Речните системи в България се радват на специално внимание по отношение на пречистването на водите

Често във водите на река Дунав са се изхвърляли непречистени битови и промишлени отпадъчни води. За да се сложи край на това и за да се гарантира, че река Дунав и притоците й ще останат защитени за в бъдеще, беше разработен проекта „Регионално събиране и пречистване на отпадъчните води в Горна Оряховица“, който предвиждаше изграждане на пречиствателна станция за обработка на отпадъчните води на три близко разположени населени места.

Допълнителни

 
Новата пречиствателна станция за отпадни води подобрява състоянието на река Дунав Новата пречиствателна станция за отпадни води подобрява състоянието на река Дунав

„Благодарение на изграждането на пречиствателната станция населението в региона се радва на по-малък риск от замърсяване на почвата, подземните води и реките, по-малък риск за човешкото здраве и т.н., както и на по-добра комунална инфраструктура, което дава възможност за увеличаване на икономическите дейности, подобряване на качеството и обхвата на услугите за населението, по-добри условия за развитие на туризма и селското стопанство, както и за създаване на нови възможности за трудова заетост“.
Йордан Михтиев, Кмет на община Горна Оряховица

Този проект се считаше за жизненоважен за местните общини предвид голямата им загриженост по отношение на опазването на околната среда и здравето на гражданите. Съоръжението спомага за опазване на околната среда, като поддържа чистотата на водата, която се влива в местните реки, а оттам допринася и за опазването на флората и фауната, както и на здравето на жителите и посетителите на региона, като го превръща в привлекателно и екологично чисто място. С възможностите си за пълно третично пречистване и за намаляване на съдържанието на азот и фосфор, то ще изпълни изискванията за чувствителните зони.

Близки градове, които замърсяват в по-малка степен околната среда

Проектът за събиране на отпадъчни води беше един от 36-те приоритетни проекта на Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в Република България. Освен за пречистване на отпадъчните води от град Горна Оряховица (с население 45 000 души), град Лясковец (с население 12 000 души) и град Долна Оряховица (с население 4 000 души), и защита на басейна на река Дунав, съоръжението беше проектирано и с цел да покрие изискванията на Директивата за пречистване на градски отпадъчни води за агломерации с ЕЖ (еквивалент жител) над 10 000.

Действия, насочени към по-чисти течащи реки

Конкретният проект се отличаваше с това, че беше пилотен проект за водния сектор в България – той беше първият по рода си проект, финансиращ ПСОВ с третично пречистване в чувствителната зона на басейна на река Дунав. Освен изграждането на пречиствателната станция бяха финансирани също и някои други елементи от системата за събиране на отпадъчни води. Река Янтра, която е приток на река Дунав, също е замърсявана от непречистени отпадъчни води, изхвърляни във водите й, но тази тенденция изглежда вече е прекратена благодарение на новите съоръжения. До 2030 г. ще се пречистват битовите и промишлените отпадъчни води, генерирани от около 102 000 души.

Дата на проекта

12/01/2010