Ako sa tvorí stratégia EÚ

Celkovú politickú stratégiu EÚ vypracúvajú spoločne:

  • Európska rada – vedúci predstavitelia 28 krajín EÚ,
  • predseda Európskej rady,
  • predseda Komisie.

Komisia navrhuje politiky a právne predpisy, na základe ktorých sa má táto stratégia vykonávať.

Ako sa určujú priority Rozhodovanie Strategické dokumenty

 

Lepšia právna regulácia: prečo a ako

Komisia svojím programom lepšej právnej regulácie navrhuje a hodnotí politiky a právne predpisy EÚ tak, aby dosiahla svoje ciele čo najúčinnejšie a najefektívnejšie.

Ako EÚ prijíma lepšie právne predpisy

12-mesačné akčné plány

Na konci každého kalendárneho roka sa v rámci pracovného programu Komisie stanoví akčný plán na nasledujúcich 12 mesiacov. Tento plán opisuje, ako sa politické priority budú realizovať v praxi.

Pracovný program Prejav predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera o stave Únie za rok 2016


Ciele udržateľného rozvoja

Komisia sa maximálne zasadzuje za plnenie programu 2030. 

Ciele udržateľného rozvoja

Solidárna EÚ

Európsky zbor solidarity ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu s úmyslom pomôcť komunite či celej spoločnosti a zároveň získať nenahraditeľné životné skúsenosti a pracovné zručnosti.

Viac o solidárnej EÚ

Digitálny jednotný trh

Európska komisia považuje digitálny jednotný trh za kľúčový prvok svojej stratégie a je jednou z jej 10 priorít. Táto stratégia si kladie za cieľ sprístupniť digitálne príležitosti pre ľudí a podniky a posilniť postavenie Európy ako svetového lídra v digitálnej ekonomike.

Viac o digitálnom jednotnom trhu

Stratégia do roku 2019

Každých 5 rokov na začiatku funkčného obdobia novej Komisie určuje jej predseda prioritné oblasti, na ktoré sa bude práca Komisie zameriavať. Tieto oblasti sa odvodzujú od strategického programu Rady a diskusií s politickými skupinami Európskeho parlamentu.

Priority, ktoré určujú pracovné zameranie EÚ do roku 2019:
Strategický program pre Úniu v časoch zmien 
(Európska rada, 2014)

Politické usmernenia pre Komisiu do roku 2019: 
Nový začiatok pre Európu: zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratická zmena [1,8 MB]
(Európska komisia, 2014)

10 priorít Komisie na roky 2015 – 2019

Investičný plán

Komisia navrhla investičný plán, v rámci ktorého sa v období rokov 2015 – 2017 uvoľnia verejné a súkromné investície vo výške najmenej 315 miliárd EUR. Tento plán sa zameriava aj na zníženie regulačnej záťaže a inteligentnejšie využívanie existujúcich finančných zdrojov.

Viac o investičnom pláne

Európsky semester

EÚ vytvorila európsky semester v roku 2010 s cieľom koordinovať hospodárske politiky členských štátov EÚ a lepšie tak čeliť globálnym hospodárskym výzvam.

Viac o európskom semestri