Кохезионен фонд

Кохезионният фонд е предназначен за държавите членки, чийто брутен национален доход (БНД) на глава от населението е под 90 % от средния за ЕС. Той има за цел да намали икономическите и социални различия и да насърчи устойчивото развитие. </

Сега той е подчинен на същите правила за програмиране, управление и контрол, като ЕФРР и ЕСФ, посредством Регламента за общоприложими разпоредби.

За периода 2007-2013 г. Кохезионният фонд обхваща България, Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република.

Той предоставя общо 63.4 милиарда евро за дейности в следните области:

  • трансевропейски транспортни мрежи, по-специално приоритетните проекти от европейски интерес, определени от Съюза: Кохезионният фонд ще подкрепя инфраструктурни проекти по Механизма за свързване на Европа;
  • околна среда:в тази сфера Кохезионният фонд може също да подкрепя проекти, свързани с енергетиката или транспорта, при условие че те носят явна полза за околната среда, като енергийна ефективност, използване на възобновяема енергия, развиване на железопътния транспорт, подкрепа на интермодалността, укрепване на обществения транспорт и др.

Финансовата помощ от Кохезионния фонд може да бъде спряна с решение на Съвета (прието с квалифицирано мнозинство), ако дадена държава членка има прекомерен бюджетен дефицит и не е преодоляла това положение или не е предприела необходимите действия за целта.