Fond soudržnosti

Fond soudržnosti se zaměřuje na členské státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU. Jeho cílem je eliminovat hospodářskou a sociální nerovnost a podporovat udržitelný rozvoj.

Nyní podléhá stejným pravidlům týkajícím se přípravy programů, řízení a monitorování jako fondy EFRR a ESF prostřednictvím Nařízení o společných ustanoveních.

V období 2014-2020 se Fond soudržnosti vztahuje na Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko.

Fond soudržnosti přiděluje celkem 63.4 miliard EUR na činnosti spadající do následujících kategorií:

  • transevropské dopravní sítě, především prioritní projekty evropského zájmu, které určuje EU. Fond soudržnosti podporuje infrastrukturní projekty v rámci nástroje pro propojení Evropy;
  • životní prostředí: zde může Fond soudržnosti podporovat také projekty týkající se energetiky či dopravy, pokud jasně prospívají životnímu prostředí ve smyslu úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, rozvoje železniční dopravy, podpory intermodality, posilování veřejné dopravy apod.

Finanční podpora z Fondu soudržnosti může být pozastavena rozhodnutím Rady (které musí přijmout kvalifikovaná většina), pokud členský stát vykazuje příliš vysoký veřejný deficit a situaci nevyřeší ani nepřijme vhodná opatření k jejímu řešení.