V současnosti se používají tři systémy označování a klasifikace nebezpečnosti. Nejčastěji se používá systém ADR (viz níže). Setkat se můžete také se symboly GHS (Výstražné symboly nebezpečnosti GHS). Třetí skupina symbolů (Symboly nebezpečnosti chemických látek) je již zastaralá, ale stále se na některých obalech vyskytuje.1. Symboly a třídy nebezpečnosti používané v přepravě podle ADR


Piktogram Kategorie Kategorie nebezpečnosti
1.1 Výbušné, podtřída 1.1
Nebezpečí hromadného výbuchu
1.2 Výbušné, podtřída 1.2
Nebezpečí rozletu
1.3 Výbušné, podtřída 1.3
Nebezpečí ohně nebo malé nebezpečí rozletu
1.4 Výbušné, podtřída 1.4
Malé nebezpečí výbuchu
1.5 Výbušné, podtřída 1.5
Velmi necitlivé látky, které jsou nebezpečné hromadným výbuchem
1.6 Výbušné, podtřída 1.6
Velmi málo citlivé předměty, které nejsou nebezpečné hromadným výbuchem
2.1 Hořlavý plyn
2.2 Nehořlavé, netoxické plyny
2.3 Toxické plyny
3 Hořlavé kapaliny
4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně reagující látky a tuhé znecitlivělé výbušniny
4.2 Samozápalné látky
4.3 Látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny
5.1 Oxidující látky
5.2 Organické peroxidy
6.1 Toxické látky
6.1 Jed
6.2 Infekční látky

7 Radioaktivní materiál
Kategorie I
Kategorie II
Kategorie III
Index nebezpečnosti
8 Žíravé látky
9 Ostatní nebezpečné látky a předměty


2. Výstražné symboly a třídy nebezpečnosti podle GHSZnak: vybuchující bomba

Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 2.1
Nestabilní výbušniny
Výbušniny podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Oddíl 2.8
Samovolně reagující látky a směsi, typy A, B
Oddíl 2.15
Organické peroxidy, typy A, BZnak: plamen

Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 2.2
Hořlavé plyny, kategorie 1
Oddíl 2.3
Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2
Oddíl 2.6
Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3
Oddíl 2.7
Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2
Oddíl 2.8
Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, F
Oddíl 2.9
Samozápalné kapaliny, kategorie 1
Oddíl 2.10
Samozápalné tuhé látky, kategorie 1
Oddíl 2.11
Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2
Oddíl 2.12
Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3
Oddíl 2.15
Organické peroxidy, typy B, C, D, E, FZnak: plamen nad kruhem

Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 2.4
Oxidující plyny, kategorie 1
Oddíl 2.13
Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3
Oddíl 2.14
Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3Znak: plynová láhev

Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 2.5
Plyny pod tlakem:
   stlačené plyny;
   zkapalněné plyny;
   zchlazené zkapalněné plyny;
rozpuštěné plyny.Znak: korozivita

Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 2.16
Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1
Oddíl 3.2
Žíravost pro kůži, kategorie 1A, 1B, 1C
Oddíl 3.3
Vážné poškození očí, kategorie 1Znak: lebka se zkříženými hnáty

Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 3.1
Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 1, 2, 3Znak: vykřičník

Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 3.1
Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 4
Oddíl 3.2
Dráždivost pro kůži, kategorie 2
Oddíl 3.3
Podráždění očí, kategorie 2
Oddíl 3.4
Senzibilizace kůže, kategorie 1
Oddíl 3.8
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3
Podráždění dýchacích cest
Narkotické účinkyZnak: nebezpečnost pro zdraví

Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 3.4
Senzibilizace dýchacích cest, kategorie 1
Oddíl 3.5
Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B, 2
Oddíl 3.6
Karcinogenita, kategorie 1A, 1B, 2
Oddíl 3.7
Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B, 2
Oddíl 3.8
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1, 2
Oddíl 3.9
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1, 2
Oddíl 3.10
Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1Znak: životní prostředí

Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
Oddíl 4.1
Nebezpečný pro vodní prostředí
   akutně, kategorie 1
   chronicky, kategorie 1, 2
3. Symboly nebezpečnosti chemických látek


Výstražný symbol Třída a kategorie nebezpečnosti
O: Oxidující
T: Toxický
T+: Vysoce toxický
C: Žíravý
E: Výbušny
N: Nebezpečný pro životní prostředí
Xn: Zdraví škodlivý
Xi: Dráždivý
F: Vysoce hořlavý
F+: Extrémně hořlavý
Revize
Verze Datum Změny
1.0 12.10.2012 První verze