Sanglaudos fondas

Sanglaudos fondas skirtas valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP), tenkančios vienam gyventojui, yra mažesnės nei 90 % ES vidurkio. Juo siekiama sumažinti ekonominius bei socialinius skirtumus ir skatinti tvarią plėtrą.

Dabar fondui taikomos tokios pačios programavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės kaip ERPF ir ESF pagal bendrųjų nuostatų reglamentą.

2014-2020 m. laikotarpiu sanglaudos fondas rūpinasi Bulgarija, Kroatija, Kipru, Čekijos Respublika, Estija, Graikija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija.

Sanglaudos fondas 63.4 mlrd. eurų paskirsto šių kategorijų veiklai:

  • transeuropiniams transporto tinklams, ypač ES nustatytiems Europos interesus atitinkantiems prioritetiniams projektams. Sanglaudos fondas rems infrastruktūros projektus pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę;
  • aplinkosauga: be to, sanglaudos fondas gali remti projektus, susijusius su energija arba transportu tol, kol jie akivaizdžiai naudingi aplinkai energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos vartojimo, geležinkelių transporto vystymo, intermodalumo palaikymo, viešojo transporto stiprinimo ir kitais požiūriais.

Sanglaudos fondo finansinė parama gali būti sustabdyta Tarybos sprendimu (priimamu kvalifikuota balsų dauguma), jei valstybė narė turi per didelį viešąjį deficitą ir padėtis nepagerėja arba nesiimama atitinkamų veiksmų, kad jis būtų sumažintas.