Jak vzniká politická strategie EU

Celkovou politickou strategii EU připravují společně:

  • Evropská rada - nejvyšší představitelé 28 členských zemí EU
  • Předseda Evropské rady
  • Předseda Komise

Evropská komise pak předkládá konkrétní návrhy předpisů, kterými se strategie realizuje.

Jak se priority stanovujíRozhodovací procesStrategické dokumenty

 

Zlepšování právní úpravy: Proč a jak

Komise na základě programu zlepšování právní úpravy vytváří a hodnotí politiky a právní předpisy EU tak, aby stanovených cílů dosahovaly co nejúčinnějším způsobem.

Jak EU vytváří lepší právní úpravu [odkazy]

12měsíční akční pány

Na konci každého kalendářního roku se připraví akční plán na dalších 12 měsíců. Je vždy obsažen v pracovním programu Komise. Uvádí, kterými konkrétními opatřeními se budou politické priority realizovat.

Pracovní program Projev předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera o stavu Unie za rok 2016


Rozvojové cíle tisíciletí

Komise se zavázala splnit cíle Agendy 2030. 

Rozvojové cíle tisíciletí

Solidarita v EU

Evropský sbor solidarity poskytuje mladým lidem ve věku od 18 do 30 let příležitost vykonávat dobrovolnou činnost a placenou pomoc komunitám a širší společnosti a získat současně cenné dovednosti a zkušenosti.

Další informace o opatřeních EU týkajících se solidarity

Jednotný digitální trh

Digitální technologie představují jeden ze stěžejních prvků strategie Evropské komise. Jednotný digitální trh je jednou ze jejích 10 priorit. Cílem strategie je nabídnout občanům a podnikům v digitálním odvětví příležitosti a posílit v tomto sektoru postavení Evropy jakožto světového lídra.

Další informace o jednotném digitálním trhu

Strategie do roku 2019

Na začátku každého nového funkčního období Komise, tj. každých 5 let, určí předseda Komise nové prioritní oblasti. Vycházejí ze strategické agendy Rady EU a z diskusí s politickými skupinami Evropského parlamentu.

Priority Evropské unie na období do roku 2019:
Strategická agenda pro Unii v čase změn 
(Evropská rada, 2014)

Politické směry Komise do roku 2019: 
Nový začátek pro Evropu: zaměstnanost, růst, spravedlnost a demokratická změna [1,8 MB]
Evropská komise, 2014.

10 priorit na období 2015–2019

Investiční plán

Komise přijala investiční plán, podle něhož se má v letech 2015-2017 mobilizovat nejméně 315 miliard eur veřejných a soukromých investic. Plán se rovněž zaměřuje na snižování regulační zátěže a účelnější využívání stávajících finančních zdrojů.

Další informace o investičním plánu

Evropský semestr

EU zavedla v roce 2010 evropský semestr v zájmu koordinace hospodářských politik členských států EU, aby bylo možné lépe čelit globálním ekonomickým výzvám.

Další informace o evropském semestru