Přístup k finančním prostředkům

Další nástroje

 

O prostředky z regionálních fondů byste měli požádat orgán, který řídí příslušný regionální program. Tento orgán posoudí váš projekt a rozhodne o poskytnutí finančních prostředků.
Vyhledání řídícího orgánu de en fr

 • K organizacím, které mohou využít regionální financování, patří veřejné subjekty, některé organizace ze soukromého sektoru (zejména malé podniky), vysoké školy, sdružení, nevládní organizace a dobrovolné organizace. Žádost mohou podat rovněž zahraniční společnosti se sídlem v regionu, na nějž se vztahuje příslušný operační program, pokud splňují evropská pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
 • Obraťte se na svůj řídící orgán de en fr a požádejte o další informace k tomu, kdo může ve vašem regionu podat žádost.
 • Předkladatelé projektů v kandidátských nebo potenciálních kandidátských zemích by měli svou pozornost obrátit na nástroj předvstupní pomoci (NPP).
 • Ve většině případů je financování projektům poskytnuto. Je však nutné vypracovat projekt, který je k financování způsobilý. Finanční prostředky poté obdržíte postupně, pro jednotlivé fáze realizace projektu.
 • Před podáním žádosti o grant byste si měli ověřit, jaké evropské operační programy de en fr se vztahují na váš region. Přihláška s vaším projektem musí splňovat výběrová kritéria a investiční priority vašeho regionálního programu.
 • Musíte dodržet postupy příslušného řídícího orgánu pro podávání žádostí. Některé orgány mají průběžné postupy, jiné přijímají žádosti pouze v určitém období. Podrobnosti najdete na internetových stránkách vašeho řídícího orgánu de en fr.

Minimální velikost projektů není stanovena. Rozhodující je s nimi z evropského hlediska spojena přidaná hodnota, zda mají dopad na zaměstnanost, zda jsou inovativní a zda přispějí k hospodářské konkurenceschopnosti vašeho regionu.

 • Příjemci evropských grantů často poukazují na skutečnost, že čas vynaložený na sestavení žádosti o regionální financování více než kompenzují dlouhodobější přínosy.
 • Ačkoliv fondy financují pouze část projektu, vytvářejí významný pákový efekt: To, že projekt získal finanční prostředky EU, často podněcuje k účasti další partnery.

Níže jsou uvedeny některé z mnoha zdrojů, jež vám mohou poskytnout pomoc a rady, pokud jde o získání regionálního financování z EU:

 • Informační síť Europe Direct se stovkami informačních středisek v celé Evropě
 • V jednotlivých fázích přihlašování vašeho projektu vám může poradit váš de en fr
 • Evropský tým u vašeho místního úřadu nebo obchodní komory
 • malým podnikům poskytuje odborné poradenství Enterprise Europe Network en: Může jít o otázky přístupu k veřejným prostředkům EU a grantům na výzkum a vývoj, inovace, investice, zaměstnanost a odbornou přípravu.
 • EU poskytuje financování a granty pro širokou škálu projektů a programů v mnoha oblastech politiky, jako je kultura, vzdělávání, zemědělství a rozvoj venkova, výzkum a životní prostředí.
 • Více informací viz granty, fondy a programy EU
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions

Další informace

 • Projekty de en fr, které jsou již spolufinancovány z evropských regionálních fondů.
 • Příjemci en, kteří obdrželi finanční prostředky, ve vašem regionu či jinde.