European Commission logo
nlNederlands

Mechatronica voor MKB: geld verdienen met een geweldig idee

  • 22 May 2015

Door het project voor grensoverschrijdende kennisuitwisseling tussen Nederland en Duitsland zijn tal van innovatieve ideeën bij onderzoeksinstellingen en universiteiten uitgegroeid tot lucratieve projecten.

We willen netwerken van Nederlandse en Duitse bedrijven creëren in de hoop dat hierdoor synergieën ontstaan waardoor bedrijven over de grens de expertise vinden die zij nodig hebben. Binnen het kader van het programma zijn er in totaal 380 advies- en ontwikkelingsprojecten opgezet en op basis hiervan hebben kmo´s 200 nieuwe technisch innovatieve producten geïntroduceerd.

Angelika van der Kooi, projectmanager

Het programma „Mechatronica voor MKB” is bedoeld om creatieve ideeën op het gebied van mechatronica (een interdisciplinaire combinatie van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en meet- en regeltechniek), over te dragen van universiteiten, technische hogescholen en technische adviesbureaus naar kleine en middelgrote bedrijven, die ze vervolgens voor commerciële toepassingen gebruiken.

Het programma is er met name op gericht om de negatieve gevolgen van het tekort aan technici in het grensgebied van Duitsland en Nederland te compenseren en om te helpen de belemmeringen van landsgrenzen weg te nemen.

Expertise uitwisselen

Binnen het kader van het programma worden bedrijven bewust gemaakt van de technische mogelijkheden die mechatronica biedt en in contact gebracht met experts uit het buurland. Meer dan 250 deelnemende bedrijven kregen ook financiële steun voor technologisch advies, haalbaarheidsstudies en ontwikkelingsprojecten.

Op basis van de kennis en ervaring die de bedrijven hadden opgedaan tijdens de grensoverschrijdende samenwerking met Nederlandse of Duitse leveranciers ven mechatronicadiensten, voerden zij hun eigen ontwikkelingsproject uit of bouwden zij een prototype. Een van de onderzoeksideeën die dankzij het programma gerealiseerd konden worden, betreft de verdere afstemming van technologieën om machines gebruiksvriendelijker en productiemethoden effectiever te maken. Voorbeelden zijn een zelfreinigende warmtewisselaar die kan worden toegepast in zwembaden om aanzienlijke energiebesparingen te realiseren en een centraal warmteregelingssysteem om het energieverbruik in woonhuizen terug te dringen.

Werken aan toekomstige partnerschappen

De hoop bestaat dat de samenwerkingsverbanden die door het programma zijn gesponsord een startpunt zullen zijn voor talloze langdurige partnerschappen in de toekomst en zullen leiden tot grensoverschrijdende contacten, partnerschappen en professionele netwerken die ook na afloop van het project blijven bestaan.

Het project was bovendien bedoeld als een positieve actie om het tekort aan vakmensen in de mechatronica in het Duits-Nederlandse grensgebied aan te pakken.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Mechatronica voor MKB” bedroeg 18 371 790 EUR. Daarvan werd een bedrag van 7 277 395 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel „INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland” voor de programmeringsperiode 2007-2013.