Μέσα σε επίπεδο ΕΕ

Αν και συνήθως μπορείτε να επιτύχετε καλύτερα την επιβολή των δικαιωμάτων σας στη χώρα όπου ζείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει μέσα που μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν.

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας ταχυδρομικώς, ή μέσω του διαδικτύου από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή καταγγελίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βρείτε στον ιστότοπο «Ιθαγένεια της ΕΕ και ελεύθερη κυκλοφορία».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε μέτρο (νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική πράξη), απουσία μέτρου ή πρακτική από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, κατά την άποψή σας, παραβιάζει την ενωσιακή νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ασχοληθεί με την καταγγελία σας μόνον εφόσον αυτή αφορά παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας από αρχές μιας χώρας της ΕΕ. Αν η καταγγελία σας αφορά πράξη ενός ιδιώτη ή φορέα (εκτός αν μπορείτε να αποδείξετε ότι οι εθνικές αρχές εμπλέκονται κατά κάποιον τρόπο), πρέπει να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο (δικαστική ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να εξετάζει υποθέσεις που αφορούν ιδιώτες ή φορείς του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν εμπλέκονται δημόσιες αρχές.

Αν δεν είστε ειδικός στο ενωσιακό δίκαιο, ίσως σας φανεί δύσκολο να εντοπίσετε ακριβώς ποια νομοθετική πράξη της Ένωσης έχει παραβιαστεί. Μπορείτε να λάβετε γρήγορα και ανεπίσημα συμβουλές στη γλώσσα σας από την υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές».

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Εάν θεωρείτε ότι η καταγγελία σας δεν έτυχε της δέουσας αντιμετώπισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (άρθρα 24 και 228 της ΣΛΕΕ).

Διοικητικές ενέργειες για την υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για να υποβάλετε την καταγγελία σας πρέπει να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα καταγγελίας, το οποίο θα μας διευκολύνει να κατανοήσουμε το πρόβλημά σας. Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Φροντίστε:

 • να περιγράψετε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο πιστεύετε ότι οι εθνικές αρχές παραβίασαν τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διευκρινίσετε ποια είναι η ενωσιακή νομοθεσία που θεωρείτε ότι έχουν παραβιάσει.
 • να αναφέρετε λεπτομερώς τις ενέργειες στις οποίες έχετε ήδη προβεί για να επιτύχετε επανόρθωση.

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διεκπεραιώσει την καταγγελία σας;

Για τις καταγγελίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβεβαιώσει εντός 15 εργάσιμων ημερών ότι έλαβε την καταγγελία σας.
 • Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσατε το υπόδειγμα καταγγελίας, θα σας καλέσει να υποβάλετε εκ νέου την καταγγελία σας.
 • Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει την καταγγελία σας για να αποφασίσει αν θα κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά της οικείας χώρας.
 • Εάν το ζήτημα που θίγετε είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ή εάν η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από εσάς ή άλλους περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορεί να χρειαστούν περισσότεροι από 12 μήνες για να ληφθεί απόφαση. Αν η αξιολόγηση πρόκειται να διαρκέσει πάνω από 12 μήνες, θα ενημερωθείτε σχετικά.
 • Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει ότι η καταγγελία σας είναι βάσιμη και κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά της οικείας χώρας, θα σας ενημερώνει σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.
 • Εάν η Επιτροπή επικοινωνήσει με τις αρχές της χώρας κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία σας, δεν θα αποκαλύψει την ταυτότητά σας εκτός αν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας γι’ αυτό.
 • Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρήσει ότι το πρόβλημά σας θα μπορούσε να επιλυθεί πιο αποτελεσματικά μέσω κάποιας από τις διαθέσιμες ανεπίσημες ή εξωδικαστικές υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων, μπορεί να σας προτείνει τη διαβίβαση της υπόθεσής σας στις υπηρεσίες αυτές.
 • Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι το πρόβλημά σας δεν συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σας ενημερώσει με επιστολή, προτού κλείσει τον φάκελό σας.
 • Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την καταγγελία σας ή να ζητήσετε να συναντηθείτε με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίζεται τις σχέσεις της με τους καταγγέλλοντες: Ανακοίνωση σχετικά με τον χειρισμό των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας

Μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας.

Υποβολή καταγγελίας ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα καταγγελίας που διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σ’ αυτό.

Το εν λόγω έντυπο θα σας βοηθήσει να συντάξετε την καταγγελία σας και να βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Για την καλύτερη διεκπεραίωση της καταγγελίας σας, θα πρέπει να συμπληρώνετε το έντυπο στην οθόνη ή με το χέρι με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

ΤηλεφόρτωσηDOCX - 54.3 KB

Ειδική δήλωση περί απορρήτου - Χειρισμός καταγγελιών σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ

Οι καταγγελίες μπορούν να αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGIUM

ή

στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα σας

ή

με φαξ: 3222964335

icon info

Έρευνα για το έντυπο καταγγελίας σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από κράτος μέλος

Η έρευνα αυτή εξετάζει την εμπειρία σας όσον αφορά το τυποποιημένο έντυπο που χρησιμοποιείται για την υποβολή καταγγελίας στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή από κράτος μέλος του δικαίου της ΕΕ.

Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αφού εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά της καταγγελίας σας, η Επιτροπή θα αποφασίσει αν πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μην κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει, ακόμη και σε περίπτωση που πιστεύει ότι παραβιάζεται η νομοθεσία της ΕΕ. Ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο άλλων, καταλληλότερων, μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα σε μεμονωμένες περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής, που δεν θέτουν γενικότερα ζητήματα αρχής, στις οποίες υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για την απόδειξη γενικής πρακτικής ή προβλήματος συμμόρφωσης εθνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της ΕΕ ή συστηματικής μη συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν παρέχεται αποτελεσματική έννομη προστασία, η Επιτροπή θα παραπέμπει, κατά γενικό κανόνα, τους καταγγέλλοντες στο εθνικό επίπεδο (βλ. ανακοίνωση σχετικά με τον χειρισμό των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης).
Για παράδειγμα, το 2017, η Επιτροπή έκλεισε διαδικασίες επί παραβάσει και καταγγελίες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Θεώρησε ότι δεν αποτελούσε προτεραιότητα γι’ αυτήν να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες επιβολής που διαθέτει για να προωθήσει μια ενιαία αγορά της ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Οι καταγγελίες στον τομέα αυτόν διεκπεραιώνονται αποτελεσματικότερα από τα εθνικά δικαστήρια και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εξάλλου, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφύγει κατά μίας χώρας στο Δικαστήριο και κερδίσει την υπόθεση, η χώρα αυτή θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επανόρθωση της παράβασης.
Εάν η Επιτροπή ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρις ότου το Δικαστήριο εκδώσει την απόφασή του. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ διαφέρουν από τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων. Το Δικαστήριο της ΕΕ εκδίδει απόφαση που ορίζει εάν υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να ακυρώσει εθνική διάταξη που δεν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε να εξαναγκάσει εθνική διοίκηση να ανταποκριθεί στο αίτημα ιδιώτη, ούτε να διατάξει τη χώρα να πληρώσει αποζημίωση σε ιδιώτη θιγόμενο από παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να ζητήσουν αποζημίωση, οι καταγγέλλοντες εξακολουθούν να πρέπει να προσφύγουν ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εθνική νομοθεσία.

Βεβαιώσεις παραλαβής πολλαπλών καταγγελιών

Παρόμοιες καταγγελίες που έλαβε η Επιτροπή, οι οποίες καταχωρίστηκαν όλες μαζί με τον ίδιο αριθμό.

Ειδική δήλωση περί απορρήτου - Χειρισμός καταγγελιών σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