Valstu/regionalas inovaciju strategijas pardomatai specializacijai (RIS3)

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

„Eiropa 2020“ ir ES izaugsmes stratēģija nākamajai desmitgadei. Mēs vēlamies, lai šajā mainīgajā pasaulē Eiropas Savienībā tiktu attīstīta pārdomāta, ilgtspējīga un iekļaujoša ekonomika. Šīm trim savstarpēji pastiprinošajām prioritātēm ir jāpalīdz ES un dalībvalstīs sasniegt augstu nodarbinātības, ražīguma un sociālās kohēzijas līmeni.

Konkrētāk, Savienība nodarbinātības, inovāciju, izglītības, sociālās iekļaušanas un klimata/enerģijas jomā ir noteikusi piecus vērienīgus mērķus, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam. Katra dalībvalsts katrā no šīm jomām ir pieņēmusi savus nacionālos mērķus. Šīs stratēģijas pamatā ir konkrēti pasākumi ES un dalībvalstu līmenī.

Valsts un reģionālās iestādes visā Eiropā izstrādās stratēģijas pārdomātai specializācijai tā dēvētajā „uzņēmējdarbības atklāšanas procesā“, lai varētu efektīvāk izmantot Eiropas strukturālos un investīciju fondus (ESIF) un palielināt sinerģijas starp dažādām ES, valsts un reģionālās politikas programmām, kā arī publiskajiem un privātajiem ieguldījumiem.

More information :

Pētniecība un inovācija

Publications