Euroopan aluekehitysrahasto

EAKR:llä pyritään vahvistamaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa.

EAKR:n investoinneissa keskitytään moniin painopistealoihin. Sitä kutsutaan "temaattiseksi keskittämiseksi".

  • innovointi ja tutkimus
  • digitaalistrategia
  • pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) tuki
  • vähähiilinen talous

Näille painopistealoille osoitetut EAKR:n määrärahat riippuvat alueen luokasta.

  • Kehittyneemmillä alueilla vähintään 80 prosenttia määrärahoista on keskitettävä vähintään kahteen näistä painopistealoista.
  • Siirtymäalueilla keskitetään 60 prosenttia määrärahoista.
  • Vähemmän kehittyneillä alueilla määrärahoista keskitetään 50 prosenttia.

Osa EAKR:n määrärahoista on lisäksi kanavoitava erityisesti vähähiilisen talouden hankkeisiin.

  • Kehittyneemmät alueet: 20 prosenttia
  • Siirtymäalueet: 15 prosenttia
  • Vähemmän kehittyneet alueet: 12 prosenttia

Euroopan alueellinen yhteistyö

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmissa vähintään 80 prosenttia määrärahoista keskitetään näille edellä mainituille neljälle painopistealalle.

Alueelliset erityispiirteet

EAKR:ssä kiinnitetään myös erityistä huomiota alueellisiin erityispiirteisiin. EAKR:n toiminnan tarkoituksena on vähentää kaupunkialueiden taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia ongelmia ja keskittyä erityisesti kaupunkialueiden kestävään kehitykseen. Tälle alalle varataan vähintään viisi prosenttia EAKR:n määrärahoista kaupunkien hallinnoimien "yhdennettyjen toimien" nojalla.

Maantieteellisistä luonnonhaitoista kärsivät alueet (syrjäiset alueet, vuoristoalueet tai harvaan asutut alueet) hyötyvät erityiskohtelusta. Myös syrjäisimmät alueet saavat EAKR:stä erityistukea niiden syrjäisyydestä johtuvien mahdollisten haittojen käsittelyyn.