Ecopool-Brussel geeft grofvuil een tweede leven

Het project Ecopool Brussel biedt een regionaal platform voor het nuttig gebruik van afval en kan jaarlijks zorgen voor recycling of hergebruik van meer dan 4 000 ton grofvuil dat normaal gesproken zou worden verwijderd. Het project, dat arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden gaat opleveren, moet ook de bevolking bewuster maken en aan de gemeenschap ten goede komen. Daartoe wordt een expositieruimte ingericht, worden gerecyclede producten te koop aangeboden en kunnen, met name scholen, een bezoek brengen aan de installaties die voor dit project worden gebruikt.

Extra tools

 
© Het project Ecopool Brussel: een regionaal platform voor nuttige toepassing van afval © Het project Ecopool Brussel: een regionaal platform voor nuttige toepassing van afval

" Hand in hand voor de stad van morgen "

Etienne Cornesse, hoofd van de afdeling Communicatie

Via het project Ecopool Brussel kan het economisch, maatschappelijk en milieubeheer van grof huisvuil op gestructureerde wijze worden verbeterd. Naast het gebruikelijke grofvuil vallen hieronder ook afgedankte elektrische en elektronische apparaten en bepaalde bouwmaterialen.

De inrichting is zodanig dat er tijdens bezoeken aan de installaties voor verwerking en reconditionering van dat afval, voorlichting kan worden gegeven over de betekenis van recycling. Op regionaal niveau wil RECY K, het gebouw waar de activiteiten van het project zijn ondergebracht en dat naar strenge criteria voor energie-efficiëntie en duurzaam bouwen is heringericht, een voorbeeld worden voor hergebruik en recycling van grofvuil.

Daarnaast wil Ecopool Brussel ook een expertisecentrum worden voor technieken voor hergebruik en recycling. Voorwerpen die integraal en op innovatieve wijze zijn gereinigd en geschikt gemaakt voor hergebruik (reparatie van computerapparatuur, eco-design, enzovoort), worden vervolgens tentoongesteld en te koop aangeboden om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een sociale economie in de regio.

Het project in zijn geheel is erop gericht een veertigtal arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden te creëren en nieuwe activiteiten en nieuwe spelers aan te trekken om zo aan te sluiten bij de doelen die de regio zich voor 2020 op het gebied van recycling en hergebruik heeft gesteld.

Totale investeringen en financiering van de EU

In het project „Bruxelles-Ecopôle” is in totaal EUR 9 481 576 geïnvesteerd. De bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling bedraagt EUR 4 470 046, in het kader van het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007 2013. 

Ontwerpdatum

29/01/2016