Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā, izlīdzinot atšķirības tās reģionu vidū.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds koncentrē savus ieguldījumus dažās galvenajās prioritārajās jomās. To dēvē par tematisku koncentrēšanu. Minētās jomas ir šādas:

  • inovācija un pētniecība;
  • digitālā programma;
  • atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);
  • ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Šīm prioritātēm piešķirto ERAF līdzekļu apjomu nosaka reģiona kategorija.

  • Vairāk attīstītos reģionos ne mazāk kā 80 % līdzekļu jānovirza vismaz divām no šīm prioritātēm.
  • Pārejas reģionos minētajam mērķim jānovirza 60 % līdzekļu.
  • Savukārt mazāk attīstītajos reģionos attiecīgi jānovirza 50 % līdzekļu.

Turklāt zināms ERAF līdzekļu apjoms jānovirza konkrēti projektiem, kas veicina ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni:

  • vairāk attīstītos reģionos - 20 %;
  • pārejas reģionos - 15 %;
  • mazāk attīstītos reģionos - 12 %.

Eiropas teritoriālā sadarbība

Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ietvaros vismaz 80 % līdzekļu tiks koncentrēti iepriekšminētajās četrās prioritārajās jomās.

Konkrētas teritoriālās īpatnības

Eiropas Reģionālās attīstības fonds arī pievērš īpašu uzmanību konkrētām teritoriālajām īpatnībām. Fonda rīcība ir vērsta uz ekonomisko, vides un sociālo problēmu mazināšanu pilsētu rajonos, īpaši koncentrējoties uz pilsētu ilgtspējīgu attīstību. Šai jomai ir atvēlēti vismaz 5 % ERAF līdzekļu, kas tiek ieguldīti, pilsētām veicot integrētas darbības.

Reģioni, kurus nelabvēlīgi ietekmē ģeogrāfiskie apstākļi (tālāki, kalnaini reģioni un reģioni ar mazu iedzīvotāju blīvumu) saņem īpašu attieksmi. Visbeidzot, ERAF sniedz konkrētu palīdzību visattālākajiem reģioniem, lai risinātu iespējamos negatīvos aspektus, kas radušies to attālās atrašanās vietas dēļ.