PLEASE REFER TO ENGLISH VERSION for up to date text which has not yet been translated.

1. Inledning

I regel ska du inte behöva inspektera last eller ta prover på ett fartyg, men om du måste göra detta ska du alltid se till att kaptenen, besättningen och annan eventuell personal i närheten känner till vad du planerar att göra. Dessa riktlinjer är avsedda att endast ge dig en översikt över de säkerhetsrisker som du kan komma att stöta på när du arbetar på skepp och andra fartyg.
Konsultera alltid lagstiftningen och riktlinjerna i ditt eget land.

Riskbedömningar och vägledningar om säkra arbetsrutiner bör finnas tillgängliga för personal som arbetar på skepp eller fartyg.


1.1 Lämplig säkerhetsutrustning

Säkerhetsutrustning måste finnas tillgänglig och ska bäras. Det kan bland annat röra sig om följande:

Om du måste gå in i slutna utrymmen krävs ytterligare specialistutrustning (och utbildning i hur den används), vilket bland annat inbegriper
Hälsokontroller, utbildning och regelbunden repetitionsutbildning krävs innan användning av andningsapparater med komprimerad luft).2. Åtkomst till fartyg

Detta avsnitt innehåller råd om hur man bordar fartyg på ett säkert sätt. Lagstiftningen kräver att fartygets kapten tillhandahåller säkra vägar för att komma på och av fartyget för vem som helst som har rätt att befinna sig ombord. Detta inkluderar tulltjänstemän som utför sina uppgifter.

Fartyget nås vanligtvis genom en fallrepstrappa eller en landgång, som måste vara ordentlig fastsatt. Om gångvägen sträcker sig över vatten bör skyddsnät också finnas.

Du får aldrig försöka borda ett fartyg innan du är övertygad om att det är säkert att göra detta. Stegar eller landgångar är ofta hala eller belagda med is. Halksäkra skor minskar risken för en olycka, men var ändå försiktig – särskilt om det är mörkt. Utöver vägledningen nedan bör du också läsa igenom avsnittet om arbete på hög höjd.


2.1 Borda från kajen

Om du bordar fartyget från kajen bör du använda den fallrepsstege eller landgång som tillhandahålls. Innan du använder dem ska du kontrollera att

2.2 Borda från ett annat fartyg

Det kan vara förenat med stor risk att borda ett fartyg från ett annat. Försök om möjligt att undvika detta och gör det aldrig om ett fartyg rör på sig. Vid behov är det normalt sett det skepp som ligger ytterst (dvs. det som ligger längst bort från hamnen) som har ansvaret för att tillhandahålla utrustning så att det andra fartyget kan nås på ett säkert sätt. Det enda undantaget är när det yttersta fartyget har mycket lägre fribord (dvs. däcket är mycket lägre, så man måste klättra för att ta sig ombord). Då är det fartyget med högre fribord som ansvarar för att du ska nå det på ett säkert sätt. Åtkomstutrustningen utgörs i regel av repstegar och det är endast i denna situation som du bör använda dem för att få åtkomst. Klättra bara uppför en repstege om någon har visat dig hur detta ska göras på ett säkert sätt.

Kom ihåg: Du måste alltid bära en räddningsväst när du bordar ett fartyg från ett annat och vara mycket försiktig – i synnerhet vid dåligt väder.


2.3 Använda stegar

Använd inte en bärbar stege för att få åtkomst till ett fartyg. Om du av någon annan anledning måste använda en sådan ska den vara välkonstruerad, väl underhållen och vara tillräckligt tålig (stegar märkta med ”För hushållsbruk” får inte användas). Vidta också följande säkerhetsåtgärder:
Var extra försiktig om du bär skyddskläder, t.ex. en räddningsväst eller en hjälm, så att de inte fastar på pinnarna.


2.4 Personalfartyg

Personalfartyg används ibland av personal som bordar flyttbara oljeborrplattformar. Detta är en av de mer riskfyllda åtkomstmetoderna och får endast användas av personer som har specialutbildats. Oljeindustrin kan hjälpa till med att utbilda eventuella tjänstemän som sannolikt kommer att använda personalfartyg. Alla insatser som omfattar personalfartyg måste vara välplanerade och noga övervakade. Om du planerar att borda en flyttbar oljeborrplattform på detta sätt bör du
Denna typ av bordning får inte ske i dåligt väder (storm).3. Arbete ombord

Flera faror är gemensamma för alla delar av fartyget. Insekter är mycket tåliga och kan påträffas nästan var som helst. Råttor har hittats i lastrum och nedsmutsade föremål kan slängas överallt och bör inte röras utan handskar.

