H-vety
H200Nestabilné výbušniny.
H201Výbušnina, nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu.
H202Výbušnina, závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov.
H203Výbušnina, nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov.
H204Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov.
H205Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu pri požiari.
H220Mimoriadne horľavý plyn.
H221Horľavý plyn.
H222Mimoriadne horľavý aerosól
H223Horľavý aerosól.
H224Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H225Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226Horľavá kvapalina a pary.
H228Horľavá tuhá látka.
H240Zahrievanie môže spôsobiť výbuch.
H241Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
H242Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
H250Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti.
H251Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.
H252Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.
H260Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.
H261Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.
H270Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H271Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H272Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H280Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H281Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia.
H290Môže byť korozívna pre kovy.
H300Smrteľný po požití.
H301Toxický po požití.
H302Škodlivý po požití.
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H310Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H311Toxický pri kontakte s pokožkou.
H312Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315Dráždi kožu.
H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330Smrteľný pri vdýchnutí.
H331Toxický pri vdýchnutí.
H332Škodlivý pri vdýchnutí.
H334Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H340Môže spôsobovať genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H341Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H350Môže spôsobiť rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H351Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H360Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H361Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H362Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
H370Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H371Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H372Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H373Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
H400Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H413Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Ďalšie informácie o nebezpečnosti


Fyzikálne vlastnosti
EUH 001V suchom stave výbušný.
EUH 014Prudko reaguje s vodou.
EUH 018Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.
EUH 019Môže vytvárat’ výbušné peroxidy.
EUH 044Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

Vlastnosti vplývajúce na zdravie
EUH 029Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn.
EUH 031Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
EUH 032Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
EUH 066Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH 070Toxické pri kontakte s očami.
EUH 071Žieravé pre dýchacie cesty.

Environmentálne vlastnosti

Doplňujúce prvky označovania/informácií o určitých látkach a zmesiach
EUH 201
EUH 201A
Obsahuje olovo. Nepoužívajte na povrchy, ktoré by mohli žuť alebo oblizovať deti.
Pozor! Obsahuje olovo.
EUH 202Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.
EUH 203Obsahuje chróm (VI). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH 204Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH 205Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH 206Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
EUH 207Pozor! Obsahuje kadmium. Pri používaní sa tvorí nebezpečný dym. Pozri informácie od výrobcu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
EUH 208Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH 209
EUH 209A
Pri používaní sa môže stať veľmi horľavou.
Pri používaní sa môže stať horľavou.
EUH 210Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
EUH 401Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.


P-vety
P101Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103Pred použitím si prečítajte etiketu.
P201Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P202Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P220Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov.
P222Zabráňte kontaktu so vzduchom.
P223Zabráňte kontaktu s vodou.
P230Uchovávajte zvlhčené ...
P231Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom/….
P232Chráňte pred vlhkosťou.
P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P234Uchovávajte iba v pôvodnom balení.
P235Uchovávajte v chlade.
P240Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
P242Používajte neiskriace prístroje.
P243Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
P244Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.
P250Nevystavujte brúseniu/nárazu/treniu/… .
P251Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P261Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P262Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P263Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P264Po manipulácii starostlivo umyte...
P270Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P271Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P272Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P282Používajte termostabilné rukavice a buď ochranný štít, alebo ochranné okuliare.
P283Noste ohňovzdorný odev alebo odev so zníženou horľavosťou.
P284[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.
P231 + P232Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom/… Chráňte pred vlhkosťou.
P301PO POŽITÍ:
P302PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P303PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):
P304PO VDÝCHNUTÍ:
P305PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P306PRI KONTAKTE S ODEVOM:
P308Po expozícii alebo podozrení z nej:
P310Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P311Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P312Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P313Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P314Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P315Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P320Odborné ošetrenie je naliehavé (pozri ... na etikete).
P321Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
P330Vypláchnite ústa.
P331Nevyvolávajte zvracanie.
P332Ak sa prejaví podráždenie pokožky:
P333Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:
P334Ponorte do studenej vody [alebo obviažte mokrými obväzmi].
P335Z pokožky oprášte sypké čiastočky.
P336Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.
P337Ak podráždenie očí pretrváva:
P338Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P340Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P342Pri sťaženom dýchaní:
P351Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352Umyte veľkým množstvom vody/….
P353Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P360Kontaminovaný odev a pokožku ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.
P361Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.
P362Kontaminovaný odev vyzlečte.
P363Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
P370V prípade požiaru:
P371V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva:
P372Riziko výbuchu.
P373Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám.
P375Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.
P376Zastavte únik, ak je to bezpečné.
P377Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.
P378Na hasenie použite ...
P380Priestory evakuujte.
P381V prípade úniku odstráňte všetky zdroje zapálenia.
P390Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
P391Zozbierajte uniknutý produkt.
P301 + P310PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P301 + P312PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P301 + P330 + P331PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P302 + P334PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody alebo obviažte mokrými obväzmi.
P302 + P352PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/….
P303 + P361 + P353PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P304 + P340PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305 + P351 + P338PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P306 + P360PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P332 + P313Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P333 + P313Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P342 + P311Pri sťaženom dýchaní: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/….
P370 + P376V prípade požiaru: ak je to bezpečné, zastavte únik.
P370 + P378V prípade požiaru: na hasenie použite ...
P370 + P380 + P375V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.
P371 + P380 + P375V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.
P401Skladujte v súlade s….
P402Uchovávajte na suchom mieste.
P403Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P404Uchovávajte v uzavretej nádobe.
P405Uchovávajte uzamknuté.
P406Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/... nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.
P407Medzi regálmi alebo paletami ponechajte vzduchovú medzeru.
P410Chráňte pred slnečným žiarením.
P411Uchovávajte pri teplotách do ... °C/...°F.
P412Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P413Veľké množstvo s hmotnosťou nad ... kg/... lbs uchovávajte pri teplote do ... °C/...°F.
P420Skladujte jednotlivo.
P402 + P404Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.
P403 + P233Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P403 + P235Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P410 + P403Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P410 + P412Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P501Zneškodnite obsah/nádobu ...


Revízie
Verzia Dátum Zmeny
1.0 12.10.2012 Prvá verzia
1.1 07.08.2019 Update - text correction, invalid numbers deleted