Höghastighetsbredband utnyttjas för gemensamt utformade och utvärderade digitala tjänster

Projektpartnerna i Erudite är organisationer som har byggt ut höghastighetsbredband och digitala tjänster på landsbygden och i stadsområden i sina regioner i Finland, Frankrike, Ungern, Irland, Italien, Slovenien och Sverige med målet att alla invånare ska kunna dra nytta av den digitala ekonomin och bidra till att utveckla den. Själva projektet har som syfte att utnyttja potentialen i dessa nätverk genom att utveckla affärsmodeller som stöder spridning av nya tjänster som uppfyller samhällenas behov och ger konkreta sociala och ekonomiska fördelar.

Ytterligare verktyg

 
The Seinäjoki public library, Finland – a pioneer in digital services ©Nièvre Numérique The Seinäjoki public library, Finland – a pioneer in digital services ©Nièvre Numérique

" Våra intressenter välkomnar det här arbetssättet där alla får delta i att identifiera regionens behov, tjänsterna, produkterna samt indikatorerna för att mäta påverkan. De offentliga myndigheterna blev särskilt imponerade av metodiken som gjorde att de kunde jobba ihop med medborgarna, och beslutsfattarna är mest intresserade av indikatorerna, som visar om investeringar i tjänster varit effektiva. Våra intressenter anser att Erudite inte bara är ”ännu ett EU-projekt”, och att metodiken kan användas inte bara när man utvecklar digitala produkter och tjänster, utan också i många andra situationer. "

Tomas Tišler, ministeriet för offentlig förvaltning, Republiken Slovenien

I Erudites regionala partnerskap har medborgare, företag och lokala myndigheter varit med och valt ut, utformat och levererat nya digitala tjänster. Vid detta arbete kombinerades öppen innovation med analyser av social och ekonomisk avkastning på investeringar. Syftet var att skapa tjänster som skapar så stor nytta som möjligt för de berörda samhällena.

Tjänster har sedan dess inrättats, och de följs upp med hjälp av indikatorer och värden som de inblandade i projektet har valt ut för att mäta deras sociala, ekonomiska och miljömässiga inverkan.

En färdplan för tjänsteutveckling

Erudites partner är medvetna om att digitalisering och förhöjd innovationskapacitet är nödvändiga inslag i de befintliga politiska instrumenten. Man har emellertid bara i begränsad omfattning kunnat utnyttja de digitala möjligheterna för att skapa jobb, förbättra livskvaliteten och utöka regionernas förmåga att locka till sig folk och investeringar. Därför drog man slutsatsen att processerna för utformning och införande av digitala tjänster i Europa måste ses över.

Ett av Erudites främsta bidrag till detta nya synsätt är den metod som används inom projektet för att beräkna den sociala och ekonomiska avkastningen på investeringar med öppen innovation: Seroi+. Det är med hjälp av denna metod som de nya tjänsterna har skapats. Färdplanen Seroi+ består av fyra steg: att definiera politiska eller praktiska mål för tjänster; att hitta och börja samarbeta med intressenter för att fastställa deras mål; att gemensamt utforma tjänsten; att samt sätta upp indikatorer och värden för att uppskatta och övervaka avkastningen på investeringar.

Konkreta resultat

 Seroi+-processen har bland annat lett till att det inrättats ett nationellt nätverk av s.k. fablabs (tillverkningslaboratorier), och enskilda fablabs på landsbygden i Slovenien. Här kan folk utveckla nya produkter med hjälp av digital tillverkningsteknik. Det slovenska nätverket, som har blivit en referenspunkt för Europa, har som syfte att utnyttja entreprenörspotentialen i de lokala samhällena för att främja innovation, ekonomisk tillväxt och den cirkulära ekonomin.

I County Donegal i Irland har Inishowen Digital Hub inrättats. Här kommer man att erbjuda kapacitetsuppbyggnad för innovation, så att man kan skapa nya jobb inom tekniksektorn och starta nya företag. Även befintliga företag som vill omvandla sina affärsmodeller digitalt kommer att ges stöd, och delade kontorslokaler kommer att erbjudas för lokala digitala företag och multinationella företag.

Dessa åtgärder inspirerades av ett fablab i den lillastaden Lormes i det franska departementet Nièvre. I Lormes har man sedan slutet av 1990-talet arbetat med att utnyttja potentialen hos IKT att gynna den ekonomiska och sociala utvecklingen på landsbygden. Erudite har lyft fram detta arbete som ett exempel på god praxis, vid sidan om sådana initiativ som de digitala tjänsterna som erbjuds av folkbiblioteket i Seinäjoki i Västra Finland och Lab Altobello, ett stadslaboratorium där man tar fram innovativa metoder för bättre livskvalitet i Mestre i den italienska regionen Veneto.

Arbetet fortsätter inom Erudite för att skapa fler digitala tjänster i de deltagande regionerna.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”Erudite – Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories” uppgår till 2 075 178 euro, med 1 737 632 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet Interreg Europa för programperioden 2014–2020. Investeringen ingår i prioriteringen ”Forskning och innovation”.

Datum för ansökan

22/03/2019