Projekt „airLED” — współpraca przy rozwoju lotnisk bodźcem stymulującym gospodarki regionów

Międzyregionalny projekt współpracy w Europie Środkowej zachęca do dzielenia się najlepszymi praktykami w dziedzinie planowania przestrzennego lotnisk poprzez badanie gospodarczego wpływu lokalnych lotnisk na obszary przylotniskowe. Zakłada się, że dzięki tej analizie można udoskonalić lokalne strategie rozwoju gospodarczego i obszarów miejskich, zwiększając konkurencyjność lotnisk oraz tworząc nowe przedsiębiorstwa.

Inne narzędzia

 
W dobie coraz większego umiędzynarodowienia rynków, lotniska i tereny położone w ich sąsiedztwie postrzegane są jako katalizatory lokalnego rozwoju gospodarczego. W dobie coraz większego umiędzynarodowienia rynków, lotniska i tereny położone w ich sąsiedztwie postrzegane są jako katalizatory lokalnego rozwoju gospodarczego.

" Przykłady lotnisk z projektu „airLED” na różnych etapach ich funkcjonowania nie tylko informują nas o krytycznych faktach, ale także rzucają światło na możliwe rozwiązania problemów oraz różne ścieżki rozwoju, którymi można podążać. "

Krisztián Karácsony, starszy konsultant w Ecorys Hungary Kft.

W ramach projektu „airLED” utworzono konsorcjum czterech regionów z Węgier, Włoch, Polski i Słowenii. Jego celem było przeprowadzenie dogłębnej analizy wyzwań, z jakimi mierzą się te gospodarczo odizolowane obszary przylotniskowe, wskazanie mocnych stron tych obszarów oraz opracowanie długoterminowych strategii rozwoju.

Określenie za pomocą badań czynników przyczyniających się do sukcesu

W badaniu szczególną uwagę poświęcono czynnikom mającym wpływ na przyszły rozwój regionu, w którym znajduje się lotnisko, w tym aspektom przestrzennym, środowiskowym, architektonicznym i gospodarczym, a także bezpośredniemu i pośredniemu oddziaływaniu lotnisk na strefy przylotniskowe. Naukowcy zbadali także obecną sytuację finansową i infrastrukturalną lotnisk i ich partnerów handlowych, tak aby zorientować się, jak duże mogą być przyszłe zmiany w sytuacji gospodarczej.

Nowa sieć miast z lotniskiem

W projekcie „airLED” spotkały się zainteresowane strony ze wszystkich uczestniczących regionów, aby dzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami przy realizacji wspólnego celu, jakim jest utworzenie sieci nowych miast z lotniskami. Wśród profesjonalnych partnerów instytucjonalnych znalazły się Organy Koordynacji Rozwoju Regionalnego (OKRR) oraz Grupy Oceny i Wsparcia (GOW). Co więcej,  cel projektu zostanie osiągnięty poprzez sporządzenie europejskiego sprawozdania na temat zrównoważonego rozwoju nowych miast z lotniskami. Zadanie to będzie dalej realizowane poprzez intensywny proces tworzenia „otwartych żywych laboratoriów” (OŻL).

Projekt „airLED”, łączący badania ze spostrzeżeniami zebranymi podczas spotkań z zainteresowanymi stronami, umożliwia opracowanie przejrzystego strategicznego planu utworzenia stref gospodarczych, w których inwestorzy będą korzystali z ulg, lepszej infrastruktury oraz wykwalifikowanego personelu, a które to strefy osadzone będą w prężnym środowisku społeczno-gospodarczym. Utworzenie tych stref ma na celu zachęcić do większej liczby inwestycji, dzięki którym powstałyby nowe miejsca pracy, a w uczestniczących w projekcie regionach poprawiłaby się sytuacja.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „Lokalny rozwój gospodarczy w obszarach przylotniskowych (»airLED«) wyniosła 1  649  937  EUR, z czego 1  367  270,15 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

10/12/2014