Adgang til fondene

Du skal ansøge om regionalstøtte hos den myndighed, der forvalter det pågældende regionale program. Dette organ vil evaluere dit projekt og beslutte, om der skal ydes støtte.
Find din forvaltningsmyndighed de en fr

 • Følgende organisationer kan opnå regionalstøtte: offentlige organer, visse aktører fra den private sektor (især små virksomheder), universiteter, foreninger, ngo'er og frivillige organisationer. Udenlandske virksomheder med base i en region, der er dækket af det pågældende operationelle program, kan også ansøge om støtte, forudsat at de følger EU's regler om offentlige indkøb.
 • Kontakt din forvaltningsmyndighed de en fr for at få yderligere oplysninger om, hvem der kan ansøge om støtte i din region.
 • Projektiværksættere i lande, der er kandidater eller potentielle kandidater til EU-medlemskab, bør kontakte instrumentet for førtiltrædelsesstøtte (IPA).
 • I de fleste tilfælde ydes støtten til projekter. For at være berettiget til støtte, er du derfor nødt til at udarbejde et projekt. Støtten vil blive givet på de forskellige trin af processen.
 • Før du ansøger om støtte, bør du tjekke EU's operationelle programmer de en fr i din region. Din støtteansøgning skal opfylde de udvælgelseskriterier og investeringsprioriteter, der gælder for dit regionale program.
 • Du skal følge den pågældende forvaltningsmyndigheds ansøgningsprocedurer. Hos nogle kan der ansøges løbende, mens andre kun modtager ansøgninger på visse tidspunkter. Se webstedet for din forvaltningsmyndighed de en fr for at få yderligere oplysninger.

Der er ikke fastsat nogen nedre grænse for projekters størrelse. Det, der har betydning, er hvor stor en europæisk merværdi de skaber, hvilken virkning de har for beskæftigelsen, om de er innovative, og om de bidrager til din regions økonomiske konkurrenceevne.

 • Modtagere af EU-støtte understreger ofte, at den tid, de bruger på at udarbejde en ansøgning om regionalstøtte, mere end opvejes af fordelene på længere sigt.
 • Skønt støtten kun finansierer en del af et projekt, har den ofte en betydelig løftestangseffekt. Har man først opnået EU-finansiering, tilskynder det ofte andre partnere til gå om bord i projektet.

Her følger en ikke-udtømmende liste over nogle af de mange steder, hvor du kan få hjælp og rådgivning om, hvorledes du opnår EU-støtte.

 • Informationscentrene Europe Direct med hundreder af info-points over hele Europa
 • Din forvaltningsmyndighed de en fr kan rådgive og guide dig igennem alle trin af ansøgningsprocessen
 • EU-eksperter hos de lokale myndigheder eller i det lokale handelskammer
 • På webstedet Enterprise Europe Network en gives der ekspertrådgivning til små virksomheder om, hvorledes man får adgang til offentlige EU-midler og tilskud til forskning og udvikling, innovation, investering, beskæftigelse og uddannelse.
 • EU yder finansiering og tilskud til en bred vifte af projekter og programmer på mange politikområder, som f.eks. kultur, uddannelse, landbrug og udvikling af landdistrikter, forskning og miljø.
 • For yderligere oplysninger se EU-tilskud, finansieringsmuligheder og programmer
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions
 • Vejledning for støttemodtagere enpdf
 • Læs mere på tjeklisten
 • Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes enpdf
 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity enpdf
 • Projektfinansiering med ESI-fonde og ESFI: et lynkursus fra Euronews

Yderligere oplysninger

 • Find projekter de en fr, der allerede er blevet medfinansieret af EU's regionale fonde.
 • Se de modtagere en, der har modtaget finansielle midler i din og andre regioner.