En långsiktig vision för landsbygdsområden: starka, resilienta och livskraftiga landsbygdsområden med god konnektivitet

Ytterligare verktyg

 
30/06/2021

EU-kommissionen lägger i dag fram en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden, där man identifierar utmaningar och problem och lyfter fram några av de mest lovande möjligheterna för dessa områden. Visionen bygger på framtidsstudier och omfattande samråd med allmänheten och andra aktörer på landsbygden. Den omfattar förslag till en landsbygdspakt och en handlingsplan för landsbygden, med målet att göra våra landsbygdsområden starka, resilienta och livskraftiga och se till att de har god konnektivitet.

För att med framgång hantera de megatrender och utmaningar som uppstår på grund av globalisering, urbanisering och en åldrande befolkning och dra nytta av den gröna och digitala omställningen krävs platsanpassade strategier och åtgärder som tar hänsyn till EU-territoriernas mångfald, särskilda behov och relativa styrkor.

Befolkningen är i genomsnitt äldre på landsbygden än i städerna över hela EU och den kommer sakta att börja minska under det kommande årtiondet. Detta gör många landsbygdsområden mindre attraktiva att bo och arbeta i, särskilt i kombination med bristande konnektivitet, underutvecklad infrastruktur, ett litet urval av jobbmöjligheter och begränsad tillgång till tjänster. Samtidigt spelar landsbygden en aktiv roll i EU:s gröna och digitala omställning. Att uppnå EU:s digitala mål för 2030 kan skapa fler möjligheter för hållbar utveckling av landsbygden utöver jord- och skogsbruk, vilket kan leda till tillväxt inom tillverknings- och tjänsteindustrin och förbättra den geografiska fördelningen av tjänster och industrier.

Syftet med den långsiktiga visionen för EU:s landsbygdsområden är att hantera dessa utmaningar och problem genom att bygga vidare på de nya möjligheter som EU:s gröna och digitala omställning medför och på lärdomarna av covid-19-pandemin, och genom att hitta sätt att förbättra livskvaliteten på landsbygden, uppnå balanserad territoriell utveckling och stimulera ekonomisk tillväxt.

Landsbygdspakten

En ny landsbygdspakt kommer att involvera aktörer på såväl EU-nivå som nationell, regional och lokal nivå för att stödja visionens gemensamma mål, bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och verka för landsbygdssamhällenas gemensamma intressen. Kommissionen kommer att främja pakten genom befintliga nätverk och uppmuntra utbyte av idéer och bästa praxis på alla nivåer.

EU:s handlingsplan för landsbygden

I dag lägger kommissionen också fram en handlingsplan för att främja en hållbar, sammanhållen och integrerad landsbygdsutveckling. Flera EU-åtgärder ger redan stöd till landsbygdsområden och bidrar till en balanserad, rättvis, grön och innovativ utveckling. Den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken kommer att vara avgörande för att stödja och genomföra handlingsplanen, och de kommer att åtföljas av åtgärder på flera andra EU-politikområden för att förverkliga denna vision.

Visionen och handlingsplanen omfattar följande fyra åtgärdsområden, med stöd av flaggskeppsinitiativ:

  • Förstärkning: Fokus kommer att ligga på att stärka landsbygdssamhällena, förbättra tillgången till tjänster och främja social innovation.
  • Konnektivitet: Konnektiviteten bör förbättras både när det gäller transport och digital tillgång.
  • Resiliens: Naturresurser bör bevaras och jordbruksmetoder som gynnar klimatet och miljön bör användas för att motverka klimatförändringar, samtidigt som man säkerställer social resiliens genom att erbjuda tillgång till utbildningar och många olika arbetsmöjligheter av god kvalitet.
  • Livskraft: Näringslivet bör diversifieras och mervärdet av jordbruks- och livsmedelsverksamhet samt landsbygdsturism bör ökas.

Kommissionen kommer att stödja och övervaka genomförandet av EU:s handlingsplan för landsbygden och uppdatera den regelbundet för att se till att den förblir relevant. Kommissionen kommer också att fortsätta kontakterna med EU-länderna och aktörerna på landsbygden för att föra en dialog om landsbygdsfrågor. Dessutom kommer en ”landsbygdssäkring” att införas, vilket innebär att EU-politiken ses över ur ett landsbygdsperspektiv. Syftet är att bättre fastställa och ta hänsyn till hur kommissionens politiska initiativ kan påverka jobb, tillväxt och hållbar utveckling på landsbygden.

Slutligen kommer ett observationsorgan för landsbygden att inrättas vid kommissionen för att ytterligare förbättra insamlingen och analysen av uppgifter om landsbygdsområden. Detta kommer att ge underlag för beslut som rör landsbygdsutveckling och stödja genomförandet av handlingsplanen för landsbygden.

