Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program powinien również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, a także przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

Struktura i fundusze programu

Programem EaSI bezpośrednio zarządza Komisja Europejska. Obejmuje on trzy unijne programy, które w okresie 2007–2013 były zarządzane oddzielnie, a mianowicie: PROGRESS, EURES i instrument mikrofinansowy Progress.

Od stycznia 2014 r. programy te tworzą trzy osie programu EaSI, które wspierają:

Całkowity budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 919 469 000 euro w cenach z 2013 r.

Cele

 • Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za cele UE i koordynacji działania na szczeblu unijnym i krajowym w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego
 • Wspieranie budowania odpowiednich systemów zabezpieczenia społecznego i rynku pracy
 • Unowocześnienie przepisów UE i zapewnienie ich skutecznego stosowania
 • Promowanie mobilności pracowników i zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez budowanie otwartego rynku pracy
 • Zwiększenie poziomu mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej sytuacji oraz dla mikroprzedsiębiorstw, a także zwiększenie dostępu do środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych

Przy osiąganiu powyższych celów w ramach programu EaSI dąży się do:

 • zwracania szczególnej uwagi na grupy w trudnej sytuacji, takie jak osoby młode
 • promowania równości kobiet i mężczyzn
 • zwalczania dyskryminacji
 • promowania trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy
 • gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony społecznej
 • zwalczania długotrwałego bezrobocia
 • walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Udostępnij tę stronę