Stockholmsregionen investerar i hållbar stadsutveckling

Ytterligare verktyg

 
14/11/2016

Stockholmsregionen är Europas snabbast växande storstads- och huvudstadsregion. Under det senaste årtiondet har befolkningen i länet ökat med 35 000–40 000 invånare.

För att tillgodose behoven hos den växande befolkningen måste Stockholmsregionen bygga 16 000 nya bostäder varje år, en utmaning som man gärna ser som ett tillfälle att främja hållbar stadsutveckling. För att klara detta använder regionen strukturfonderna för att investera i en grön, hälsosam, smart, attraktiv och inkluderande stad. 

Regionen har nyligen beslutat att investera i två utvecklingsprojekt till en total kostnad på ca 120 miljoner kronor för att stärka hållbara byggnadstekniker: ”Grön BoStad Stockholm” och ”Sverige bygger nytt”. Dessa två projekt, som till hälften finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden, berör viktiga delar i en hållbar stadsutveckling. Stockholmsregionen har som mål att utnyttja den expertis som finns inom miljöteknikföretag och främja innovation och hållbar tillväxt. Dessutom anser man att det finns en outnyttjad potential för arbetskraft bland nyanlända invandrare och utlandsfödda medborgare, något som den växande byggnadsindustrin bör dra nytta av. 

Genom projektet Grön BoStad Stockholm kommer bl.a. Kungliga tekniska högskolan att utveckla provbäddar för innovation inom miljöteknikföretag. Målet är att skapa öppningar för utveckling och användning av ny energieffektivitet och teknik med låga koldioxidutsläpp i byggnadsprojekt i kommunerna i Stockholms län. Satsningarna kommer både att engagera och stärka miljötekniksektorn, och dessutom engagera kunder, t.ex. kommuner, distriktsförvaltningar och fastighetsägare osv. och bidra till att öka medvetenheten inom området. 

I projektet Sverige bygger nytt kommer Arbetsförmedlingen, tillsammans med flera kommuner, distriktsförvaltningar, branschorganisationer och fackföreningar, att främja en bredare rekrytering och stärka tillhandahållandet och anpassningen av kompetens inom byggsektorn genom att använda sig av kompetensen hos nyanlända invandrare och utlandsfödda medborgare. Arbete kring kärnvärden, validering av kompetens, språkstöd och arbetsplatsbaserat lärande ska stärkas och bättre anpassas till jobb inom yrken där det råder brist i byggsektorn. 

Utvecklingsprojekten understryker viljan i Stockholmsregionen att de europeiska strukturfonderna och investeringsfonderna ska bidra till enhetliga strategiska initiativ. Detta uppnås genom att koncentrera resurserna, fokusera på näringsliv och arbetsmarknad och skapa synergieffekter genom fonderna och genom att använda ”Stockholmsmodellen” – en ny modell för fondutnyttjande..

Denna nya styrmodell innebär att sammanhållningspolitiken knyts närmare en övergripande regional tillväxtpolitik och dess resurser i länet och att den bidrar till ökad samverkan och ökat stöd hos regionala aktörer för att skapa konsekventa strategiska initiativ där de tar både initiativ och äganderätt till arbetet. På detta sätt kommer regionen, även om strukturfondernas budget i Stockholmsregionen är bland de lägsta i Europa, fortfarande att kunna sätta igång och genomföra stora och viktiga projekt. 

Jonas Örtquist – Huvudsekreterare, Strukturfondspartnerskapets sekretariat, Länsstyrelsen Stockholm, Sverige

Panorama 58: En EU-agenda för städer

Nyheter