Skeppsutrustning: Försök aldrig att undersöka utrustning ombord innan du har rådfrågat en ansvarig tjänsteman. Oerfaren hantering av säkerhetsutrustning, navigationsapparatur eller elsystem kan påverka fartygets sjövärdighet och äventyra säkerheten för både passagerarna och besättningen. Detta skulle innebära en brottslig handling.

Passagerarutrymmen och besättningens bostäder: När du genomsöker dessa utrymmen ska du medveten om att vassa föremål kan vara gömda i stoppningen. Om du flyttar på säkerhetsutrustning, t.ex. räddningsvästar, måste du lägga tillbaka den innan du lämnar fartyget.

Förvaringsutrymmen och skåp: Se upp för skadliga kemikalier och riskfylld utrustning. Se efter först och be om hjälp från besättningen om du inte är säker på vad som finns i utrymmet.

Toaletter: Utöver de potentiella hälsoriskerna, t.ex. bortkastade kanyler etc., kan det finnas frätande rengöringskemikalier och desinficeringsmedel på toaletterna. Om du måste söka igenom dessa områden ska du använda lämpliga skyddskläder och lämplig skyddsutrustning, i synnerhet handskar, och tvätta händerna direkt efteråt.

Kök: Elektrisk matlagningsutrustning drivs med högspänning och kan vara mycket varm. Se upp för trasigt glas etc. i soppåsar och sopkorgar. Vissa fartyg är försedda med mathissar. Dessa är särskilt farliga och bör inte användas för att ta sig fram.

Lastrum: Lastrum kan vara särskilt farliga, i synnerhet i samband med lastning eller lossning. Be om tillstånd innan du går in. Bär lämpliga skyddskläder och en skyddshjälm. Var mycket försiktig eftersom lasten kan ha flyttat på sig under färden, framför allt om det har varit hård sjögång.

Kom ihåg: Konsultera lagstiftningen och riktlinjerna i ditt eget land när du arbetar i denna farliga miljö.


3.1 Vilka faror förekommer?

Farorna ombord är olika allvarliga. Du bör endast undersöka och ta prover från last på ett fartyg om det inte finns något annat alternativ. Omfattande utbildning krävs innan man får vistas i vissa miljöer. Du bör aldrig påbörja arbetet utan att informera fartygets kapten eller det ansvariga däcksbefälet.

Vissa av de huvudsakliga farorna anges nedan:

FaraMotåtgärd
Ensamarbete: Det finns risk för att man i samband med ensamarbete kan fastna eller skadas och inte kan ropa på hjälp. Ensamarbete: Undvik att arbeta ensam. Om du måste arbeta ensam ska du hålla kontakt med någon som ansvarar för att kontrollera att du är säker och du ska alltid meddela någon annan om dina avsikter och om platsen innan du påbörjar arbetet. Kom ihåg att kontrollera din radio innan du lämnar kontoret.
Belysning: Fartygets kapten ansvarar för att ordna med ordentlig belysning, men detta går inte alltid. Belysning: Om ordentlig belysning inte finns tillgänglig, t.ex. genom öppning av luckor eller dörrar, kan en lämplig egensäker ficklampa eller arbetslampa användas.
Halk- och fallrisker: Fartygets däck kan vara blött eller täckt med olja eller fiskrester som ökar risken för att halka. Halk- och fallrisker: Använd lämpliga antistatiska och halksäkra skor/kängor. Var särskilt uppmärksam i närheten av maskindelarna på däcket, där smörjmedel kan ha spillts ut, eller om du stöter på läckande last.
Maskiner: En mängd olika maskiner kan vara igång när fartyget har lagt till, inklusive
 • ventilationsutrustning,
 • generatorer,
 • vinschar,
 • maskiner som flyttar last, inklusive gaffeltruckar, kranar, transportband och hissar.
Maskiner: Håll dig på ordentligt avstånd från maskiner som rör på sig och använd signalfärgade varningskläder och en skyddshjälm. Kom ihåg: Operatören kan ha begränsad sikt, i synnerhet i lastrummet. Du måste följa instruktionerna från tjänstemän eller besättningen.

