SHIFT-X: 6 Europese steden en regio’s slaan munt uit hun industriële verleden

Aan de hand van een transnationaal samenwerkingsproject wordt gewerkt aan het slechte beeld van voormalige industrieterreinen. Deze worden geholpen juist de vruchten te plukken van hun culturele erfgoed.

Extra tools

 
Een nieuwe beeldvorming: baksteenfabriek Domsdorf, Duitsland. © Karsten Feucht, excursio Welzow Een nieuwe beeldvorming: baksteenfabriek Domsdorf, Duitsland. © Karsten Feucht, excursio Welzow

Ooit vormden ze het middelpunt van de economische ontwikkeling in Midden-Europa, maar als gevolg van globalisering en economische transformatieprocessen moeten veel oude industriële regio’s zichzelf opnieuw zien te positioneren. Zes Midden-Europese regio’s en steden met een roemrijk industrieel verleden hebben de handen ineengeslagen met twee instellingen die gespecialiseerd zijn in regionale ontwikkeling en behoud van erfgoed om gezamenlijk het project SHIFT-X project te realiseren. Hun gezamenlijke doel is methoden te ontwikkelen en verspreiden over de manier waarop de industriële culturele achtergrond kan worden gebruikt om de economische ontwikkeling te bevorderen en de sociale context en beeldvorming te veranderen.

Uitwerking en uitvoering van beheer- en publiciteitsconcepten

SHIFT-X is gericht op drie kernactiviteiten: verbetering van de structuur van cultuurbeheer, innovatie van op erfgoed gebaseerde producten en verandering van het beeld van oude industriegebieden. De activiteiten richten zich vooral op de uitwisseling van ervaringen ter bevordering van de uitwerking van concepten en instrumenten, alsmede op de uitvoering daarvan. Daarnaast worden er diverse publiciteitscampagnes opgezet om de bewustwording te stimuleren.

Door middel van beheerconcepten op basis van de uitwisseling van goede praktijken kunnen de partnerregio’s van SHIFT-X hun industriële erfgoed nu behouden, promoten en er profijt uit halen. Deze concepten worden getest via proefprojecten, zoals een innovatief ontwerp en productontwikkeling voor een tentoonstelling over het industriële erfgoed. Uiteindelijk is het de bedoeling om het industriële erfgoed te transformeren tot een waardevol aspect van de duurzame ontwikkeling van structurele achterstandregio’s.

Duurzaamheid voor de toekomst

Het team richt zich niet alleen op het bedenken van concepten en methoden voor cultureel en industrieel erfgoed, maar ook op het opzetten van diverse bewustwordingscampagnes over het industriële verleden en het ontwikkelen van een Europese strategie voor de bevordering van industrieel erfgoed. Bovendien vindt er in 2014 een Europese tournee over industrieel erfgoed plaats.

„Industrieel erfgoed biedt een goede gelegenheid om het afnemende enthousiasme van de jonge generatie voor kunst en cultuur weer een nieuwe impuls te geven. Ook wint het meer en meer aan belang binnen de sector van cultureel toerisme. Het ERIH, European Route of Industrial Heritage (toeristisch informatienetwerk voor industrieel erfgoed in Europa), hecht er grote waarde aan dat er Europese initiatieven en projecten bestaan zoals SHIFT-X. Deze vergroten het bewustzijn van industrieel erfgoed en dragen bij aan de bevordering op alle niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en in heel Europa.”

Prof. dr. Meinrad Maria Grewenig, CEO/Algemeen directeur van de werelderfgoedwebsite Völklinger Hütte, president van ERIH – European Route of Industrial Heritage


Totale investering en EU-financiering

Het project „SHIFT-X ‘Employing cultural heritage as promoter in the economic and social transition of old-industrial regions’” (Inzetten van cultureel erfgoed ter bevordering van economische en sociale ontwikkeling van oude industriële regio’s) heeft een totale investering van 1 751 653 EUR, waaraan het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het operationele programma „Midden-Europa” 1 365 375 EUR heeft bijgedragen over de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

26/05/2014