1. Allmänt

Skyddskläder och skyddsutrustning finns i en mängd olika former, allt från en enkel uppsättning öronproppar till komplex andningsutrustning och utrustning för gasövervakning. Det omfattar inte något av följande:
 1. Uniformer.
 2. Väderskyddskläder.
 3. Idrottsutrustning.
 4. Personliga överfallslarm.
 5. Brandbekämpningsutrustning.
 6. Skyddsanordningar på maskiner.


2. Din myndighets ansvarsområden

Din myndighet måste förse dig med lämpliga skyddskläder och lämplig skyddsutrustning och utbilda dig i hur dessa/denna används på ett säkert sätt. Du måste själv använda materialet korrekt och i enlighet med anvisningarna. Detta ansvar kommer huvudsakligen att delegeras till chefer eller till hälso- och säkerhetsspecialister som måste göra följande:
 1. Utföra en bedömning av alla risker för din hälsa och säkerhet som kan uppstå i samband med ditt arbete. Bedömningen bör visa vilka skyddskläder och vilken skyddsutrustning som måste tillhandahållas.
 2. Utföra en särskild riskbedömning för att bedöma lämpligheten och säkerheten med avseende på skyddskläderna och skyddsutrustningen och vad användarna behöver för information, anvisningar och utbildning.
 3. Ordna med upphandlingen av skyddskläderna och skyddsutrustningen.
 4. Inrätta kontroller för att se till att artiklarna
  1. lämpar sig för de avsedda uppgifterna,
  2. hålls i ett brukbart skick,
  3. är funktionsdugliga,
  4. är i gott skick,
  5. är rena och hygieniska, och
  6. byts ut vid behov.
 5. Föra journaler över all utrustning.
 6. Sörja för lämplig förvaring när utrustningen inte används.
 7. Se till att utrustningen fungerar och används.
 8. Informera och instruera personalen om
  1. de risker som utrustningen är avsedd att undvika eller begränsa,
  2. syftet med utrustningen och hur den används på ett säkert och korrekt sätt,
  3. hur den ska hållas i ett brukbart/hygieniskt skick.


3. Ditt ansvar

Du måste använda alla skyddskläder och all skyddsutrustning som du tillhandahålls på rätt sätt. Du får inte använda dina egna kläder eller egen utrustning när skyddskläder och skyddsutrustning ska användas.

Du måste också
 1. vidta alla rimliga åtgärder för att se till att utrustningen förvaras korrekt när den inte används,
 2. rapportera eventuella defekter eller förluster när det gäller skyddskläderna eller skyddsutrustningen, och
 3. se till att du har fått ordentlig utbildning och förstår hur du använder skyddskläderna och skyddsutrustningen korrekt.
Kom ihåg: Det är straffbart att med avsikt manipulera eller använda skyddskläder eller skyddsutrustning på ett felaktigt sätt, oavsett typ.4. Tjänstemän ute i fält?

Om du måste besöka en näringsidkares lokaler, t.ex. i samband med inspektioner som rör alkohol, bränsle eller för andra säkerhetsändamål, kan du komma att behöva använda skyddskläder i vissa områden. Dessa bör anges genom någon av de skyltar som visas här.

Näringsidkaren kan eventuellt förse dig med de kläder som behövs. Innan du klär på sig ska du kontrollera att
 1. kläderna inte har några uppenbara defekter,
 2. de är märkta med en nationell standard eller om möjligt en Europastandard, och
 3. skyddshjälmarna inte är för gamla.
Om kläderna inte uppfyller något av dessa kriterier ska du be näringsidkaren om ett alternativ. Om han/hon inte gör detta, eller om alternativet inte passar, ska du se till att din myndighet förser dig med lämplig utrustning. Du bör avbryta besöket till dess att detta sker.

Om näringsidkaren försöker att ställa ett krav som uppenbarligen inte lämpar sig för de berörda riskerna, eller om det hindrar dig från att utföra ditt arbete, kan du ha rimlig anledning att inte följa instruktionerna. Om detta inträffar ska du följa riktlinjerna nedan.

Steg 1
Om en näringsidkare försöker få sig att använda skyddskläder och skyddsutrustning som du anser inte lämpar sig för de relaterade riskerna, eller som skulle förhindra dig att utföra dina uppgifter, ska du berätta detta för näringsidkaren och försöka att byta ut kläderna och utrustningen.

Steg 2
Om detta inte lyckas ska du rapportera detta faktum via den chef som ansvarar för ditt arbete. Rapporten ska innehålla följande:
 • Näringsidkarens namn och Eori-nummer.
 • Näringsidkarens affärsverksamhet, inkomstbringade verksamhet och handelsklassificering.
 • Uppgifter om den del av lokalerna som berörs.
 • Uppgifter om de kläder som näringsidkaren vill att du ska använda, och varför.
 • Huruvida samma krav även gäller för näringsidkarens egen personal och andra människor.
 • Hur länge kravet har funnits och vilka förfaranden som gäller.
 • Varför du anser att kravet är orimligt.
 • Hur ofta lokalerna besöks av tjänstemän och antalet tjänstemän som troligtvis kommer att påverkas.
 • Eventuella relevanta kommentarer från dina chefer, säkerhetsombud eller hälso- och säkerhetsrådgivare.
Steg 3
Om din chef ändå anser att det är viktigt att besöka näringsidkaren ska du under tiden se till att den sistnämnde är medveten om att kravet har rapporterats och är under övervägande. Du måste inte följa näringsidkarens krav, förutsatt att du inte utsätter sig själv eller andra för orimliga risker. (Vid behov ska du erhålla rätt skyddskläder från din myndighet.)5. Gemensamma aktioner

Om gemensamma aktioner utförs med personal som är obekant med miljö- eller säkerhetsförfarandena (t.ex. personal från andra myndigheter, avdelningar eller platser) ska chefen med ansvar för aktionen tänka igenom vilka skyddskläder som kommer att krävas av gästpersonalen, och i synnerhet ta hänsyn till att de kanske inte behöver använda skyddskläder i sitt vanliga arbete och därför inte kommer att ha den erfordrade utrustningen eller känna till hur den används.6. Hur ska vi välja skyddskläder och skyddsutrustning?

