Európske Štrukturálne a Investičné Fondy 2014 – 2020: oficiálne texty a komentáre

Ďalšie nástroje

 

Teraz máme spoločný súbor pravidiel pre všetkých päť štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF). Cieľom týchto pravidiel je zaviesť jasné prepojenie so stratégiou Európa 2020 na vytváranie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v EÚ, zlepšiť koordináciu, zabezpečiť konzistentnú implementáciu a čo najviac sprístupniť EŠIF tým, ktorí z nich môžu profitovať.

V programovom období 2014 – 2020 bol predložený nový legislatívny rámec pre týchto päť fondov, ktoré patria pod politiku súdržnosti, spoločnú poľnohospodársku politiku a spoločnú rybársku politiku EÚ.

Ide o týchto päť EŠIF: 

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR);
  • Európsky sociálny fond (ESF);
  • Kohézny fond;
  • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV);
  • Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).
More information :

Nariadenia pre európske štrukturálne a investičné fondy pre obdobie rokov 2014 - 2020

Publications