Závěrečná zpráva o auditu fungování řídicích a kontrolních systémů zavedených s cílem zamezit střetu zájmů v České republice

Další nástroje

 
Available languages : Czech English
Period : 2014-2020
Date : 23/04/2021

Závěrečná zpráva o auditu fungování řídicích a kontrolních systémů zavedených s cílem zamezit střetu zájmů v České republice, provedeném generálními ředitelstvími pro regionální a městskou politiku (REGIO) a pro zaměstnanost, sociální začleňování a sociální věci (EMPL)

Počátkem roku 2019 provedly útvary Komise v Česku audit systému, který má zabránit střetu zájmů u operací spolufinancovaných v rámci sedmi programů EFRR/Fondu soudržnosti a ESF v období 2007-2013 a 2014-2020. Po důkladném řízení o sporných otázkách byla dne 29. listopadu 2019 v souladu s platnými právními požadavky vydána společná závěrečná zpráva o auditu GŘ REGIO a EMPL v anglickém jazyce a dne 5. února 2020 v národním jazyce.

Po únoru 2020 byla zahájena následná fáze auditu, v níž útvary Komise sledují provádění doporučených opatření.

Od vydání závěrečné zprávy o auditu bylo dosaženo pokroku při vyjasnění některých auditních zjištění (například pokud jde o rozhodné datum pro použití článku 4c českého zákona o střetu zájmů, který útvary Komise akceptovaly jako 1. září 2017 v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 4/17), odpovídajícím způsobem provést doporučení auditu (zjištění č. 7 až 12, 14, 18, 20, 21 a 22) nebo částečně řešit další doporučení. České orgány rovněž zajistily určitá zlepšení v systému řízení a kontroly s cílem zmírnit možné střety zájmů úředníků veřejné správy.

Vzhledem k preventivním opatřením přijatým programovými orgány na žádost Komise nebyly na operace, jichž se výsledky auditu týkají, vykázány žádné výdaje a finanční prostředky EU tak zůstávají chráněny před riziky zjištěnými během auditu.

Upozornění: Evropská komise obvykle nezveřejňuje své zprávy o auditu nebo informace související s auditem, kromě výjimečných situací, kdy existuje důležitý veřejný zájem na transparentnosti informací. Tato závěrečná zpráva o auditu se zveřejňuje s ohledem na požadavky na ochranu určitých informací, jako jsou osobní údaje nebo obchodní tajemství podle nařízení (EU) č. 1049/2001.

Publications