Ako sa tvorí stratégia EÚ

Celkovú politickú stratégiu EÚ vypracúvajú spoločne:

  • Európska rada – vedúci predstavitelia 28 krajín EÚ,
  • predseda Európskej rady,
  • predseda Komisie.

Komisia navrhuje politiky a právne predpisy, na základe ktorých sa má vykonávať táto stratégia.

Cyklus strategického plánovania a programovania Ako sa tvorí politika EÚ

12-mesačné akčné plány

Na konci každého kalendárneho roka sa v rámci pracovného programu Komisie stanoví akčný plán na nasledujúcich 12 mesiacov. Tento plán opisuje, ako sa politické priority budú realizovať v praxi.

Pracovný program na rok 2016 Prejav predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera o stave Únie za rok 2016

Lepšia právna regulácia: prečo a ako

Prostredníctvom svojho programu lepšej právnej regulácie Komisia navrhuje a hodnotí politiky a právne predpisy EÚ tak, aby dosiahli svoje ciele čo najúčinnejším a najefektívnejším spôsobom.

Ako EÚ prijíma lepšie právne predpisy

solidarita EÚ

Európsky zbor solidarity ponúka ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť dobrovoľníckej alebo platenej práce, ktorou pomôžu určitej komunite i celej spoločnosti, a zároveň získajú cenné zručnosti a skúsenosti.

Viac o solidarite EÚ
Stratégia podľa oblastí politiky

Stratégia do roku 2019

Každých 5 rokov na začiatku funkčného obdobia novej Komisie určuje jej predseda prioritné oblasti, na ktoré sa bude práca Komisie zameriavať. Tieto oblasti sa odvodzujú od strategického programu Rady a diskusií s politickými skupinami Európskeho parlamentu.

Priority, ktoré určujú pracovné zameranie EÚ do roku 2019:
Strategický program pre Úniu v časoch zmien [109 KB]
(Európska rada, 2014)

Politické usmernenia pre Komisiu do roku 2019: 
Nový začiatok pre Európu: zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratická zmena [1,8 MB]
(Európska komisia, 2014)

10 priorít Komisie na roky 2015 – 2019

Investičný plán

Komisia navrhla investičný plán, prostredníctvom ktorého sa v období rokov 2015 – 2017 uvoľní aspoň 315 miliárd EUR súkromných a verejných investícií. Komisia sa zameriava aj na zníženie regulačnej záťaže a na racionálnejšie využívanie existujúcich finančných zdrojov.

Viac o investičnom pláne

Európsky semester

EÚ zriadila Európsky semester v roku 2010 s cieľom koordinovať hospodárske politiky členských štátov EÚ a lepšie tak čeliť globálnym hospodárskym výzvam.

Viac o Európskom semestri