BioMed Martin – rozvoj inovačného lekárskeho výskumu a expertízy na Slovensku

Výsledkom projektu BioMed Martin, financovaného z EÚ, je prevratné výskumné centrum, ktoré vyvíja nové diagnostické a terapeutické metódy a súčasne posilňuje spoluprácu medzi mestom Martin a Žilinským krajom na Slovensku.

Ďalšie nástroje

 
The Martin Biomedical Centre in Martin consists of two interconnected buildings equipped with laboratory facilities, a modern interdisciplinary animal house, and an ITC technology platform. ©BioMed Martin The Martin Biomedical Centre in Martin consists of two interconnected buildings equipped with laboratory facilities, a modern interdisciplinary animal house, and an ITC technology platform. ©BioMed Martin

" Martinské centrum pre biomedicínu je najväčším a najvýznamnejším projektom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Jeho vybudovaním sa otvorili nové možnosti výskumu, vývoja a inovácie v oblasti zdravia. "

Martina Antošová, vedúca Kancelárie európskych a národných projektov

Martinské centrum pre biomedicínu v Martine pozostáva z dvoch vzájomne prepojených budov, ktoré sú vybavené laboratórnymi zariadeniami, moderným interdisciplinárnym zverincom a prvotriednou platformou informačných a komunikačných technológií. Zámerom tohto moderného zariadenia je obohatiť existujúce oddelenia o nové prístupy, technologické procesy a metódy. Centrum má tiež spoločné open space laboratóriá a presadzuje biomedicínsku informatiku. 

Výskumné centrum je interdisciplinárna a moderná budova, v ktorej tím viac ako 60 vedcov vykonáva teoretický a klinický výskum zameraný na hrozby pre ľudské zdravie. Vo svojom výskume sa zameriavajú na výzvy biomedicíny a biotechnológií. Zahŕňa aj štúdie o príčinách chorôb alebo abnormálnych ochorení a o vývoji nových diagnostických a terapeutických metód v oblasti neurovedy, onkológie, molekulárnej medicíny a respirológie. 

Vývoj vedeckého výskumu

Centrum predstavuje prvotriedne európske výskumné centrum a laboratórium, ktoré uplatňuje najmodernejšie metódy v experimentoch a klinickej praxi v hlavných výskumných oblastiach. Patria medzi ne metódy molekulárnej diagnostiky vrátane sekvenovania celého genómu, metód proteomiky a metabolomiky, farmakokinetickej a toxikologickej analýzy, ako aj metódy na analýzu autonómnej nervovej sústavy či choroby dýchacích ciest u dospelých a detí.

Centrum je v prevádzke od decembra 2015 a opiera sa o jedinečnú infraštruktúru a vysokokvalitné výskumné tímy, ktoré sú už pripravené predložiť žiadosť o viacero patentov.

Posilnenie hospodárskeho rastu a spolupráce

Vďaka projektu bolo vytvorených vyše 60 pracovných miest pre výskumníkov a špecialistov. V pláne je vytvoriť dodatočné nové pozície zamerané na mladých vedcov, výskumných pracovníkov po doktorandskom štúdiu a odborníkov pracujúcich v zahraničí s cieľom povzbudiť ich, aby sa vrátili a stali sa súčasťou pracovnej sily v kraji. 

Vybudovaním centra sa takisto posilnila spolupráca medzi mestom Martin a Žilinským krajom v niekoľkých oblastiach. Patrí medzi ne propagácia ľudských zdrojov, zlepšenie kvality života v kraji, posilnenie konkurencieschopnosti, ako aj spolupráca medzi verejnými správami a súkromným sektorom. Centrum tiež priblížilo vedu miestnym obyvateľom, ktorí sa aktívne zapájajú do všetkých činností, ktoré centrum organizuje pre verejnosť.

Martinské centrum pre biomedicínu bolo vybudované v súlade s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vybudovanie vedeckých a technologických parkov a výskumných centier. Zároveň zodpovedá strategickým cieľom Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti zdravia.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ 

Celková investícia na projekt „Martinské centrum pre biomedicínu (BIOMED MARTIN)“ dosahuje 26 315 229,63 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja prispieva sumou 22 367 945,19 EUR v rámci operačného programu „Výskum a vývoj“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013. 

Termín návrhu

31/08/2016