Kohézny fond

Kohézny fond sa zameriava na členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. Jeho cieľom je znížiť hospodársku a sociálnu nesúrodosť a podporovať trvalo udržateľný rozvoj.

V súčasnosti podlieha prostredníctvom nariadenia o spoločných ustanoveniach rovnakým pravidlám programovania, správy a monitorovania ako EFRR a ESF.

V období rokov 2014-2020 sa Kohézny fond vzťahoval na Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Maltu, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Kohézny fond prideľuje celkovo 63.4 miliárd € pre aktivity v nasledujúcich kategóriách:

  • Transeurópske dopravné siete, najmä prioritné projekty európskeho záujmu, tak ako ich identifikovala EÚ. Kohézny fond bude podporovať infraštruktúrne projekty v rámci Nástroja na prepojenie Európy.
  • Životné prostredie: v tejto oblasti môže Kohézny fond taktiež podporovať projekty týkajúce sa energetiky alebo dopravy, pokiaľ jednoznačne prospievajú životnému prostrediu s ohľadom na energetickú účinnosť, používanie obnoviteľnej energie, rozvoj železničnej dopravy, podporu intermodality, posilnenie verejnej dopravy atď.

Rada môže svojím rozhodnutím (prijatým kvalifikovanou väčšinou) odňať finančnú pomoc Kohézneho fondu v prípade, že členský štát vykazuje nadmerný verejný dlh a nevyriešil danú situáciu ani nepodnikol v tejto súvislosti vhodné kroky.