Европейски фонд за регионално развитие

ЕФРР има за цел да засили икономическото и социално сближаване в Европейския съюз, като възстанови нарушеното равновесие между регионите в него.

ЕФРР съсредоточава инвестициите си върху няколко ключови приоритетни области. Това се нарича "тематична концентрация":

  • иновации и научни изследвания;
  • програмата за цифровите технологии;
  • подкрепа за малките и средните предприятия (МСП);
  • икономиката с ниска въглеродна интензивност.

Определените за тези приоритети ресурси от ЕФРР ще зависят от категорията региони.

  • В по-силно развитите региони най-малко 80 % от средствата трябва да са съсредоточени върху поне два от тези приоритети.
  • За регионите в преход такова съсредоточаване се изисква за 60 % от средствата.
  • За по-слабо развитите региони стойността е 50 %.

Освен това някои ресурси от ЕФРР трябва да се насочват конкретно към проекти в областта на икономиката с ниска въглеродна интензивност:

  • в по-силно развитите региони: 20 %;
  • в регионите в преход:15 %; и
  • в по-слабо развитите региони: 12 %.

Европейско териториално сътрудничество

При програмите по линия на европейското териториално сътрудничество най-малко 80 % от средствата ще се съсредоточат върху четирите гореизброени приоритетни области.

Териториални особености

ЕФРР обръща особено внимание и на териториалните особености. Действията по ЕФРР имат за цел да облекчат икономическите, екологичните и социалните проблеми в градските райони с особен акцент върху устойчивото градско развитие. Най-малко 5 % от ресурсите на ЕФРР са предназначени за тази сфера посредством "интегрирани действия", управлявани от градовете.

Зоните с неблагоприятни географски дадености (отдалечени, планински или рядко населени райони) се ползват с привилегировано отношение. На последно място, най-отдалечените региони също получават специална помощ от ЕФРР, за да се преодолеят евентуалните недостатъци, произтичащи от отдалечеността им.