Folksjukdomar

Cancer

Kampen mot cancer är en av EU-kommissionens folkhälsoprioriteringar. I sina politiska riktlinjer aviserade kommissionsordförande Ursula von der Leyen en ”europeisk plan för cancerbekämpning, för att hjälpa medlemsstaterna att förbättra kontroll och vård av cancer”. Syftet är att minska cancerpatienternas lidande och se till att EU tar täten i kampen mot sjukdomen.

EU:s åtgärder mot cancer

I hälsokommissionär Stella Kyriakides uppdragsbeskrivning nämns de viktigaste delarna i EU:s plan mot cancer:

  • Förebyggande åtgärder
  • Tidig diagnos
  • Behandling
  • Uppföljande vård

Planen mot cancer hänger samman med andra prioriteringar för den nya kommissionen och stöds av EU-parlamentariker, medlemsländer och aktörer som arbetar med kommissionen för att förbättra cancervården och de förebyggande insatserna.

Den 4 februari 2020 inledde kommissionen ett samråd om planen vid evenemanget ”EU:s plan mot cancer – låt oss sikta högre” i Europaparlamentet i Bryssel.

Cancer är en av de europeiska forsknings- och innovationssatsningarna och en del av Horisont Europa från 2021.

Cancer är ett allvarligt folkhälsoproblem och i enlighet med artikel 168 i EUF-fördraget har EU befogenhet att stödja, samordna eller komplettera medlemsländernas åtgärder för att skydda och förbättra människors hälsa.

EU-kommissionen har i tiotals år arbetat för att bekämpa cancer tillsammans med medlemsländerna och civilsamhället, i nära samarbete med WHO, det gemensamma forskningscentrumet och det internationella centrumet för cancerforskning.

Cancer – en gemensam strategi

Efter hjärt–kärlsjukdomar är cancer den näst vanligaste dödsorsaken i EU-länderna. År 2013 dog mer än 1,3 miljoner människor i EU av cancer, vilket är 26 % av alla dödsfall.

Men 40 % av cancerfallen kan förebyggas om vi använder den kunskap vi har. Riskfaktorerna är desamma som för många andra icke-överförbara sjukdomar. De flesta av oss skulle må bra av att förebygga och begränsa dessa faktorer.

Enligt rapporterna om hälsotillståndet i EU är cancer en av de viktigaste orsakerna till förtida dödsfall i EU. Sjukdomen påverkar inte bara de enskildas hälsa, utan också de nationella sjukvårds- och socialförsäkringssystemen, ländernas offentliga finanser och produktivitet och ekonomisk tillväxt, där arbetstagarnas hälsa är en viktig faktor.

Det finns ett stort och brådskande behov av en mer effektiv, tillgänglig och flexibel hälso- och sjukvård. Vi måste framförallt hjälpa medlemsländerna att fatta evidensbaserade beslut och se till att alla i EU får tillgång till effektiv cancervård.

Flera goda resultat har banat väg för en gemensam EU-strategi mot cancer. Nedan hittar du länkar till dokument som ligger till grund för EU:s åtgärder och information om pågående och tidigare EU-initiativ mot cancer.

Riktlinjer och policydokument

Initiativ mot cancer

Kommissionens gemensamma forskningscentrum samordnar flera initiativ mot cancer:

Folkhälsoprogrammet bidrar till finansieringen av de europeiska referensnätverken om cancer och flera gemensamma insatser:

Läs mer