Euroopa Regionaalarengu Fond

ERFi eesmärk on tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus, vähendades piirkondade vahelisi erinevusi.

Lisatööriistad

 

ERFi investeeringud on suunatud mitmesse olulisse valdkonda. See on tuntud kui temaatiline keskendumine:

  • innovatsioon ja teadusuuringud;
  • digitaalarengu tegevuskava;
  • väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) toetamine;
  • vähese CO2-heitega majandus.

Neile prioriteetidele eraldatavad ERFi ressursid olenevad piirkonna kategooriast.

  • Enamarenenud piirkondades peab vähemalt 80% vahenditest keskenduma vähemalt kahele neist prioriteetidest;
  • üleminekupiirkondades kehtib see 60%-le vahenditest;
  • vähemarenenud piirkondades 50%.

Lisaks tuleb osa ERFi ressurssidest suunata vähese CO2-heitega majanduse projektidesse:

  • enamarenenud piirkondades: 20%;
  • üleminekupiirkondades: 15%; ja
  • vähemarenenud piirkondades: 12%.

Euroopa territoriaalne koostöö

Euroopa territoriaalse koostöö programmides on vähemalt 80% vahenditest suunatud eelnimetatud nelja prioriteetsesse valdkonda.

Territooriumite spetsiifilised tunnusjooned

Samuti pöörab ERF erilist tähelepanu territooriumite spetsiifilistele tunnusjoontele. ERFi tegevuse eesmärk on vähendada linnapiirkondade majanduslikke, keskkonna- ja sotsiaalseid probleeme, pöörates erilist tähelepanu linnade säästvale arengule. Selleks on mõeldud vähemalt 5% ERFi ressurssidest, mida rakendatakse linnade hallatavate integreeritud meetmete kaudu.

Erikohtlemisest saavad kasu geograafiliselt ebasoodsas olukorras olevad piirkonnad (kõrvalised, mägised või hõredalt asustatud alad). Samuti saavad ERFilt eritoetust äärepoolseimad piirkonnad, et tegelda nende eraldatusest tuleneva võimaliku ebasoodsa olukorraga.