Přeložka silnice I/11 v České republice

Dva úseky silnice I/11 mezi obcemi Nebory, Oldřichovice a Bystřice v České republice byly přeloženy. Silnice prochází Moravskoslezským krajem v blízkosti města Třinec a hranice s Polskem a Slovenskem. První fáze projektu byla spolufinancována EU v rámci programového období 2007–2013.

Další nástroje

 

Úsek silnice I/11 mezi obcemi Nebory–Oldřichovice–Bystřice měří přibližně 11 km, z čehož úsek Nebory–Oldřichovice měří 4,86 km a úsek Oldřichovice–Bystřice pak 6,239 km. Jedná se o dvouproudovou silnici se dvěma pruhy v každém směru.

Silnice I/11 je důležitou spojnicí české dálnice D48 a slovenské dálnice D3. Předmětný úsek projektu je rovněž součástí transevropské dopravní sítě. Provedené práce by měly zvýšit kapacitu silnice, zlepšit bezpečnost a snížit dobu jízdy, provozní náklady, úroveň hluku a emise výfukových plynů.

Silniční stavby, mosty a stěny

Přeložení silnice I/11 znamenalo nutnost upravit dalších 22 silnic (celkem 8,733 km) a postavit 14 nových mostů, a to jak na silnici I/11 samotné, tak na 11 dalších silnicích. Bylo nutné vybudovat tři nové křižovatky. Práce si vyžádaly rovněž přemístění sítí a další technická, bezpečnostní a ekologická opatření.

První fáze začala přípravou staveniště, průzkumnými pracemi a demolicí mostu přes řeku Tyra. Následovaly zemní práce na přeložení silnice I/11 a dotčených silnic nižších tříd. To zahrnovalo odkrytí a odvoz svrchní vrstvy půdy a listového odpadu, vytěžení materiálu z rozřezaných silnic a práce na silničních náspech. Rovněž byly nainstalovány propusti.

Další kroky zahrnovaly položení základů mostních pilířů, vybetonování, předpětí a zalití nosných konstrukcí, osazení nosných konstrukcí a uložení ocelových konstrukcí a dilatačních spár. Další práce probíhaly na základech a nosných konstrukcích opěrných zdí a protihlukových stěn, včetně instalaci ocelových součástí a protikorozní ochrany.

Přeložení sítí

Přeloženy byly také vodovodní sítě, což zahrnovalo zemní práce, montáž a pokládku potrubí, zátěžové a tlakové testy a napojení. Instalace odvodňovacích a kanalizačních systémů zahrnovala hloubení příkopů, pokládku potrubí a šachet, opětovné zahrnutí příkopů, kontrolu průchodnosti pomocí kamer, tlakové testy a vyhloubení a uložení retenční nádrže pro zachycování srážkových a přívalových vod bránící zaplavení. Úpravy vodních toků si vyžádaly sejmutí svrchní vrstvy půdy, pokládku dočasného přívodního potrubí a vyhloubení nových koryt vodních toků.

V případě nadzemního a podzemního elektrického vedení a potrubí byly provedeny zemní práce, úpravy terénu a přepojení přípojek. Práce na nadzemním vedení zahrnovaly také instalaci sloupů a stožárů a osazení nového vedení, zatímco práce na podzemním vedení a potrubí zahrnovaly položení kabelů a potrubí a jejich ochranných prvků. Dalšími úkoly bylo přemístění válečného pomníku a terénní a krajinné úpravy.

Celkové investice a financování z EU

Investice do projektu „Silnice I/11 Nebory–Oldřichovice–Bystřice“ činí celkem 56 268 880 EUR, přičemž Fond soudržnosti EU přispěl částkou 41 845 196 EUR prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2007–2013. Celkové investiční náklady na obě fáze projektu dosáhly výše 163,8 milionu EUR.

Datum konceptu

24/07/2017