Det rör sig på det stora hela om en process i tre steg.
 1. Fastställ vilka risker som hör ihop med jobbet.
 2. Utvärdera dessa risker – vad kan gå fel, hur troligt är det och hur allvarliga är konsekvenserna?
 3. Vidta åtgärder för att minska dessa risker i största möjliga mån.
Anm.: Om du tror att skyddskläder eller skyddsutrustning kan komma att behövas i de lokaler som du besöker ska du om möjligt diskutera detta med den som äger företaget före ditt besök.

De huvudsakliga frågor som du som chef ska beakta är följande:
 1. Är uppgiften absolut nödvändig?
 2. Kan riskerna minskas eller undvikas på något sätt?
 3. Krävs det enligt lag att man använder skyddskläder eller skyddsutrustning?
När du har slutfört riskbedömningen av din arbetsplats och beslutat vilka skyddskläder och vilken skyddsutrustning som behövs måste du utföra ytterligare en särskild bedömning av klädernas och utrustningen effektivitet.7. Vad omfattar riskbedömningen av skyddskläderna?

Föreskrifterna om personlig skyddsutrustning kräver en särskild riskbedömning beträffande skyddskläder och skyddsutrustning. Detta kommer att hjälpa dig att fastställa följande:
 1. De risker som gör att du behöver tillhandahålla skyddskläder och skyddsutrustning.
 2. I vilken omfattning risken minskas genom tillhandahållandet av skyddskläder och skyddsutrustning.
 3. Den information om och utbildning i användningen av skyddskläder och skyddsutrustning som personalen kräver.
 4. Korrekta underhållsförfaranden.
Endast en bedömning ska göras för varje arbetsplats, men du bör notera vilka skyddskläder eller vilken skyddsutrustning som har delats ut till varje person.

Den omfattning i vilken du kan tillhandahålla information och utbildning om skyddskläderna och skyddsutrustningen på din arbetsplats beror på hur komplex den utrustning som används är. Om du känner att du inte kan tillhandahålla tillräcklig information om hur utrustningen ska användas och underhållas bör du kontakta leverantören, som kommer att kunna hjälpa dig.

Kom ihåg: Alla skyddskläder och all skyddsutrustning måste följa relevanta nationella standarder och Europastandarder.8. Sköta om skyddskläder och skyddsutrustning

Enligt lag måste det finnas plats för förvaring av alla skyddskläder och all skyddsutrustning. Detta bör räcka för att skydda mot fukt, solljus eller skadliga ämnen.

Skötsel- och underhållsrutiner för särskilda typer av skyddskläder och skyddsutrustning bör fastställas på plats. Du bör erhålla och följa tillverkarens instruktioner.9. Vilka typer av journaler måste man föra?

Du måste spara en kopia av din riskbedömning av skyddskläderna och se till att den är aktuell. Du bör också föra en skriftlig journal över alla skyddskläder och all skyddsutrustning, som bland annat inbegriper följande:
 1. Uppgifter om underhållskontroller.
 2. Förfrågningar om, och uppgifter om, byten.
 3. Uppgifter om var artikeln förvaras när den inte används.
 4. En journal över när, och till vem, den delas ut.
Dessa journaler måste hållas aktuella och göras tillgängliga.10. Skyddskläder och skyddsutrustning som förloras eller skadas

Om skyddskläder eller skyddsutrustning förloras eller skadas måste du rapportera detta till din chef. Om artiklarna anses nödvändiga för att tjänstemannen ska kunna utföra sina uppgifter på ett säkert sätt ska man omedelbart skaffa fram reservartiklar.11. Måste du förse ny personal och besökare med skyddsmaterial?

Ja. Du måste behandla ny personal på exakt samma sätt som alla andra när det gäller skyddskläder och skyddsutrustning. Eftersom de förmodligen är obekanta med arbetsplatsen och själva uppgifterna är de ännu mer utsatta för risker och måste skyddas på lämpligt sätt. Det är mycket viktigt att de utbildas ordentligt i hur utrustningen används.

Du har också ett visst ansvar för besökare. Om en besökare måste följa med en tjänsteman till områden där skyddskläder eller skyddsutrustning behövs ska du se till att besökaren utrustas likadant och att han/hon vet vad kläderna eller utrustningen är till för och hur de ska bära och använda dessa/denna på rätt sätt.

Ansvaret för att tillhandahålla skyddskläder och skyddsutrustning åligger arbetsgivarna (eller du själv om du är egenföretagare).

Entreprenörer ska därför ordna med egna kläder och egen skyddsutrustning. Du bör dock se till att entreprenörerna har skyddskläder tillgängliga för alla eventuella risker som de kan komma att stöta på, i synnerhet om riskerna inte är uppenbara för någon som är obekant med arbetsplatsen. Du kan vid behov komma att behöva förse entreprenören med lämpliga skyddskläder eller lämplig skyddsutrustning.Vägledningen i detta avsnitt fungerar som en allmän påminnelse om de risker som man ibland kan stöta på under undersökningen och provtagningen och om den skyddsutrustning som bör användas och de försiktighetsåtgärder som bör vidtas.
Konsultera de nationella myndigheternas lagstiftning och vägledning för mer information.


Revideringar
Version Datum Ändringar
1.0 12.10.2012 Första versionen
1.1 30.03.2019 Update, text corrections