Основно право

В Хартата на основните права на ЕС се посочва, че гражданите на ЕС имат право на защита на личните си данни.

Законодателство

Новият пакет за защита на данните, приет през май 2016 г., цели приспособяване на Европа към цифровата ера. Над 90% от европейците твърдят, че желаят да имат еднакви права на защита на данните в целия ЕС, независимо къде се обработват техните данни.

Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Регламентът е важна стъпка за укрепване на основните права на гражданите в цифровата ера и за улесняване на извършването на стопанска дейност чрез опростяване на правилата за предприятията на цифровия единен пазар. Изготвянето на един-единствен законодателен акт също така ще сложи край на разпокъсаността и скъпоструващата административна тежест.

Регламентът влезе в сила на 24 май 2016 г. и ще се прилага от 25 май 2018 г.

Директива за полицейското сътрудничество

Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни при престъпления или изпълнение на наказания и относно свободното движение на такива данни.

С директивата се защитава основното право на гражданите на защита на данните, когато лични данни се използват от наказателните правоприлагащи органи. По-специално с нея се гарантира, че личните данни на жертвите, свидетелите и заподозрените при престъпление лица се защитават надлежно и същевременно се улеснява трансграничното сътрудничество в борбата с престъпността и тероризма.

Директивата влезе в сила на 5 май 2016 г., като държавите от ЕС трябва да я транспонират в националното си право до 6 май 2018 г.

Национални органи за защита на данните

Държавите от ЕС са създали национални органи, които отговарят за защитата на личните данни в съответствие с член 8, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС.

Европейски комитет по защита на данните

Националните надзорни органи на страните от ЕС понастоящем работят заедно в рамките на работната група по член 29. Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) и Комисията също са членове на групата. От 25 май 2018 г. работната група по член 29 ще бъде заменена от Европейския комитет по защита на данните. Комитетът има статут на орган на ЕС с юридическа правосубектност и разполага с независим секретариат.

Комитетът има широки правомощия да решава спорове между национални надзорни органи и да предоставя съвети и насоки по ключови понятия от Общия регламент за защитата на данните и Директивата за полицейското сътрудничество.

Защита на данните в институциите и органите на ЕС

Законодателство

В Регламент 45/2001 се определят правилата за обработване на личните данни от институциите и органите на ЕС. На 10 януари 2017 г. Комисията представи предложение за изменение на тези правила, за да ги приведе в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

Европейски надзорен орган по защита на данните

С регламента за защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС бе създаден  Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). ЕНОЗД е независим орган на ЕС, отговарящ за наблюдението на прилагането на правилата за защита на данните в рамките на европейските институции и за разглеждането на жалби.

Длъжностно лице за защита на данните в Европейската комисия

Европейската комисия е назначила длъжностно лице за защита на данните, което отговаря за наблюдението и прилагането на правилата за защита на данните в Европейската комисия. Длъжностното лице за защита на данните осигурява по независим начин вътрешното прилагане на правилата за защита на данните в сътрудничество с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Финансиране

Програма „Права, равенство и гражданство“ 2014—2020 г.