Nästa steg

Dagens meddelande om den långsiktiga visionen för landsbygdsområden utgör det första steget för att uppnå starkare, resilienta och livskraftiga landsbygdsområden med god konnektivitet till 2040. Landsbygdspakten och EU:s handlingsplan för landsbygden kommer att spela en viktig roll för att uppnå dessa mål.

Innan det här året är slut kommer kommissionen tillsammans med Regionkommittén att undersöka hur man kan uppnå visionens mål. I mitten av 2023 kommer kommissionen att utvärdera vilka åtgärder med finansiering från EU och EU-länderna som har genomförts och planerats för landsbygdsområden. En offentlig rapport kommer att publiceras i början av 2024 där man kommer att fastställa områden där ytterligare stöd och medel behövs, samt hur man bör gå vidare, baserat på EU:s handlingsplan för landsbygden. Diskussionerna kring rapporten kommer att ligga till grund för utarbetandet av förslagen för programperioden 2028–2034.

Bakgrund

Behovet av en långsiktig vision för landsbygdsområden betonades i ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer och i uppdragsbeskrivningarna för vice ordförande Šuicakommissionär Wojciechowski och kommissionär Ferreira

Enligt artikel 174 i EUF-fördraget ska EU ta särskild hänsyn till bland annat landsbygdsområden i arbetet för att främja en harmonisk utveckling inom hela EU, stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och minska skillnaderna mellan de olika regionerna.

En Eurobarometerundersökning genomfördes i april i år där prioriteringarna i den långsiktiga visionen för landsbygdsområden bedömdes. Undersökningen visade att 79 % av EU-invånarna ansåg att EU bör ta hänsyn till landsbygdsområden vid beslut om offentliga utgifter, 65 % tyckte att lokalområdet eller provinsen borde få besluta hur EU:s landsbygdsinvesteringar ska spenderas, och 44 % angav transportinfrastruktur och transportförbindelser som ett grundläggande behov för landsbygdsområden.

Kommissionen genomförde ett offentligt samråd om den långsiktiga visionen för landsbygdsområden från den 7 september till den 30 november 2020. Över 50 % av de svarande uppgav att infrastruktur är det mest trängande behovet för landsbygdsområdena, och 43 % angav också tillgång till grundläggande tjänster och förnödenheter, såsom vatten och el liksom banker och postkontor, som ett akut behov. De svarande ansåg att landsbygdsområdenas attraktionskraft under de kommande 20 åren i hög grad kommer att bero på digital konnektivitet (93 %), tillgång till grundläggande tjänster och e-tjänster (94 %) och ett mer klimat- och miljövänligt jordbruk (92 %).

Uttalanden av kommissionärer

– Nästan 30 % av EU:s invånare bor på landsbygden, och vårt mål är att avsevärt förbättra deras livskvalitet, säger Dubravka Šuica, vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi. Vi har lyssnat på deras synpunkter och samarbetat med dem för att skapa denna vision baserat på de nya möjligheter som EU:s gröna och digitala omställning medför och på lärdomarna av covid-19-pandemin. Med det här meddelandet vill vi skapa en ny drivkraft för landsbygdsområdena som attraktiva, levande och dynamiska platser, samtidigt som deras inneboende karaktär naturligtvis måste skyddas. Vi vill ge landsbygden och dess invånare en starkare röst när det gäller att bygga Europas framtid.

– Landsbygdsområdena är mycket viktiga för EU i dag eftersom det är de som producerar vår mat och skyddar vårt kulturarv och våra landskap, säger jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski. De har en viktig roll att spela i den gröna och digitala omställningen. Vi måste dock ge dessa samhällen rätt verktyg så att de kan dra full nytta av de möjligheter som väntar och ta itu med de aktuella utmaningarna. Den långsiktiga visionen för landsbygdsområden är det första steget mot att omvandla våra landsbygdsområden. Den nya gemensamma jordbrukspolitiken kommer att bidra till visionen genom att främja en smart, resilient och diversifierad jordbrukssektor, stödja miljövård och klimatåtgärder och stärka den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområdena. Vi kommer att se till att EU:s handlingsplan för landsbygden möjliggör hållbar utveckling av våra landsbygdsområden.

– Även om vi alla står inför samma utmaningar har våra territorier olika sätt, styrkor och förmågor att hantera dem, säger Elisa Ferreira, kommissionär för sammanhållning och reformer. Våra politiska åtgärder måste ta hänsyn till våra regioners olikheter. Den demokratiska och sammanhållna union som vi vill ha måste byggas i närmare samarbete med våra invånare och territorier och på olika förvaltningsnivåer. Den långsiktiga visionen för landsbygdsområden kräver lösningar som är utformade för deras olika behov och tillgångar, med deltagande av regionala och lokala myndigheter och lokalsamhällen. Landsbygdsområdena måste kunna ge sina befolkningar tillgång till grundläggande tjänster och ta vara på sina styrkor för att stödja den ekonomiska utvecklingen. Alla dessa mål står i centrum för den nya sammanhållningspolitiken 2021–2027.

 

 

 

Nyheter

Relaterade teman

Rural development