Седми доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване

Допълнителни

 

Днес Комисията публикува седмия Доклад за сближаването, в който се разглежда състоянието на регионите в ЕС, извличат се поуки от разходите за сближаване през кризисните години и се полагат основите на политиката на сближаване след 2020 г.

В Доклада за сближаването се анализира изключително подробно настоящото положение във връзка с икономическото, социално и териториално сближаване в ЕС: европейската икономика се възстановява, но разликите във и между държавите членки се запазват.

Публичните инвестиции в ЕС все още са под равнищата от преди кризата, но регионите и държавите членки се нуждаят от още по-голяма подкрепа, за да се справят с предизвикателствата, посочени в дискусионния документ относно бъдещето на финансите на ЕС: цифровата революция, глобализацията, демографските промени и социалното сближаване, икономическата конвергенция и изменението на климата.

More information :

Seventh Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications