Grundläggande rättigheter

Enligt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna har EU-medborgarna rätt till skydd av personuppgifter.

Protection of personal data

Lagstiftning

Dataskyddspaketet från maj 2016 ska anpassa EU till den digitala tidsåldern. Över 90 procent av EU:s invånare vill att samma dataskyddsregler ska gälla i hela EU oavsett i vilket land deras personuppgifter behandlas.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (konsoliderad text med rättelsen från den 23 maj 2018).

Den allmänna dataskyddsförordningen är ett viktigt steg för att stärka människors grundläggande rättigheter i den digitala tidsåldern. Den underlättar också för företagen och myndigheterna genom att förtydliga reglerna på den digitala inre marknaden. Genom att reglerna samlas i en enda lag försvinner också kostsam byråkrati och den nuvarande fragmenteringen med olika nationella system.

Förordningen trädde i kraft den 24 maj 2016 och tillämpas sedan den 25 maj 2018. Läs mer om EU:s regler för skydd av personuppgifter

Den allmänna dataskyddsförordningen har också införlivats i EES-avtalet.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning

Direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter.

Direktivet skyddar människors grundläggande rätt till skydd av personuppgifter när sådana uppgifter används av brottsbekämpande myndigheter för brottsbekämpning. Det garanterar i synnerhet att personuppgifter om brottsoffer, vittnen och misstänkta skyddas på ett tillbörligt sätt och underlättar samarbete över gränserna i kampen mot brottslighet och terrorism.

Direktivet trädde i kraft den 5 maj 2016, och EU-länderna var skyldiga att införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 6 maj 2018.

De nationella dataskyddsmyndigheterna

EU-länderna har inrättat tillsynsmyndigheter som ansvarar för personuppgiftsskyddet i enlighet med artikel 8.3 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Europeiska dataskyddsstyrelsen

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende europeiskt organ som inrättats genom den allmänna dataskyddsförordningen och som ska se till att dataskyddsreglerna tillämpas på samma sätt i hela EU. 

Europeiska dataskyddsstyrelsen består av företrädare för EU- och EES-ländernas dataskyddsmyndigheter och för Europeiska datatillsynsmannen. Kommissionen deltar i styrelsens verksamhet och möten, men utan rösträtt. Sekretariatet tillhandahålls av Europeiska datatillsynsmannen, men lyder helt under styrelsens ordförande.

Europeiska dataskyddsstyrelsen ger vägledning om grundbegreppen i den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet om uppgiftsskydd vid brottskämpning, ger kommissionen råd i dataskyddsfrågor och nya lagförslag i EU och avgör tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter.

Dataskyddsregler för EU:s institutioner och organ

Lagstiftning

I förordning nr 2018/1725 fastställs vad som gäller när EU:s institutioner, organ och byråer behandlar personuppgifter, i linje med den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning. Förordningen började tillämpas den 11 december 2018.

Europeiska datatillsynsmannen

I enlighet med förordning 2018/1725 har EU inrättat en europeisk datatillsynsman (EDPS) som är ett oberoende EU-organ som utreder klagomål och ser till att EU-institutionerna följer reglerna om skydd av personuppgifter.

EU-kommissionens dataskyddsombud

Kommissionen har utsett ett dataskyddsombud som i samarbete med Europeiska datatillsynsmannen ska se till att kommissionen följer reglerna om skydd av personuppgifter.

EU-program

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020

Evenemang

Dokument