoholipoliitika valdkonnas.

Eelseisvad üritused 

E-tervise võrgustiku neljas kohtumine (Brüssel, 19. november 2013)  »

Kohtumisel võetakse vastu nn patsiendi toimikut käsitlevad suunised. Need vabatahtlikud suunised kujutavad endast soovitusi selle kohta, millist meditsiinilist põhiteavet patsiendi kohta tuleks ELi piires jagada ning kuidas seda tuleks teha. See toetab piiriülest tervishoidu käsitleva direktiivi eesmärki võimaldada ravi järjepidevust.

Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev innovatsioonipartnerlus (Brüssel, 25. november 2013)  »

Konverentsi eesmärk on edendada kõrgetasemelist poliitilist mõttevahetust selle üle, kuidas hoogustada innovatsiooni hooldussüsteemides, et tulla toime demograafiliste väljakutsetega, ning kuidas luua sellega seoses võimalused uute töökohtade loomiseks ja majanduskasvu soodustamiseks.

Vähivastaste meetmete võtmise Euroopa partnerluse (EPAAC) avatud foorum (26.–27. november 2013)  »

Foorumi korraldab Sloveenia rahvatervise instituut ning selle raames keskendutakse riiklike vähistrateegiate teemadele ja sõeluuringutele ning EPAAC praegustele lõplikele järeldustele.

Euroopa patsientide foorumi kampaania 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks  »

Kampaania eesmärk on näidata, et patsiendid on osa lahendusest püüdlustes kõrvaldada patsientide juurdepääsu kvaliteetsele, tõhusale ja jätkusuutlikule tervishoiule takistavaid tõkkeid.

Antimikroobset resistentsust käsitlev ühiskonverents (Brüssel, 11. detsember 2013)  »

Euroopa Komisjon korraldab konverentsi, et teha vahekokkuvõte antimikroobsest resistentsusest tulenevate ohtude vastasest komisjoni tegevuskavast. Keskendutakse eesseisvatele probleemidele ning antimikroobsest resistentsusest tulenevate ohtude vastu kavandatud meetmetele, nende edendajatele ja võimalikele piirangutele.

See uudiskiri on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Palun ärge vastake sellele teatele, sest sellele e-posti aadressile saadetud e-kirju ei loeta.

IKui soovid uudislehe tellimuse tühistada, klõpsa siin