Operational programme competitiveness and cohesion 2014 - 2020

Hrvatska

Dodatni alati

 

Programme description

Glavni ciljevi

Glavni su ciljevi programa poticanje gospodarske konkurentnosti, podrška usklađivanju sa stečevinom EU-a vezanom uz ekološka pitanja, ulaganje u prometnu infrastrukturu (TEN-T) i mrežnu infrastrukturu. Sredstva koja EU dodjeljuje iznose do 6,88 milijardi EUR (4,3 milijarde iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 2,56 milijardi iz Kohezijskog fonda).

Prioriteti financiranja

Program se fokusira na devet tematskih ciljeva (svi ciljevi osim tematskih ciljeva 8 i 11).

Gotovo 60% dodjele sredstava EFRR-a namijenjeno je jačanju gospodarske konkurentnosti zemlje. Podržat će nacionalne napore za razvojem gospodarstva utemeljenog na inovacijama, ponajprije razvojem znanstvene izvrsnosti, poticanjem ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te prijenosa tehnologija u poslovnom sektoru. Širokopojasna mreža nove generacije (NGN) dodatno će se proširiti, a elektroničke javne usluge razviti. U malim i srednje velikim tvrtkama konkurentnost i inovacije podržavat će se poticanjem poduzetništva, boljim pristupom financijskim sredstvima i razvojem poslovnih usluga visoke kvalitete.

Znatan udio sredstava Kohezijskog fonda dodjeljuje se ulaganjima nužnima za usklađivanje s direktivama EU-a u sektorima vodoprivrede i zbrinjavanja otpada. Sredstva EFRR-a ulagat će se u razvoj energetske učinkovitosti u javnim i stambenim zgradama, kao i u proizvodnju obnovljivih izvora energije na lokalnoj razini. Dodatno će se raditi na očuvanju bioraznolikosti i ekosustava, uz ostalo i putem razvoja mreže Natura 2000. Posebna će potpora biti usmjerena na razminiranje te prevenciju i nadzor rizika od prirodnih opasnosti.

U prometnom sektoru EFRR i Kohezijski fond ojačat će povezanost zemlje i regija s transeuropskim mrežama (željezničkom prugom, kontinentalnim plovnim putovima i cestama), podržati modernizaciju dubrovačkog aerodroma, povezati otoke s kopnom, razviti održivu urbanu mobilnost u velikim gradovima i povećati sigurnost na cestama.

Nadalje, EFRR će utjecati na komplementarnost s programom „Učinkoviti ljudski resursi” (Europski socijalni fond) u sektorima obrazovanja (e-škola) i strukovnog osposobljavanja, razvoja usluga u lokalnim zajednicama i usluga primarne zdravstvene zaštite.

Održivi urbani razvoj bit će implementiran putem integriranih teritorijalnih ulaganja (6% EFRR-a). Namjeravaju se koristiti financijska sredstva (podrška malim i srednje velikim tvrtkama, energetika).

Očekivani rezultati:

 • 67% više prijava patenata, zaštitnih znakova i industrijskog dizajna
 • 53% kućanstava pokriveno je širokopojasnom mrežom (a ne 33% kao 2013.); 50% osnovnih i srednjih škola ima pristup internetu i koristi e-učenje
 • prosječna godišnja potrošnja energije za grijanje/hlađenje u obnovljenim javnim zgradama iznosi 50 Wh/m2 (a ne 250)
 • 1 milijun stanovnika koristi poboljšani vodoopskrbni i kanalizacijski sustav
 • na deponije se odlaže 35% gradskog otpada (a ne 92% kao 2011.); 10 novih operativnih centara za obradu otpada
 • 100% teritorija pokriveno je redovitim nadzorom i procjenom učinaka klimatskih promjena
 • 100% populacije ima pristup podacima o kvaliteti zraka u gradovima
 • implementirano je 40% strategije za upravljanje mrežom Natura 2000
 • 78 km obnovljenih ili rekonstruiranih željezničkih pruga TEN-T
 • 10% manje slučajeva intenzivnog liječenja zahvaljujući razvoju dodatnih usluga primarne zdravstvene zaštite

Regions

 • Croatia

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 2,130,755,644.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 4,731,998,251.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 8,054,523,472.00 €

Total EU contribution: 6,862,753,895.00 €

View the data

CCI number: 2014HR16M1OP001