European Commission logo
skSlovenčina

Lepší prístup k čistej pitnej vode pre rómsku komunitu v Spišskom Štvrtku na Slovensku

  • 19 June 2020

V projekte financovanom EÚ sa zlepšil prístup k čistej pitnej vode pre marginalizovanú rómsku komunitu v obci Spišský Štvrtok, ktorá sa nachádza v okrese Levoča v Prešovskom kraji na východe Slovenska. V rámci prác vykonaných počas projektu bola vybudovaná vodovodná sieť a jej pripojenie na existujúcu sieť a nainštaloval sa systém na výdaj pitnej vody.

Projekt prispeje k odstraňovaniu segregácie a stigmatizácie marginalizovaných rómskych komunít a umožní im začleniť sa a zapájať sa do života spoločnosti. Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre ľudí z týchto komunít sa premietne do lepšieho bývania, hygieny, zdravia a všeobecnej kvality života.

Ing. Dávid Bodnár, manažér pre informovanie a komunikáciu, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Verejná vodovodná sieť v Spišskom Štvrtku bola rozšírená o vyše 450 m, ktoré prechádzajú lokalitami Iliašovská cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké. Rozšírením sa vytvorili podmienky na pripojenie existujúcich domácností a plánovaných obydlí k zásobovaciemu rozvodu pitnej vody a kanalizácii.

V nadväznosti na projekt získalo prístup k bezpečnej pitnej vode približne 50 rómskych obyvateľov obce. Pre jedného člena tejto komunity bolo vytvorené pracovné miesto.

Široké spektrum prínosov pre rómskych občanov

Spišský Štvrtok je rýchlo sa rozvíjajúca obec, v ktorej žije vyše 2 500 obyvateľov, pričom 700 z nich sú Rómovia. Zabezpečením prístupu k čistej vode pre rómskych občanov priniesla realizácia projektu široké spektrum prínosov. Medzi najdôležitejšie patrí zlepšenie kvality života, lepšie podmienky na život a bývanie, vyššie hygienické štandardy, lepšie verejné zdravie a menšie riziko a výskyt chorôb prenášaných vodou.

Práce navyše prispeli k odstraňovaniu segregácie a stigmatizácie Rómov, ktorí dlhodobo čelili marginalizácii a ktorých život bol výrazne oddelený od života bežnej spoločnosti. Preukázaním, že vhodná pitná voda je spoločný zdroj, ktorý musí byť k dispozícii všetkým, sa projektom zdôraznila skutočnosť, že Rómovia sú občania s rovnakými právami a povinnosťami ako všetci ostatní.

Prínos pre iné obce

Paralelne k prácam vykonaným v Spišskom Štvrtku sa podobný rozvoj uskutočnil aj v susednej obci Spišský Štiavnik, ktorá je vzdialená 10 km za hranicami okresu Poprad. V blízkosti rómskej osady bol nainštalovaný stojan na pitnú vodu, z ktorého sa voda čerpá pomocou systému inteligentných kariet nainštalovaného počas projektu.

Používatelia môžu vodu čerpať po nabití karty. Suma, ktorá sa im účtuje, sa vypočíta na základe ich platobnej schopnosti. Výška platobných sadzieb sa stanovuje s prihliadnutím na obmedzené finančné prostriedky mnohých Rómov. Obecná odberná stanica vydala karty zhruba 800 Rómom.

Zavedením systému sa posilnila integrácia rómskych občanov a účasť na živote obce Spišský Štiavnik, a to aj prostredníctvom vytvorenia troch pracovných miest súvisiacich s prevádzkou systému.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia na projekt „Systém zásobovania vodou v Spišskom Štvrtku“ dosahuje 38 161 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispieva sumou 32 436 EUR v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“ na programové obdobie rokov 2014 – 2020. Investícia spadá do priority „Marginalizované rómske komunity“.