Siedma správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

Ďalšie nástroje

 

Komisia dnes uverejňuje 7. správu o súdržnosti, v ktorej mapuje situáciu v regiónoch EÚ, vyvodzuje ponaučenia zo spôsobu, akým sa financie na súdržnosť vynakladali počas krízového obdobia, a pripravuje pôdu pre politiku súdržnosti po roku 2020.

Na základe analýzy súčasného stavu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ sa v zábere správy o súdržnosti ocitli najmä tieto zistenia o Únii: Európske hospodárstvo sa zotavuje, ale naďalej pretrvávajú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi či v rámci nich.

Verejné investície v EÚ sú stále pod úrovňou z obdobia pred krízou, regióny a členské štáty pritom potrebujú väčšiu podporu na riešenie výziev identifikovaných v diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ: digitálnej revolúcie, globalizácie, demografických zmien a sociálnej súdržnosti, hospodárskeho zbližovania a zmeny klímy.

More information :

Seventh Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications