Основни права

В Хартата на основните права на ЕС се посочва, че гражданите на ЕС имат право на защита на личните данни.

Protection of personal data

Законодателство

Пакетът за защита на данните, приет през май 2016 г., има за цел приспособяване на Европа към цифровата ера. Над 90% от европейците твърдят, че желаят да имат еднакви права на защита на данните в целия ЕС, независимо къде се обработват техните данни.

Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни Този текст включва поправката, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз на 23 май 2018 г.

Регламентът е важна стъпка за укрепване на основните права на физическите лица в цифровата ера и за улесняване на извършването на стопанска дейност чрез изясняване на правилата за предприятията и публичните органи на цифровия единен пазар. Изготвянето на един-единствен законодателен акт също така ще сложи край на разпокъсаността в различните национални системи и на ненужната административна тежест.

Регламентът влезе в сила на 24 май 2016 г. и се прилага от 25 май 2018 г. Повече информация за дружествата и физическите лица.

Информация относно включването на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в Споразумението за ЕИП.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните

Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни при престъпления или изпълнение на наказания и относно свободното движение на такива данни.

С директивата се защитава основното право на гражданите на защита на данните, когато лични данни се използват от наказателните правоприлагащи органи за целите на правоприлагането. По-специално с нея се гарантира, че личните данни на жертвите, свидетелите и заподозрените при престъпление лица се защитават надлежно и същевременно се улеснява трансграничното сътрудничество в борбата с престъпността и тероризма.

Директивата влезе в сила на 5 май 2016 г., като държавите от ЕС трябваше да я транспонират в националното си право до 6 май 2018 г.

Национални органи за защита на данните

Държавите от ЕС са създали национални органи, които отговарят за защитата на личните данни в съответствие с член 8, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС.

Европейски комитет по защита на данните

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е независим европейски орган, който гарантира последователното прилагане на правилата за защита на данните в целия Европейски съюз. ЕКЗД бе създаден с Общия регламент относно защитата на данните:(ОРЗД).

ЕКЗД е съставен от представители на националните органи за защита на данните в страните от ЕС/ЕИП и от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Европейската комисия участва в дейностите и заседанията на Комитета без право на глас. Секретариатът на ЕКЗД се осигурява от ЕНОЗД. Секретариатът изпълнява задачите си изключително под ръководството на председателя на Комитета.

Основните задачи на ЕКЗД са свързани с предоставяне на общи насоки относно ключови понятия от ОРЗД и Директивата относно правоприлагането, с предоставяне на консултации за Европейската комисия по въпроси, свързани със защитата на личните данни и новото предложено законодателство в Европейския съюз, както и с приемане на обвързващи решения по спорове между националните надзорни органи.

Защита на данните в институциите и органите на ЕС

Законодателство

В Регламент 2018/1725 се определят правилата за обработване на личните данни от институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз. Той е приведен в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и Директивата относно правоприлагането в тази област. Той се прилага от 11 декември 2018 г.

Европейски надзорен орган по защита на данните

С Регламент 2018/1725 бе създаден Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)ЕНОЗД е независим орган на ЕС, отговарящ за наблюдението на прилагането на правилата за защита на данните в рамките на европейските институции и за разглеждането на жалби.

Длъжностно лице за защита на данните в Европейската комисия

Европейската комисия е назначила длъжностно лице за защита на данните, което отговаря за наблюдението и прилагането на правилата за защита на данните в Европейската комисия. Длъжностното лице за защита на данните осигурява по независим начин вътрешното прилагане на правилата за защита на данните в сътрудничество с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Финансиране

Програма „Права, равенство и гражданство“ 2014—2020 г.

Проява

Документи