Cohesiefonds

Het Cohesiefonds is bedoeld voor lidstaten met een bruto binnenlands product (bbp) per inwoner dat lager is dan 90% van het EU-gemiddelde. Het doel van dit fonds is de economische en sociale ongelijkheden te verminderen en een duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Het fonds valt nu onder dezelfde programma-, beheer- en controleregels als het EFRO en ESF via de verordening betreffende gemeenschappelijke bepalingen.

Voor de periode 2014-2020 heeft het Cohesiefonds betrekking op Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

Het Cohesiefonds besteedt in totaal 63.4 miljard EUR aan activiteiten in de volgende categorieën:

  • Trans-Europese vervoersnetwerken, met name prioriteitsprojecten met Europees belang zoals bepaald door de EU. Het Cohesiefonds ondersteunt infrastructuurprojecten binnen de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.
  • Milieu: hierbij kan het Cohesiefonds ook energie- of vervoersprojecten ondersteunen, mits deze aantoonbaar ten goede komen aan het milieu op het gebied van energie-efficiëntie, gebruik van duurzame energiebronnen, ontwikkeling van vervoer via het spoor, ondersteuning van intermodaliteit, versterking van het openbaar vervoer, enzovoort.

De financiële hulp vanuit het Cohesiefonds kan bij raadsbeslissing (door een gekwalificeerde meerderheid van de Raad) worden opgeschort als een lidstaat een te groot begrotingstekort heeft en de situatie niet heeft opgelost of daartoe geen gepaste actie heeft ondernomen.