Kom ihåg: I tidvattenbassänger kan skeppets försörjningstrossar komma att kräva regelbunden justering med hjälp av vinschar. Håll ordentligt avstånd i dessa situationer.
Asbest: Moderna fartyg bör inte innehålla någon skadlig asbest, men äldre fartyg kan komma att innehålla asbest i form av flamskyddande eller termisk isolering. Asbest: Var särskilt uppmärksam när du befinner dig på äldre fartyg eller fartyg som är registrerade i länder med lägre standarder. Rör inte rörisolering eller någon annan isolering. Om du anser att det kan finnas en risk ska du omedelbart lämna området och meddela kaptenen.
Skeppsutrustning: Det kan hända att du blir erbjuden att använda fartygets egen säkerhetsutrustning. Du bör dock inte göra detta såvida du inte har utbildats i hur den används och du är övertygad om att den är i funktionsdugligt skick. Skeppsutrustning: Det bör inte vara nödvändigt att använda den utrustning som kaptenen tillhandahåller. Vid behov ska officiell utrustning alltid användas – i kombination med lämplig utbildning.
Kyl-/frysanläggningar: Kyl-/frysanläggningar kan vara försedda med självlåsande mekanismer och kan innehålla en särskild atmosfär för att bevara varorna. De håller ofta en temperatur på -25 °C eller lägre. Kyl-/frysanläggningar:
 • Placera alltid någon utanför dörren så att du kan ropa på hjälp om du stöter på problem.
 • Kontrollera att det finns tillräckligt med syre och att det inte finns några skadliga gaser i lagret innan du går in.
 • Använd fodrade kläder för att skydda dig själv mot kylan.
 • Begränsa den tid som du tillbringar i kyl-/frysanläggningen så att din inre kroppstemperatur inte blir för låg.
Kontakt med oljor och annat spill: Du kan komma att stöta på oljespill eller läckande last. Oljan eller lasten kan vara skadlig, antingen genom kontakt eller inandning. Kontakt med oljor och annat spill: Om du upptäcker spill eller ett läckage från en container ska du kontrollera om det har klassificerats. Såvida det inte med absolut visshet har förklarats säkert av en behörig person ska du omedelbart avlägsna dig och meddela kaptenen. Undvik all kontakt med spill, även om de anses säkra, eftersom du kan drabbas av en hudreaktion. Sök läkarvård om du eventuella symptom uppstår.

Kom ihåg: Även kemikalier som själva är säkra kan komma att reagera i tillsammans (eller tillsammans med vattenånga i luften) och avge giftiga ångor eller tillräckligt med värme för att orsaka skada eller starta en brand.
Starkt buller: Delar av högljudda maskiner kan vara i drift på ett fartyg även när det ligger till, exempelvis
 • ventilationsutrustning,
 • generatorer,
 • vinschar,
 • maskiner som flyttar last, inklusive gaffeltruckar, kranar, transportband och hissar.
Starkt buller: Du bör bedöma risken och begränsa exponeringen eller använda hörselkåpor. Långvarig exponering för till och med måttligt buller kan skada hörseln.

Kom ihåg: Starkt buller kan hindra kommunikationen och göra dig mindre medveten om andra faror.
Slutna utrymmen: Slutna utrymmen ombord på skepp, vilket har tagits upp tidigare, inklusive
 • barlasttankar,
 • förvaringsskåp,
 • lastrum och tankar, och
 • motor- och maskinrum,
kan innehålla en mängd olika faror, inklusive giftiga ångor och ämnen.
Slutna utrymmen: Gå aldrig in i slutna utrymmen utan lämplig utbildning och utrustning. En riskbedömning bör alltid utföras och tillstånd sökas hos kaptenen eller det ansvariga däcksbefälet innan du går in i ett slutet utrymme.Konsultera de nationella myndigheternas lagstiftning och vägledning för mer information.Vägledningen i detta avsnitt fungerar som en allmän påminnelse om de risker som man ibland kan stöta på under undersökningen och provtagningen och om den skyddsutrustning som bör användas och de försiktighetsåtgärder som bör vidtas.


Revideringar
Version Datum Ändringar
1.0 12.10.2012 Första versionen